კონფერენციები / ადგილობრივი, სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  1527 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. ალანია. The secondary metabolitis of Astragalus genus and perspective of usage in the medicine. 2-nd International conference on organic chemistry ". 2011წ. Advances in Heterocyclic Chemistry" გვ. 67.

მ. ალანია. The secondary metabolitis of Astragalus genus and perspective of usage in the medicine. 2-nd International conference on organic chemistry " Advances in Heterocyclic Chemistry". 2011წ. .

M. Alania, Kavtaradze N.Sh.. The secondary metabolites from Astragalus microcephalus Willd.. (ISSMET2011)Pamukale University, Denizli, Turkey,. 2011წ. .

N. Shavlakadze. The solution of contact problem of viscoelasticity for plates with elastic inclusion. . V Annual meeting of the Georgian Math. Union. Tbilisi. 2014წ. .

N. Shavlakadze. The solution of two-dimensional integral differencial equations and their applications in the theory of viscoelasticity.. VI Annual meeting of Georgian Mathematical Union, Tbilisi.. 2015წ. .

J. Peradze. The solvability of a nonlinear initial boundary value problem for a beam and the algorithm of construction of its approximate solution. Tbilisi State University. 2003წ. Symp. “Different. Equat. and Math. Phys.” dedicated to the 100th birthday anniversary of acad. V.Kupradze and 90th birthday anniversary of acad. N.Vekua.

L. Jikidze, V. Tsutskiridze. The steady MHD-flow conductive fluid in the neighbourhood of an infinite porous plate at simultaneous rotation of a plate and fluid with strong magnetic field. I.VEKUA Institute of Applied Mathematics (VIAM). 2008წ. Enlarged Session of The Seminar of I.VEKUA Institute of Applied Mathematics (Geo) Tbilisi.

ნ. ლომიძე. Training program in public speaking. Georgian Technical university Multilingual association of georgia . 2016წ. .

ა. მესხი. Two-weight estimates for singular integrals. Congress of Georgian Mathematicians, Tbilisi, Georgia. 1997წ. Book of Abstracts.

ა. მესხი. Two-weight estimates for strong fractional maximal functions and potentials with multiple kernels and application in weighted Strichartz estimates for non-homogenous wave equations. საქართველოს მათემატიკოსთა IV ყრილობა, 2005. 2005წ. ყრილობის თეზისები.

ზ. თედიაშვილი. Uniqueness in the Inverse Problems of the Potential Theory . The Third Congress of Georgian Mathematicians,საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირი. 2001წ. მოხსენებათა თეზისები.

L. Jikidze, V. Tsutskiridze. Unsteady rotation problem of the motion of infinite porous plate with the falling stream of the conductive fluid with account of magnetic field and heat transfer in case of variable injection velocity and electric conductivity. Georgian Aviation University. VI Annual Meeting of the Georgian Mechanical Union. 30.09-4.10. Tbilisi, Georgia. 2015წ. .

L. Jikidze, V. Tsutskiridze. Unsteady Rotation Problem on Infinite Porous Plate in the Conducting Fluid with Account Heat Transfer in Case of Variable electroconductivity and Injection Velocity. IV Annual Meeting of the Georgian Mechanical Union (Dedicated to the 80th Anniversary of the Akaki Tsereteli State Unioversity). Kutaisi, Georgia. November 8-10. 2013წ. Book of Abstracts, p.95.

თ. დავითაშვილი. Usage of SEE-GRID Infrastracture For Solwing of Hydro-meteorological tasks modelling. Fifth Congress og Mathematicians of Georgia. წ. Batumi-Kutaisi,Georgia.

ნ. რაჭველიშვილი. uTixo Slikerebi. . saqarTvelos qimiuri Jurnali #12(2), Tbilisi. 2012წ. gv. 137-140. ISSN 1512-0686.

С. Пагава. VII Республиканская научная и научно-методическая конференция физилов высших учебныч заведении Грузинской ССР. Тбилиси, 1971.. . 1971წ. .

ს. ფაღავა. VIII Республиканская научная и научно-методическая конференция физилов высших учебныч заведении Грузинской ССР. Гори, 1974.. . 1974წ. .

L. Kekelishvili. Waus of reducing freshet prcesses by the technilogy of antierosional irrigation. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი. 2009წ. წყალდიდობები და მასთან ბრძოლის თანამედროვე მეთოდები. შრომათა კრებული გვ.383-387.

ნ. რაჭველიშვილი. WiaTuris madnis gamdidrebis narCenebis Sefaseba minamasalebis warmoebaSi gamoyenebis miz¬niT. samecniero-praqtikuli konferenciis Sromebi `inovaciuri teqno¬lo-giebi da Tanamedrove masalebi~. 2010წ. gv. 352-354. .

ნ. რაჭველიშვილი. WiaTuris madnis gamdidrebis narCenebis utilizaciis SesaZlebloba minanqris miRebis teqnologiiT.. saerTaSoriso samecniero-praqtikuli konferen¬cia `garemos dacva da mdgradi ganviTareba. 2010წ. gv. 110-112. .