კონფერენციები / ადგილობრივი, სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  1405 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. ლომიძე. Training program in public speaking. Georgian Technical university Multilingual association of georgia . 2016წ. .

ა. მესხი. Two-weight estimates for singular integrals. Congress of Georgian Mathematicians, Tbilisi, Georgia. 1997წ. Book of Abstracts.

ა. მესხი. Two-weight estimates for strong fractional maximal functions and potentials with multiple kernels and application in weighted Strichartz estimates for non-homogenous wave equations. საქართველოს მათემატიკოსთა IV ყრილობა, 2005. 2005წ. ყრილობის თეზისები.

ზ. თედიაშვილი. Uniqueness in the Inverse Problems of the Potential Theory . The Third Congress of Georgian Mathematicians,საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირი. 2001წ. მოხსენებათა თეზისები.

L. Jikidze, V. Tsutskiridze. Unsteady rotation problem of the motion of infinite porous plate with the falling stream of the conductive fluid with account of magnetic field and heat transfer in case of variable injection velocity and electric conductivity. Georgian Aviation University. VI Annual Meeting of the Georgian Mechanical Union. 30.09-4.10. Tbilisi, Georgia. 2015წ. .

L. Jikidze, V. Tsutskiridze. Unsteady Rotation Problem on Infinite Porous Plate in the Conducting Fluid with Account Heat Transfer in Case of Variable electroconductivity and Injection Velocity. IV Annual Meeting of the Georgian Mechanical Union (Dedicated to the 80th Anniversary of the Akaki Tsereteli State Unioversity). Kutaisi, Georgia. November 8-10. 2013წ. Book of Abstracts, p.95.

თ. დავითაშვილი. Usage of SEE-GRID Infrastracture For Solwing of Hydro-meteorological tasks modelling. Fifth Congress og Mathematicians of Georgia. წ. Batumi-Kutaisi,Georgia.

ნ. რაჭველიშვილი. uTixo Slikerebi. . saqarTvelos qimiuri Jurnali #12(2), Tbilisi. 2012წ. gv. 137-140. ISSN 1512-0686.

С. Пагава. VII Республиканская научная и научно-методическая конференция физилов высших учебныч заведении Грузинской ССР. Тбилиси, 1971.. . 1971წ. .

ს. ფაღავა. VIII Республиканская научная и научно-методическая конференция физилов высших учебныч заведении Грузинской ССР. Гори, 1974.. . 1974წ. .

L. Kekelishvili. Waus of reducing freshet prcesses by the technilogy of antierosional irrigation. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი. 2009წ. წყალდიდობები და მასთან ბრძოლის თანამედროვე მეთოდები. შრომათა კრებული გვ.383-387.

ნ. რაჭველიშვილი. WiaTuris madnis gamdidrebis narCenebis Sefaseba minamasalebis warmoebaSi gamoyenebis miz¬niT. samecniero-praqtikuli konferenciis Sromebi `inovaciuri teqno¬lo-giebi da Tanamedrove masalebi~. 2010წ. gv. 352-354. .

ნ. რაჭველიშვილი. WiaTuris madnis gamdidrebis narCenebis utilizaciis SesaZlebloba minanqris miRebis teqnologiiT.. saerTaSoriso samecniero-praqtikuli konferen¬cia `garemos dacva da mdgradi ganviTareba. 2010წ. gv. 110-112. .

ნ. რაჭველიშვილი. WiaTuris manganumis madnis gamdidrebis narCenebis rigi Tavisebureba. saerTaSoriso samecniero-praqtikuli konferencia `garemos dacva da mdgradi ganviTareba. 2010წ. 86-88gv. .

С. Пагава. X Республиканская научная и научно-методическая конференция физилов высших учебныч заведении Грузинской ССР. Тбилиси, 1978.. . 1978წ. .

С. Пагава. XI Республиканская научная и научно-методическая конференция физилов высших учебныч заведении Грузинской ССР. Тбилиси, 1980. . 1980წ. .

С. Пагава. XIII Республиканская научная и научно-методическая конференция физилов высших учебныч заведении Грузинской ССР. Тбилиси, 1982. . 1982წ. .

თ. სანიკიძე. XX ს-ის დასაწყისის ქართული ხელოვნების თავისებურებათა შესახებ. თბილისის ექ. თაყაიშვილის სახ. კულტურისა და ხელოვნების სახ. უნივერსიტეტის კონფერენცია. . წ. .

ი. ბეჟუაშვილი. Yu.Bezhuashvili Three-dimensional boundary value problems of thermodiffusion. სიმპოზიუმი დიფ.განტოლებებსა და მათემატიკურ ფიზიკაში თბილისი,21–25 ივნისი . 1997წ. .

გ. ღვინეფაძე. "...წყლისაგან და წყლით". საქართველოს საპატრიარქოსთან არსებული კრეაციული საზოგადოების ყოველწლიური სამეცნიერო კონფერენცია "პირველად იყო სიტყვა". 2006წ. თსუ. ISBN 99940-855-7-3. გვ.143.