კონფერენციები / ადგილობრივი, სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  1405 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

Т. Шаматава, ლაღიძე თენგიზ, შამათავა თამარ, გიორგაია ზურაბ. «Исследование некоторых аспектов производства биотоплива и развития биоэнергетики в Грузии“ . მე-7 საერთაშორისო კონფერენცია "ჯანმრთელობა და ეკოლოგია". 2015წ. აკადემიკოს ნინო ჯავახიშვილის სახელობის სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი "ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა".

მ. წულუკიძე. «კვების პროდუქტების ხარისხის გაუმჯობესების პრობლემები».საქართველოს საინჟინრო აკადემია.სტუ კვების მრეწველობის საწარმოთა მოწყობილობების კათედრის დაარსების 70 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო კონფერენცია,. . 2016წ. თბილისი,2016 წ,26 ნოემბერი,სტუ-ს I კორპუსი..

მ. დარჩაშვილი. «საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობა« . თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი და ილია სახელმწიფო უნივერსიტეტის პოლიტოლოგიის ინსტიტუტის ერთობლივი სამეცნიერო კონფერენცია . 2012წ. .

მ. წულუკიძე. «სურსათის უვნებლობის სახელმწიფო რეგულირება:საქართველოს ხელისუფლების მიერ 2015 წელს გაწეული საქმიანობის შეფასება»,კონფერენცია - ევროპის ფონდის,ევროკავშირისა და შვედეთის საერთაშორისო განვითარებისა და თანამშრომლობის სააგენტოს მიერ დაფინანსებული პროექტის ფარგლებში,. . 2016წ. 2016 წ.18 მაისი,თბილისი,სასტუმრო «მარიოტი»..

მ. დარჩაშვილი. «ქალთა უფლებები ფეოდალური ხანის საქართველოში« . ღია საუნივერსიტეტო კონფერენცია, თბილისის საერთაშორისო უნივერსიტეტი “გენდერული კვლევის აქტუალური პრობლემები”, . 2012წ. .

ზ. გასიტაშვილი, И.А.Степановская Л.А.Сырых. Автоматизация модели- рования средств вычи- слительной техники. Республиканская научно техническая конф.. 1985წ. «Вопросы разработки и применения средств вычислительной техники». Тез. докл. Тбилиси. .

З. Гаситашвили, А. Прангишвили. Автоматизированный програмный комплекс моделирования учебного процесса.. Республиканская научно-техническая конференция, Тбилиси,. 1993წ. «Методы автоматизации обучения в высших школах», .

Т. Цабадзе, В.Шарикадзе. Адаптивный подход и имитационное моделирование в управлении экономических параметров. В кн.: «Тезисы докладов республиканской конференции молодых ученых», Тбилиси,. 1978წ. С. 146-148.

ნ. ტყემალაძე. Алгоритмы выбора лучших вариантов (принятия решения в условиях многокритериальности и неопределенности). В кн. Тезисы Докладов IV Всес. Семин. по исслед. операций и системному анализу. Батуми. 1983წ. .

Л. Имнаишвили. Бенашвили А.М. К вопросу синтеза асинхронных последовательностных модулей. Х Международный школа-семинар "Иверси-98", 1993 г. . . 1993წ. .

Л. Шанкишвили, А. Якубов. Весовые оценки типа зигмунда для операторов дробного интегрирования и дробного дидифференцирования . Материалы региональной научно-практической конференции. Грозный, ЧГУ. 1997წ. 21-23.

Н. Абелашвили. Вибродиагностика электродвигателей серии 4АА56, 4АА63.. В кн. доклады III Всес. конф. по вибрационной технике.. 1984წ. Телави 1984..

Т. Качарава. Влиние Уровня Обеспеченности Мандарина Азотом, Фосфором и Калием на Динамику Свободных Аминокислот . Институт Биохимии АН ГССР. 1979წ. Материалы I Республиканской Конференции по Биохимии Растении, Тбилиси, С – 22-23.

Т. Качарава. Влиние уровня обеспеченности мандарина азотом, фосфором и калием на динамику свободных аминокислот . Институт Биохимии АН ГССР. 1980წ. Материалы I республиканской конференции по биохимии растекнии, Тбилиси, С – 22-23,.

З. Гогуа, З.Джибути, Г.Чирадзе, Н.Сихуашвили. Вляние примесей на изменение свойств Ge при фотонном воздеиствии.. НИИ "Мион". 1987წ. Тезиси докладов VI Республиканской конференции по микроэлектронике и физики полупроводниковых приборов. Тбилиси. стр.69-70. .

В. . Вопросы использования блочного баланса материальных и финансовых потоков в анализе экономической эффективности общественного производства Грузии. Тезисы докладов на сессии Тбилисского ордена Трудового Красного Знамени университета, посвященной проблемам повышения эффективности производства в Грузинской ССР, Тбилиси. 1975წ. 2 стр..

В. Хочолава. Вопросы локализации для рядов Фурье-Лапласа на сфере . საქართველოს უმაღლესი სასწავლებლების მათემატიკოსთა VIII რესპუბლიკური კონფერენცია. ქუთაისი. 1979წ. 26-30 ივნისი.

В. Хочолава. Вопросы локализации для рядов Фурье-Лапласа на сфере . ქუთაისის პოლიტექნიკური ინსტიტუტის ახალგაზრდა მეცნიერთა და სპეციალისტთა კონფერენცია. ქუთაისი . 1979წ. 16-17 თებერვალი.

Н. Абелашвили, Мучаидзе Г.Г., Циклаури Г.Н.. Вопросы польного исползования резервов виброислытательного оборудования. Доклады II Всес. конф. по вибрационной технике.. 1981წ. Кутаиси, 1981..

В. Радзиевский. Вопросы понятийного описания внешней среды как основа имитации целесообразного поведения. Коллоквиум по концептуальному системному анализу естественных и искусственных систем. 1973წ. Материалы коллоквиума по концептуальному системному анализу естественных и искусственных систем. Батуми. стр. 72 – 77 .