კონფერენციები / ადგილობრივი, სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  1527 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

З. Гогуа, Н.Алания, А.Меликишвили. К теории рассеяния электронов на ионах примесей.. НИИ "Мион". 1983წ. Тезиси докладов V Республиканской конференции по микроэлектронике и физики полупроводниковых приборов. Тбилиси. стр.13-14. .

თ. შაქარაშვილი, Петров Л.Л., Бекаури Н.Г., Дидидзе А.В.. Каталитическая дегидроциклизация алкил. ароматических углеводоров . Тезисы докладов XХ республ. научн. технич. конференции ГПИ. Тбилиси . 1976წ. .

И. Бердзенишвили, М.Г.Сирадзе. Каталитическая эффективность фермента каталазы. Симпозиум по органической химии, Сигнаги. 2009წ. Сигнаги, 2009, - с. 119–121..

ნ. ჩაჩანიძე, Бошицкий Ю.Л.. Компъютерная поддержка принятия решений ро условно-досрочному освобаждению от наказания. III საერთაშორისო სამეცნიერო კომფერენცია, კომპიუტინგი/ინფორმატიკა, განათლების მეცნიერებები, მასწავლებლის განათლება. 2014წ. .

თ. შაქარაშვილი, Бекаури Н.Г., Хугашвили Ц.Г. Контактно-каталитические превращения бутилнафталина и октилбензола в поточной системе . Вестник ГПИ им. В.И. Ленина, № 2. 1964წ. .

თ. შაქარაშვილი, Бекаури Н.Г. Контактно-каталитические превращения н. гексадекана в присутствии разных катализаторов . Х конф. молодых научных работников и аспирантов . 1959წ. .

თ. შაქარაშვილი, Бекаури Н.Г. Контактно-каталитические превращения нормального тридекана и тетрадекана в условиях повышенной температуры и давления водорода . Hаучной конференции аспирантов и молодых научн. работников. 1958წ. .

А. Джагмаидзе. Контактные задачи в теории уипругих смесей . Доклады расширенных заседаний семинара ИПМ им. И.Н.Векуа, т.6, №2 . 1989წ. 75-78 с.

Т. Цинцадзе, А.П. Нариманидзе , М.Г. Цинцадзе, Ю.П.Смольников. Координационные соединения металлов с гидразонами гидразидов пиридинкарбоновых кислот. . 0წ. Тезисы докладов науч. Конф. Тбилис ского Гос. Ун-та Тбилиси .

З. Пиранашвили. Математические вопросы моделирования случайных процессов в условиях наличия статистической информации. II-ой симпозиум по кибернетике, Тбилиси. 1965წ. Тезисы докладов II-го симпозиума по кибернетике», Тбилиси, стр.91-92.

გ. კოხრეიძე, დ.ლაოშვილი, დ.სამარღანიშვილი. Математическое и компьютерное моделирование электромагнитных переходных процессов в автономной гибридной энергосистем на базе возобновляемых источников энергии. международная научно-инженерная конференция и,, новейшие технологии XXI,, Тбилиси.июнь.2002. წ. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის გამოცემა/.

ა. სურმავა, Тугуши Н. К, Шавлиашвили Л. У, Инцкирвели Л. К, Мдивани С. Математическое исследование изменения солёности почвы. Международный год планеты Земля «Климат, природные ресурсы, стихийные катастрофы на Южном Кавказе». წ. Материалы международной конференции. ст.322-330.

М. Бережиани. Математическое моделирование кинетики кристаллизации многокомпонентных систем. Грузинская Академия Наук. 1985წ. Тезисы конференции, посвященной 40-летию победы в Великой Отечественной Войне, АН грузинской ССР, Тбилиси, “Мецниереба”, 1985, с.13.

М. Бережиани, З. Размадзе. Математическое моделирование температурного поля в трубчатом реакторе. Грузинская Академия Наук. 1986წ. Тезисы конференции “Наука-техническому прогрессу”, Тбилиси, 1986, с.61-62..

Р. Чоговадзе. Матричный ассоциативный процессор для параллельной обработки данных в реальном маcштабе времени. . Республиканская научно-техническая конференция по вопросам разработки и внедрения ВТ и АСУ. Тбилиси. 1974წ. Тезисы докладов республиканской научно-технической конференции по вопросам разработки и внедрения ВТ и АСУ. Тбилиси, 1974.

. Матричный ассоциативный процессор для параллельной обработки данных в реальном маcштабе времени. . Республиканская научно-техническоая конференция по вопросам разработки и внедрения ВТ и АСУ. . 0წ. Тезисы докладов республиканской научно-технической конференции по вопросам разработки и внедрения ВТ и АСУ. Тбилиси, 1974..

Т. Мегрелишвили. Мемуары: художественность и документальность. . –საერთაშორისო სამეცნიერო-პედაგოგიური კონფერენცია.“სწავლების აქტუალური პრობლემები”, თბილისი, 1999 წ. 24-25 ივნისი.. 1999წ. .

З. Нацвлишвили. Метод преподавания определенного интеграла . Научно-техническая конференция профессорско-преподавательского состава Тб. филиала ВЗЭИС . 1977წ. 16 с.

გ. მურჯიკნელი, გიზბურგი . Методы анализа устроиств тактовой синхронизации. . 1985წ. Всесоюзная научно-техничес- кая конференция «пробле- мы повищения эффективнос- ти и качества систем синхро- низации». .

Г. Элиава, Исакадзе Л.Л. Цинцадзе Т.Г. Буачидзе Т.Ш.. Механизмы парадоксальных реакций действия некоторых гипотензивных препаратов. Materialy IX Mezinarodni Vedecko-Prakticka Konference “Nastoleni Moderni Vedy-2013” 27 Zari-05-Rijna 2013 roku DII 11 Lekarstvi Biologicke vedy Praha, Publishing House “Education and Science” s.r.o. 2013. . 2013წ. 54-59.