კონფერენციები / ადგილობრივი, სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  1527 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

L. Shavliashvili, E.Bakradze, G.Kuchava, E.Shubladze. Study of contamination of Alazani Valley surface and ground waters . International scientific-practical conference LXIX Herzen readings Dedicated to the 115th anniversary of Stanislaw Vikentievich Kalesnik; Geography: Development of science and education; Sankt Petersburg. 2016წ. part II, p. 21-25.

L. Shavliashvili, E.Bakradze, G.Kuchava. Study of contamination of the transboundary river Kura in Georgia. EUROPEAN WATER RESOURCES ASSOCI-ATION 10th WORLD CONGRESS on Water Resources and Environment “Panta Rhei” PROCEEDINGS; Athens, Greec . 2017წ. .

. Technology Protection of Biodiversity of Medicinal, Aromatic, Spicy & Poisonous Plants. The first SDSU-GEORGIA stem workshop on nanotechnology and environmental scieng, . 2015წ. Tbilisi, Georgia, Abstracts, p. 54-55.

ნ. რაჭველიშვილი. teqnogenuri masalebis gamo¬yenebis SesaZlebloba minanqrisa da minamasalebis warmoebaSi WiaTuris madnis gamdidrebis narCenebis magaliTze. saerTaSo¬riso samecniero konferencia `qali da XXI saukune~, Sromebi, Tbilisi. 2011წ. gv. 86-88. .

ნ. რაჭველიშვილი. teqnogenuri nedleulis gamoyenebiT Wiquris miRebis Taviseburebebi. saqarTvelos keramikosTa asociaciis me-2 saerTaSoriso konferencia da gamofena. 2009წ. gv. 109-111..

ნ. რაჭველიშვილი. teqnologiuri nedleulis gamoyenebiT miRebuli foladisTvis gankuTvnili minanqris Taviseburebani. . 2013წ. Jurnali `keremika~, Tbilisi, gv. 32-36, ISSN 1512-0325..

A. Jaghmaidze, R.Meladze. The boundary nalue problems of the two-temperatures theory elastic mixtures for adomain bounded by sphtrical surface . Abstracts III International Conference, September 2-9, Batumi, Georgia . 2012წ. 196p.

Л. Гиоргашвили. The boundary problems of the moment theory of elasticity for the half-plane with solid sphere cavity. Congress of the Georgian Mathematicians, Tbilisi. 1997წ. September 24-27, pp.24.

N. Shavlakadze. The boundary-contact problem Electroelasticity for piezo-electric matherial with inclusion. II Annual Meeting of the Georgian Mechanical Union. 2011წ. Book of Abstracts.

ს. ხარიბეგაშვილი, B. Midodashvili. The Cauchy characteristic problem for one class of nonlinear wave equations in a light cone of the future. XXIII Enlarged Session of the Seminar at I. Vekua Institute of Applied Mathematics. Tbilisi, Georgia,. 2009წ. .

ს. ხარიბეგაშვილი, O. Jokhadze. The Cauchy-Darboux problem for wave equation with a nonlinear dissipative term . XXX Enlarged Session of the Seminar at I. Vekua Institute of Applied Mathematics dedicated to the 100th birthday anniversary of academician A. Bitsadze. Tbilisi, Georgia. 2016წ. .

ს. ხარიბეგაშვილი. The Cauchy-Goursat multidimensional problem for one class of the second order nonlinear hyperbolic systems.. Conference of Andrea Razmadze Mathematical Institute. 2012წ. .

ნ. ჩაჩანიძე. The contributing computer system for obtaining a judgement. XXIX International Conference problems of decision making under uncertainties. 2017წ. .

J. Peradze. The convergence of an iteration method for the plate under the action of an symmetric load. I.Vekua Institute of Applied Mathematics of Iv. Javakhishvili Tbilisi State University. 2016წ. Enlarged Sessions of the Seminar of VIAM.

J. Peradze, N. Papukashvili. The difference scheme with weights for a nonlinear system. I.Vekua Institute of Applied Mathematics of Iv. Javakhishvili Tbilisi State University. 1999წ. Enlarged Sessions of the Seminar of VIAM.

J. Peradze. The error of a solution of a nonlinear static beam problem. The Fifth Annual Meeting of the Georgian Mechanical Union, Tbilisi, October 8-10. 2014წ. .

N. Amirezashvili. The Generator of Explanatory Combinatorial Dictionary of Georgian Language. International Symposium in Lexigography. . 2012წ. Batumi. 2012..

N. Shavlakadze. The integral differential equation of special type and its applications in the contact problems of elasticity theory. . Conference of A. Razmadze Math. Inst. . 2015წ. .

ს. ხარიბეგაშვილი. The multidimensional Cauchy Characteristic problem for one class of the second order nonlinear hyperbolic systems. . Conference of Andrea Razmadze Mathematical Institute, Tbilisi. 2011წ. .

T. Tsintsadze, G. Eliava, T. Buachidze, L.Berulava R.Mzhavanadze. The role of Rhino-visceral interations in the prevention of heart dysfunction. . 2013წ. მესამე ეროვნული ყრილობა მიძღ.საქ. ფიზიოლ. საზოგ. 75 წლ-მდი გვ.151-152.