კონფერენციები / ადგილობრივი, სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  1527 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

I. Ramishvili. Optimalurobis aucilebeli pirobebi erTi klasis neitraluri optimaluri amocanisTvis.. S. rusTavelis erovnuli samecniero fondis # 399 proeqtis samecniero seminari “ diferencialuri gantolebebis Teoriis zogierTi sakiTxi”, Tsu i. vekuas sax. gmi, 25 Tebervali 2011.. 2011წ. .

თ. ლომინაძე. Paleobiogeographical zoning of the Early Jurassic marine basins of the Caucasus by ammonites . The Intern. Sci. Conf.: “Problems of Geology of the Caucasus”.A.Janelidze .Institute of Geology. Tbilisi, . წ. p.101-103.

T. Kvirikashvili, A. Lashxi. Perspective Maps over Rings. Modern Algebra and It’s Application, Conference Dedicated to the 70th Anniversary of Academician H. Inassaridze. December 20-21, Tbilisi.. 2002წ. p.38-39.

N. Rachvelishvili. PHYSICAL-CHEMICAL PROCESSING IN THE FRIT TECHNOGENIC RAW MATERIAL CONTAINING COMPOSITE. Republic Conference of Young Scientists “Chemistry Today. 2011წ. gv. 29-30..

Л. Гиоргашвили, G.Sadunishvili. Problems of Statics for an Elastic mixture with two disjoint Sperical cavities. Congress of Georgian Mathematicians,Tbilisi. 2005წ. 14-16 November.

L. Giorgashvili, G.Karseladze, G.Sadunishvili. Problems of Statics of Two-Component Mixtures for a Stretched Spheroid. Report of Enlarged Session of the Seminar of I. Vekua Institute of Applied Mathematics. 2010წ. .

რ. გრიგოლია, რ. ლიპარტელიანი. proeqciuloba da unifikacia monadikuri, srulyofili MV-alge-brebiT warmoqmnil mra-valsaxeobebSi. 2016, 26-28 ianvari iv. javaxiSvilis Tbilisis saxelmwifo universiteti. 2016წ. .

V. Tsutskiridze. Pulsation flow of conducting liquid in a tube, in consideration of in homogenous magnetic field with heat transfer.. Georgian Mathematical Union.. 1997წ. Tbilisi, 24-27 September..

V. Tsutskiridze. Pulsation flow of conducting liquid in a flat tube with heat transfer.. Georgian Mathematical Union.. 1994წ. Tbilisi, 1-4 June. .

L. Jikidze, V. Tsutskiridze. Pulsation flow with heat transfer. Ilia Vekua Institute of Aplplied Mathematics(VIAM) .. 2009წ. Enlarged Session of The Seminar of I.VEKUA Institute of Applied Mathematics (Geo) Tbilisi .

ი. უგრეხელიძე, თ. ბარამაშვილი. Recommendadations For Elimination Of Arise In Printing Process Defects In Order Of Perfeqtion Of Printing Machine Sheet Transfer And Sheet Reversing Device.. . 2014წ. International Scientific Conference ,, MECHANIKS 2014,, 19-21.06.2014. TBILISI .

К. , Goritskiy, Y.A. . Reduction of the dimensionality of the integral met at automated processing of measuring information. . Republican ¬ scientific and technical conference on ¬ questions ¬ of working out and ¬ introduction of computing means and controlling and computing complex in national economy, Tbilisi, . 1977წ. 76-78..

თ. ალიაშვილი, Q. Shavgulidze. Representation of natural numbers by two quadratic form of fourteen variables.. Conference of Higher Education Institutions of Georgia. Sokhumi. 1977წ. Abstracts. p.3-4.

თ. ალიაშვილი. Representation of numbers by one quadratic form of type . Tbilisi State Univesity. 1977წ. 27-30 .

თ. ალიაშვილი. Representation of numbers by two quadratic form of type . Tbilisi University. 1978წ. Abstracts. 27 -29.

ი. უგრეხელიძე, თ. ბარამაშვილი. Reqomendations For Elimination Of Printing Process Defeqts for Improvement Of Printing Machine Pressing Device.. . 2016წ. International Scientific Conference ,, MECHANIKS 2016,, 23-25.06.16 TBILISI.

ა. ჭანიშვილი, გ. ჭილაია, გ. პეტრიაშვილი, მ. არონიშიძე. Reversible control of helix pitch in 1D photonic liquid crystals employing light emitting diodes. Proc.of Inst.of Cybernetics. 2008წ. .

ნ. რურუა. R≥300მ რადიუსიან მრუდებში ახალი ქართული რკინაბეტონის შპალების გამოყენების მიზანშეწონილობის ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთება . სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის “საქართველოს რკინიგზის განვითარების თანამედროვე პრობლემები”. 2004წ. მოხსენებათა თეზისები, თბილისი, 17 დეკემბერი 2004. -გვ.15..

რ. გრიგოლია, ა. დი ნოლა, ნ. მიცკევიჩი. samniSna multi-modaluri epistemikuri lukaseviCis logikis Sesaxeb. 2015 ianvari iv. javaxiSvilis Tbilisis saxelmwifo universiteti. 2015წ. .

ნ. ფოფორაძე, ი. ახვლედიანი, ო. სესკურია. Sandstone from Kazbegi-Omalo region. POWER OF GEOLOGY IS THE PRECONDITION FOR REGENERATION OF ECONOMICS, BOOK OF ABSTRACTS, International Scientific-practical Conference on up-to-date problems of Geology. 2016წ. .