კონფერენციები / ადგილობრივი, სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  1464 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

თ. დავითაშვილი. Usage of SEE-GRID Infrastracture For Solwing of Hydro-meteorological tasks modelling. Fifth Congress og Mathematicians of Georgia. წ. Batumi-Kutaisi,Georgia.

ნ. რაჭველიშვილი. uTixo Slikerebi. . saqarTvelos qimiuri Jurnali #12(2), Tbilisi. 2012წ. gv. 137-140. ISSN 1512-0686.

С. Пагава. VII Республиканская научная и научно-методическая конференция физилов высших учебныч заведении Грузинской ССР. Тбилиси, 1971.. . 1971წ. .

ს. ფაღავა. VIII Республиканская научная и научно-методическая конференция физилов высших учебныч заведении Грузинской ССР. Гори, 1974.. . 1974წ. .

L. Kekelishvili. Waus of reducing freshet prcesses by the technilogy of antierosional irrigation. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი. 2009წ. წყალდიდობები და მასთან ბრძოლის თანამედროვე მეთოდები. შრომათა კრებული გვ.383-387.

ნ. რაჭველიშვილი. WiaTuris madnis gamdidrebis narCenebis Sefaseba minamasalebis warmoebaSi gamoyenebis miz¬niT. samecniero-praqtikuli konferenciis Sromebi `inovaciuri teqno¬lo-giebi da Tanamedrove masalebi~. 2010წ. gv. 352-354. .

ნ. რაჭველიშვილი. WiaTuris madnis gamdidrebis narCenebis utilizaciis SesaZlebloba minanqris miRebis teqnologiiT.. saerTaSoriso samecniero-praqtikuli konferen¬cia `garemos dacva da mdgradi ganviTareba. 2010წ. gv. 110-112. .

ნ. რაჭველიშვილი. WiaTuris manganumis madnis gamdidrebis narCenebis rigi Tavisebureba. saerTaSoriso samecniero-praqtikuli konferencia `garemos dacva da mdgradi ganviTareba. 2010წ. 86-88gv. .

С. Пагава. X Республиканская научная и научно-методическая конференция физилов высших учебныч заведении Грузинской ССР. Тбилиси, 1978.. . 1978წ. .

С. Пагава. XI Республиканская научная и научно-методическая конференция физилов высших учебныч заведении Грузинской ССР. Тбилиси, 1980. . 1980წ. .

С. Пагава. XIII Республиканская научная и научно-методическая конференция физилов высших учебныч заведении Грузинской ССР. Тбилиси, 1982. . 1982წ. .

თ. სანიკიძე. XX ს-ის დასაწყისის ქართული ხელოვნების თავისებურებათა შესახებ. თბილისის ექ. თაყაიშვილის სახ. კულტურისა და ხელოვნების სახ. უნივერსიტეტის კონფერენცია. . წ. .

ი. ბეჟუაშვილი. Yu.Bezhuashvili Three-dimensional boundary value problems of thermodiffusion. სიმპოზიუმი დიფ.განტოლებებსა და მათემატიკურ ფიზიკაში თბილისი,21–25 ივნისი . 1997წ. .

გ. ღვინეფაძე. "...წყლისაგან და წყლით". საქართველოს საპატრიარქოსთან არსებული კრეაციული საზოგადოების ყოველწლიური სამეცნიერო კონფერენცია "პირველად იყო სიტყვა". 2006წ. თსუ. ISBN 99940-855-7-3. გვ.143.

ქ. კოტრიკაძე, ო. კოტრიკაძე. "Mathematical modeling and investigation of the robust following drive in educational laboratory", . პირველი საერთაშორისო სამეცნიერო-პედაგოგიური სკოლა-სემინარი, ლაგოდეხი. 1994წ. პირველი საერთაშორისო სამეცნიერო-პედაგოგიური სკოლა-სემინარის მოხსენების თეზისები.

მ. დარჩაშვილი. "არჩევნები საქართველოში". ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის პოლიტოლოგიის ინსტიტუტი. 2011წ. .

მ. დარჩაშვილი. "თანამედროვეობის აქტუალური საკითხები". თბილისის დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტი და ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი (ერტობლივი კონფერენცია). 2010წ. .

გ. ინანიშვილი, თ. ბაძოშვილი. "მეტალურგიული წარმოების საკითხისათვის საქართველოში მე–18 საუკუნის მე–2 ნახევარში". მე–3 ნესპუბლიკური სამეცნიერო მეთოდური კონფერენცია ქიმიაში. 2000წ. (136–137). თბილისი.

მ. დარჩაშვილი. "პოლიტიკის აქტუალური პრობლემები". სსიპ პოლიტოლოგიის ინსტიტუტი და თელავის ი.გოგებაშვილის სახელმწიფო ინსტიტუტის (ერთობლივი კონფერენცია პანკისში, სოფ. დუისში). 2010წ. .

მ. დარჩაშვილი. "პოლიტიკური პარტიები საქართველოს დემოკრატიულ რესპუბლიკაში". სსიპ პოლიტოლოგიის ინსტიტუტი და თსუ (ერთობლივი კონფერენცია). 2008წ. .