კონფერენციები / ადგილობრივი, სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  1405 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

Z. Kvatadze, Shervashidze T.. On the Rate of Normal Approximation for sums of conditionally Independent Random Wariables . Reports Seminar of I. Vekua Institute of Applied Mathematics, Tbilisi, vol. 35, pp. 82-86. 2009წ. .

თ. ალიაშვილი. On the root number of real polynomial endomorphism. . Georgian 3-rd congress of mathematics. Tbilisi. 2001წ. Abstracts. p.6.

J. Peradze. On the solution of dynamic system of one-dimensional Timoshenko equations. Tbilisi State University. 1991წ. The Conference “Modern Problems of Applied Mathem. and Cybern.”, Tbilisi State Univ., 49-52, Tbilisi.

J. Peradze. On the solution of some equations with K-correction. The V Scientific Conference in Exact and Natural Sciences ENS-2017, Tbilisi State University, February 7-10. 2017წ. .

Z. Tsitskishvili, Tsitskishvili A., Tsitskishvili R.. On the solution of Spatial Axi-Symmetric with Partially Unknown Boundaries problems of the theory of jet flows. Fifth congress of mathematicians of Georgian abstracts of contributed talks. Batumi/ Kutaisi. 2009წ. .

ს. ხარიბეგაშვილი, O. Jokhadze. On the solvability of a boundary value problem for a wave equation with power nonlinearity in the angular domains . Conference of Andrea Razmadze Mathematical Institute, Tbilisi, Georgia. 2013წ. .

ს. ხარიბეგაშვილი. On the solvability of a Carboux type multidimensional problem for second order hyperbolic systems.. Enlarged Sessions of the Seminar of I. Vekua Institute of Applied Mathematics. Tbilisi, Georgia. 1997წ. .

ს. ხარიბეგაშვილი. On the solvability of a characteristic problem for second order degenerate hyperbolic systems.. Enlarged Sessions of the Seminar of I. Vekua Institute of Applied Mathematics. Tbilisi, Georgia. 1989წ. .

ს. ხარიბეგაშვილი. On the solvability of a characteristic problem for second order normal hyperbolic systems with degenerations of type and order. . Enlarged Sessions of the Seminar of I. Vekua Institute of Applied Mathematics. Tbilisi, Georgia. 1991წ. .

ს. ხარიბეგაშვილი. On the solvability of one boundary value problem for multidimensional nonlinear wave equations. . Conference of Andrea Razmadze Mathematical Institute, dedicated to Academician N. Berikashvili's 80-th anniversary, Tbilisi, Georgia. 2009წ. .

თ. ალიაშვილი. On the topology of proper quadratic mappings. Georgian 4-th congress of mathematics, Tbilisi. 2005წ. Abstracts. p.6.

V. Tsutskiridze, L. Jikidze. On the unsteady motion of a viscous hydromagnetic fluid contained between rotating coaxial cylinders of finite length . Ilia Vekua Institute of Aplplied Mathematics(VIAM) . 2008წ. Enlarged Sessions of The Seminar of I.VEKUA Institute of Applied Mathematics(VIAM).Tbilisi, 22-25 April.

ს. ხარიბეგაშვილი. On the well-posed question of boundary value problems for onOn the well-posed question of boundary value problems for one class of the second order hyperbolic systems in conic domains.e class of the second order hyperbolic systems in conic domains.. Enlarged Sessions of the Seminar of I. Vekua Institute of Applied Mathematics. Tbilisi, Georgia. 2005წ. .

I. Ramishvili. Optimalurobis aucilebeli pirobebi erTi klasis neitraluri optimaluri amocanisTvis.. S. rusTavelis erovnuli samecniero fondis # 399 proeqtis samecniero seminari “ diferencialuri gantolebebis Teoriis zogierTi sakiTxi”, Tsu i. vekuas sax. gmi, 25 Tebervali 2011.. 2011წ. .

თ. ლომინაძე. Paleobiogeographical zoning of the Early Jurassic marine basins of the Caucasus by ammonites . The Intern. Sci. Conf.: “Problems of Geology of the Caucasus”.A.Janelidze .Institute of Geology. Tbilisi, . წ. p.101-103.

T. Kvirikashvili, A. Lashxi. Perspective Maps over Rings. Modern Algebra and It’s Application, Conference Dedicated to the 70th Anniversary of Academician H. Inassaridze. December 20-21, Tbilisi.. 2002წ. p.38-39.

L. Kutaladze, Chanturia G., Karakozov K.. Photonic cylindrical lens. Completely opttical switch. Conference Holographi and Optical recording, storage and processing of information. Cybernetic Institute. 2008წ. Abstract digest, 22-23 September, pp. 86 - 87, Tbilisi.

N. Rachvelishvili. PHYSICAL-CHEMICAL PROCESSING IN THE FRIT TECHNOGENIC RAW MATERIAL CONTAINING COMPOSITE. Republic Conference of Young Scientists “Chemistry Today. 2011წ. gv. 29-30..

Л. Гиоргашвили, G.Sadunishvili. Problems of Statics for an Elastic mixture with two disjoint Sperical cavities. Congress of Georgian Mathematicians,Tbilisi. 2005წ. 14-16 November.

L. Giorgashvili, G.Karseladze, G.Sadunishvili. Problems of Statics of Two-Component Mixtures for a Stretched Spheroid. Report of Enlarged Session of the Seminar of I. Vekua Institute of Applied Mathematics. 2010წ. .