კონფერენციები / ადგილობრივი, სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  1527 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. აბაშიძე. `ზოგიერთი მოსაზრება სისხლის სამართლის კანონმდებლობის ლიბერალიზაციის შესახებ~. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტი. . 2013წ. უნივერსიტეტის შრომები..

გ. აბაშიძე. `ზოგიერთი საკითხი გამომძიებლის საპროცესო სტატუსისა და ფუნქციების შესახებ~.. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტი . 0წ. ბათუმის უნივერსიტეტის შრომები..

გ. აბაშიძე. `ზოგიერთი საკითხი სს პროცესის უმთავრესი პრინციპის შესახებ~. . ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტი. 2010წ. ბათუმის უნივერსიტეტის შრომები..

გ. აბაშიძე. `რამდენიმე წინადადება სისხლის სამართლის კანონმდებლობაში არსებული პრობლემების გადაწყვეტასთან დაკავშირებით~ . .ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტი. 2014წ. .

მ. სოსელია. `“წყლის რესურსების დაცვისა და გამოყენების ზოგიერთი საკითხი საბაზრო ეკონომიკის ფორმირების პირობებში" . საქ. მეცნ. აკადემიის პ.გუგუშვილის სახელობის ეკონომიკის ინსტიტუტი.. 1995წ. .

მ. ცირეკიძე, Гелашвили Н.И. Романова И.П. Керашвили В.Н.. « Содержание и органи¬зация самостоятельной работы студентов с учётом преемственности в преподавания. Тезисы докладов Всесоюзной научно-педагогичес¬кой кон¬ференций «Совершен¬ствование подготовки специалистов в ВУЗ-ов» . 1991წ. Тбилиси, 24-26, 11, (1991).

მ. ცირეკიძე. « Содержание преподавания с учётом генерации обучения в Высщей школе”. Тезисы докладов Всесоюзной научно-педаго-гической конференции «Совершенствование подготовки специалистов в ВУЗ-ов» . 1991წ. Тбилиси, 24-26, 11, (1991).

Т. Шаматава, ლაღიძე თენგიზ, შამათავა თამარ, გიორგაია ზურაბ. «Исследование некоторых аспектов производства биотоплива и развития биоэнергетики в Грузии“ . მე-7 საერთაშორისო კონფერენცია "ჯანმრთელობა და ეკოლოგია". 2015წ. აკადემიკოს ნინო ჯავახიშვილის სახელობის სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი "ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა".

მ. წულუკიძე. «კვების პროდუქტების ხარისხის გაუმჯობესების პრობლემები».საქართველოს საინჟინრო აკადემია.სტუ კვების მრეწველობის საწარმოთა მოწყობილობების კათედრის დაარსების 70 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო კონფერენცია,. . 2016წ. თბილისი,2016 წ,26 ნოემბერი,სტუ-ს I კორპუსი..

მ. დარჩაშვილი. «საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობა« . თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი და ილია სახელმწიფო უნივერსიტეტის პოლიტოლოგიის ინსტიტუტის ერთობლივი სამეცნიერო კონფერენცია . 2012წ. .

მ. წულუკიძე. «სურსათის უვნებლობის სახელმწიფო რეგულირება:საქართველოს ხელისუფლების მიერ 2015 წელს გაწეული საქმიანობის შეფასება»,კონფერენცია - ევროპის ფონდის,ევროკავშირისა და შვედეთის საერთაშორისო განვითარებისა და თანამშრომლობის სააგენტოს მიერ დაფინანსებული პროექტის ფარგლებში,. . 2016წ. 2016 წ.18 მაისი,თბილისი,სასტუმრო «მარიოტი»..

მ. დარჩაშვილი. «ქალთა უფლებები ფეოდალური ხანის საქართველოში« . ღია საუნივერსიტეტო კონფერენცია, თბილისის საერთაშორისო უნივერსიტეტი “გენდერული კვლევის აქტუალური პრობლემები”, . 2012წ. .

ზ. გასიტაშვილი, И.А.Степановская Л.А.Сырых. Автоматизация модели- рования средств вычи- слительной техники. Республиканская научно техническая конф.. 1985წ. «Вопросы разработки и применения средств вычислительной техники». Тез. докл. Тбилиси. .

З. Гаситашвили, А. Прангишвили. Автоматизированный програмный комплекс моделирования учебного процесса.. Республиканская научно-техническая конференция, Тбилиси,. 1993წ. «Методы автоматизации обучения в высших школах», .

Т. Цабадзе, В.Шарикадзе. Адаптивный подход и имитационное моделирование в управлении экономических параметров. В кн.: «Тезисы докладов республиканской конференции молодых ученых», Тбилиси,. 1978წ. С. 146-148.

ნ. ტყემალაძე. Алгоритмы выбора лучших вариантов (принятия решения в условиях многокритериальности и неопределенности). В кн. Тезисы Докладов IV Всес. Семин. по исслед. операций и системному анализу. Батуми. 1983წ. .

Л. Имнаишвили. Бенашвили А.М. К вопросу синтеза асинхронных последовательностных модулей. Х Международный школа-семинар "Иверси-98", 1993 г. . . 1993წ. .

Л. Шанкишвили, А. Якубов. Весовые оценки типа зигмунда для операторов дробного интегрирования и дробного дидифференцирования . Материалы региональной научно-практической конференции. Грозный, ЧГУ. 1997წ. 21-23.

Н. Абелашвили. Вибродиагностика электродвигателей серии 4АА56, 4АА63.. В кн. доклады III Всес. конф. по вибрационной технике.. 1984წ. Телави 1984..

Т. Качарава. Влиние Уровня Обеспеченности Мандарина Азотом, Фосфором и Калием на Динамику Свободных Аминокислот . Институт Биохимии АН ГССР. 1979წ. Материалы I Республиканской Конференции по Биохимии Растении, Тбилиси, С – 22-23.