კონფერენციები / ადგილობრივი, სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  1527 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

М. Николеишвили. Модели оптимального функционирования агропромышленных интегрированных формирований. Международная научная конференция “Проблемы прогнозирования XI и государственного регулирования социально-эко- номического развития” 14-15 октября 2010 года. г.Минск. 2010წ. .

В. Радзиевский. Модель нечётких знаний в задачах диагностики сложных технических систем. ІV Республиканская конференция «Проблемно-ориентированные диалоговые системы». 1990წ. Труды ІV республиканской конференции «Проблемно-ориентированные диалоговые системы». Батуми. стр.107-110.

Т. Мегрелишвили. Н.Н.Берберова и Г. Иванов: история одного стихотворения. პროფ. ვ. შადურის მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია. ივ.ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. თბილისი, . 1998წ. .

З. Пиранашвили. Некоторые методы вероятностного описания стационарных процессов. XIV научная конференция аспирантов и молодых научных сотрудников, Тбилиси. 1974წ. Труды XIV научной конференции аспирантов и молодых научных сотрудников, Тбилиси, 1974, стр. 73-77.

В. Хочолава. Некоторые вопросы локализации рядов Фурье-Лапласа на сфере . თსუ ი.ვეკუას სახელობის გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტის გაფართოებული სემინარი. თბილისი . 1985წ. 27 აპრილი.

В. Хочолава. Некоторые вопросы локализации рядов Фурье-Лапласа на сфере . საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტის პროფესორ-მასწავლებლთა XXIII რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენცია. თბილისი . 1981წ. 24 აპრილი.

ვ. ხოჭოლავა. Некоторые вопросы передачи данных через ненадёжные каналы связи . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი პროფესორ-მასწავლებელთა საიუბილეო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია. თბილისი . 2002წ. .

В. Радзиевский, Т.Ш.Такадзе. Некоторые вопросы построения концептуальной модели установочного поведения. Конференция молодых учёных. 1974წ. Материалы конференции молодых учёных. Тбилиси. стр. 74 – 77. .

Т. Cтуруа. Некоторые вопросы применения систем автоматизированной обработки информации в управлении комсомольскими организациями. Республиканский научно-методический центр по изучению молодёжных проблем. 1982წ. Материалы научно-практической конференций, г.Тбилиси, 04.12.1982 г..

З. Пиранашвили. Некоторые вопросы статистико-вероятностного моделирования непрерывных случайных процессов. республиканская конференция по технической кибернетике», Тбилиси. 1964წ. Тезисы докладов респуб. конференции по технической кибернетике,стр.21-22 .

ნ. ტყემალაძე. Некоторые критерии принятия решения для упорядочения качественных параметров распознавания образов. VI симпозиум по кибернетике. Ч.5, Тбилиси. 0წ. .

ნ. ტყემალაძე. Некоторые критерии принятия решения для упорядочения качественных параметров распознавания образов . . VI симпозиум по кибернетике. Ч.5, Тбилиси. 0წ. .

А. Амиранашвили, А. Торонджадзе, Т.Хуродзе. Некоторые статистические характеристики числа дней с градом в теплое полугодие в Грузии в 1941-1990 гг . . წ. труды Института геофизики, т. L VIII.

З. Гогуа, И.Гвердцители, А.Герасимов, З.Джибути, М.Пхакадзе. Нетепловой мехапизм фазового перехоапервого рода, дефектообразования и диффузии в ковалентных кристллах.. Тбилисский Государственный Университет.. 1989წ. Труды конференции физиков, посвященной к 80-летию со дня рождения акдемика М.М.Мирианашвили.Тбилиси, стр.(122-128).

Н. Рачвелишвили. О возмож¬ности расчета и ряда боратов. akademikos T. lolaZis xsovnisadmi miZRvnili saerTaSoriso samecniero konferencia `inovaciuri teqnologiebi da masalebi~. 2011წ. .

Р. Чоговадзе. О возможности использования ассоциативного параллельного процессора для распознавания образов в реальном масштабе времени. Республиканская научно-техническая конференция по вычислительной технике. . 1973წ. Доклады республиканской научно-технической конференции молодых специалистов и аспирантов по вычислительной технике. Труды НПО ЭЛВА, часть I, Тбилиси.

. О возможности использования ассоциативного параллельного процессора для распознавания образов в реальном масштабе времени . республиканская научно-техническая конференция аспирантов по вычислительной технике. . 1973წ. Доклады республиканской научно-технической конференции. Труды НПО ЭЛВА, часть I, Тбилиси.

Т. Мегрелишвили. О концепции массовой литературы в парадигме постмодерности . საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. ივ.ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ჰუმანიტარილი ფაკულტეტი. თბილისი, . 2009წ. .

З. Гаситашвили. О некоторых задачах исследования программного обеспечения АСУ ТП АЭС. Респ. научно-техническая конф.. 1986წ. .»Вопросы контроля и управления технологическими процесами на обьектах знергетики». Тбилиси. .

З. Гогуа, В.Джакели. О полевой зависимости по движности электронов в полупровадниках при низких температурах.. НИИ "Мион". 1977წ. Тезиси докладов III Республиканской конференции по микроэлектронике и физики полупроводниковых приборов. Тбилиси. стр.13..