კონფერენციები / ადგილობრივი, სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  1405 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

Л. Гиоргашвили. Solution of the value boundary problems of statics for the solid sphere. The second All-Union conference on the theory of elasticity. Tbilisi,. 1994წ. pp.64-68.

L. Giorgashvili, Sh.Zazashvili. Solution of the value boundary-contact problems of statics of the theory of elasticity for the regions bounded by the concentric solid spheres. GPI. 1981წ. pp. 63.

J. Peradze, V. Odisharia. Solvability of one problem on a strong shell bending and its grid approximation. Tbilisi State University. 1990წ. Scientific Session “Thin-Walled Struct. and Dynamics”, TSU, Tbilisi.

თ. გიორგაძე, G.Tsintsadze, D.Lochoshvili. E.Topuria, T.TusiaSvili. Solvent effect on complex formation of dimethylacetamide an N,N-dimetilformamide. International Scientifik conference. 2016წ. Semptember 21-23, Ureki, Georgia, 179-180.

ა. კირთაძე. Some applications of set-theoretical and algebraic methods to measurability of sets and functions. Workshop in Discrete Mathematics, 31.10-01.11, 2016, Tbilisi, Georgia. 2016წ. .

ს. ხარიბეგაშვილი. Some boundary value problems for nonlinear hyperbolic equations.. A. Razmadze Institute of Mathematics. Scientific Session. Tbilisi, Georgia. 2008წ. .

L. Jikidze, J.Sharikadze, V.Tsutskiridze. Some Issues of conducting Fluid Unsteady Flows in Pipes Under the Action of a Transverse Magnetic field. III Annual Meeting of the Georgian Mechanical Union (Dedicated to the 110-th Birthday Anniversary of Victor Kupradze). Tbilisi, Georgia, December 19-21. 2012წ. .

ს. ხარიბეგაშვილი, B. Midodashvili. Some nonlocal problems for second order strictly hyperbolic systems on a plane. Fifth Congress of Mathematicians of Georgia, Batumi/Kutaisi, Georgia. 2009წ. .

ს. ხარიბეგაშვილი. Some nonlocal problems for semilinear one-dimensional wave equations. . XXV Enlarged Session of the Seminar at I. Vekua Institute of Applied Mathematics. Tbilisi, Georgia. 2011წ. .

L. Shavliashvili. Some results of land resources degradation research in Georgia . International Conference on Research and Innovation for Sustainable Soil Management; Hurghada, Egypt. 2014წ. .

I. Berdzenishvili, Shalygina O.V.. Special Single-layer Coatings for Pipes. 3rd R. Agladze Conference RAC-3 On Applied Chemistry. 2011წ. Abstracts, October 18-19, Tbilisi, Georgia, p.83-84..

რ. გრიგოლია, ა. დი ნოლა. srulyofili monadikuri MV-algebrebiT warmoqmnili mravalsa-xeobis qvemravalsaxe-obebi. 2016, 26-28 ianvari iv. javaxiSvilis Tbilisis saxelmwifo universiteti. 2016წ. .

M. Alania, N.Kavtaradze, K.Shalashvili, T.Sagareishvili,M.Sutiashvili. Structure-active relationshifts in some oxygen-containing Heterocycles. 8-th Eurazian Meeting0f Heteocyclic Chemistry (EA MHC-2014) Tbilisi, Georgia. 2014წ. 26.

M. Alania, N.Kavtaradze, K.Shalashvili, T.Sagareishvili,M.Sutiashvili. Structure-active relationshifts in some oxygen-containing Heterocycles. 8-th Eurazian Meeting0f Heteocyclic Chemistry (EA MHC-2014) Tbilisi, Georgia. 2014წ. 26.

L. Shavliashvili, E.Bakradze, G.Kuchava, E.Shubladze. Study of contamination of Alazani Valley surface and ground waters . International scientific-practical conference LXIX Herzen readings Dedicated to the 115th anniversary of Stanislaw Vikentievich Kalesnik; Geography: Development of science and education; Sankt Petersburg. 2016წ. part II, p. 21-25.

L. Shavliashvili, E.Bakradze, G.Kuchava. Study of contamination of the transboundary river Kura in Georgia. EUROPEAN WATER RESOURCES ASSOCI-ATION 10th WORLD CONGRESS on Water Resources and Environment “Panta Rhei” PROCEEDINGS; Athens, Greec . 2017წ. .

. Technology Protection of Biodiversity of Medicinal, Aromatic, Spicy & Poisonous Plants. The first SDSU-GEORGIA stem workshop on nanotechnology and environmental scieng, . 2015წ. Tbilisi, Georgia, Abstracts, p. 54-55.

ნ. რაჭველიშვილი. teqnogenuri masalebis gamo¬yenebis SesaZlebloba minanqrisa da minamasalebis warmoebaSi WiaTuris madnis gamdidrebis narCenebis magaliTze. saerTaSo¬riso samecniero konferencia `qali da XXI saukune~, Sromebi, Tbilisi. 2011წ. gv. 86-88. .

ნ. რაჭველიშვილი. teqnogenuri nedleulis gamoyenebiT Wiquris miRebis Taviseburebebi. saqarTvelos keramikosTa asociaciis me-2 saerTaSoriso konferencia da gamofena. 2009წ. gv. 109-111..

ნ. რაჭველიშვილი. teqnologiuri nedleulis gamoyenebiT miRebuli foladisTvis gankuTvnili minanqris Taviseburebani. . 2013წ. Jurnali `keremika~, Tbilisi, gv. 32-36, ISSN 1512-0325..