კონფერენციები / ადგილობრივი, სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  1464 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ს. ხარიბეგაშვილი. On the solvability of a characteristic problem for second order degenerate hyperbolic systems.. Enlarged Sessions of the Seminar of I. Vekua Institute of Applied Mathematics. Tbilisi, Georgia. 1989წ. .

ს. ხარიბეგაშვილი. On the solvability of a characteristic problem for second order normal hyperbolic systems with degenerations of type and order. . Enlarged Sessions of the Seminar of I. Vekua Institute of Applied Mathematics. Tbilisi, Georgia. 1991წ. .

ს. ხარიბეგაშვილი. On the solvability of one boundary value problem for multidimensional nonlinear wave equations. . Conference of Andrea Razmadze Mathematical Institute, dedicated to Academician N. Berikashvili's 80-th anniversary, Tbilisi, Georgia. 2009წ. .

თ. ალიაშვილი. On the topology of proper quadratic mappings. Georgian 4-th congress of mathematics, Tbilisi. 2005წ. Abstracts. p.6.

V. Tsutskiridze, L. Jikidze. On the unsteady motion of a viscous hydromagnetic fluid contained between rotating coaxial cylinders of finite length . Ilia Vekua Institute of Aplplied Mathematics(VIAM) . 2008წ. Enlarged Sessions of The Seminar of I.VEKUA Institute of Applied Mathematics(VIAM).Tbilisi, 22-25 April.

ს. ხარიბეგაშვილი. On the well-posed question of boundary value problems for onOn the well-posed question of boundary value problems for one class of the second order hyperbolic systems in conic domains.e class of the second order hyperbolic systems in conic domains.. Enlarged Sessions of the Seminar of I. Vekua Institute of Applied Mathematics. Tbilisi, Georgia. 2005წ. .

I. Ramishvili. Optimalurobis aucilebeli pirobebi erTi klasis neitraluri optimaluri amocanisTvis.. S. rusTavelis erovnuli samecniero fondis # 399 proeqtis samecniero seminari “ diferencialuri gantolebebis Teoriis zogierTi sakiTxi”, Tsu i. vekuas sax. gmi, 25 Tebervali 2011.. 2011წ. .

თ. ლომინაძე. Paleobiogeographical zoning of the Early Jurassic marine basins of the Caucasus by ammonites . The Intern. Sci. Conf.: “Problems of Geology of the Caucasus”.A.Janelidze .Institute of Geology. Tbilisi, . წ. p.101-103.

T. Kvirikashvili, A. Lashxi. Perspective Maps over Rings. Modern Algebra and It’s Application, Conference Dedicated to the 70th Anniversary of Academician H. Inassaridze. December 20-21, Tbilisi.. 2002წ. p.38-39.

L. Kutaladze, Chanturia G., Karakozov K.. Photonic cylindrical lens. Completely opttical switch. Conference Holographi and Optical recording, storage and processing of information. Cybernetic Institute. 2008წ. Abstract digest, 22-23 September, pp. 86 - 87, Tbilisi.

N. Rachvelishvili. PHYSICAL-CHEMICAL PROCESSING IN THE FRIT TECHNOGENIC RAW MATERIAL CONTAINING COMPOSITE. Republic Conference of Young Scientists “Chemistry Today. 2011წ. gv. 29-30..

Л. Гиоргашвили, G.Sadunishvili. Problems of Statics for an Elastic mixture with two disjoint Sperical cavities. Congress of Georgian Mathematicians,Tbilisi. 2005წ. 14-16 November.

L. Giorgashvili, G.Karseladze, G.Sadunishvili. Problems of Statics of Two-Component Mixtures for a Stretched Spheroid. Report of Enlarged Session of the Seminar of I. Vekua Institute of Applied Mathematics. 2010წ. .

რ. გრიგოლია, რ. ლიპარტელიანი. proeqciuloba da unifikacia monadikuri, srulyofili MV-alge-brebiT warmoqmnil mra-valsaxeobebSi. 2016, 26-28 ianvari iv. javaxiSvilis Tbilisis saxelmwifo universiteti. 2016წ. .

V. Tsutskiridze. Pulsation flow of conducting liquid in a tube, in consideration of in homogenous magnetic field with heat transfer.. Georgian Mathematical Union.. 1997წ. Tbilisi, 24-27 September..

V. Tsutskiridze. Pulsation flow of conducting liquid in a flat tube with heat transfer.. Georgian Mathematical Union.. 1994წ. Tbilisi, 1-4 June. .

L. Jikidze, V. Tsutskiridze. Pulsation flow with heat transfer. Ilia Vekua Institute of Aplplied Mathematics(VIAM) .. 2009წ. Enlarged Session of The Seminar of I.VEKUA Institute of Applied Mathematics (Geo) Tbilisi .

ი. უგრეხელიძე, თ. ბარამაშვილი. Recommendadations For Elimination Of Arise In Printing Process Defects In Order Of Perfeqtion Of Printing Machine Sheet Transfer And Sheet Reversing Device.. . 2014წ. International Scientific Conference ,, MECHANIKS 2014,, 19-21.06.2014. TBILISI .

К. , Goritskiy, Y.A. . Reduction of the dimensionality of the integral met at automated processing of measuring information. . Republican ¬ scientific and technical conference on ¬ questions ¬ of working out and ¬ introduction of computing means and controlling and computing complex in national economy, Tbilisi, . 1977წ. 76-78..

თ. ალიაშვილი, Q. Shavgulidze. Representation of natural numbers by two quadratic form of fourteen variables.. Conference of Higher Education Institutions of Georgia. Sokhumi. 1977წ. Abstracts. p.3-4.