კონფერენციები / ადგილობრივი, სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  1527 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ი. ბეჟუაშვილი. О приближенном решении некоторых динамических задач термодиффузии. X-конференция математиков ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВ.- ИЙ ГССР г.Телави,9-12 ноября . 1983წ. .

Т. Цинцадзе. О приминении квантовой фармакологии для исследования электронной структуры и комплексообразующей способности фармацевтических препаратов. . 2013წ. მეორე სამეც. კონფერენცია ბუნებრივი და სინთეზური ბიოლოდიურად აქტიური ნივთიერებები თბილისი გვ.184.

З. Нацвлишвили, Джваршейшвили А. О сингудярном интеграле А. Вейнштейна . Научно-техническая конференция связистов ГССР. 1978წ. 15 с.

З. Нацвлишвили, Джваршейшвили А. О сингудярном интеграле А. Вейнштейна по площади . VIII конференция математиков высших учебных заведений ГССР. 1979წ. 20 с.

ნ. ტყემალაძე. О системе распознавания образов с обработкой исходной информации и машинным обучением . Тезисы Докладов Международной Научной Конференции посвященной 80-летию со дня рождения академика И.В. Прангишвили, ”Информативные и Компьютерные Технологии, Моделирование, Управление”. 2010წ. .

З. Кватадзе, Шервашидзе Т. Л.. О случайных величинах управляемых целью Маркова. XX школа коллоквиум по теории вероятностей и математической статистике. Бакуриани. 1986. Тезисыдокладов. Тбилиси, «Мецниереба». с. 19-20. 1986წ. .

В. Хочолава. О суммируемости рядов Фурье-Лапласа в слабом смысле методом Чезаро . საქართველოს უმაღლესი სასწავლებლების მათემატიკოსთა X რესპუბლიკური კონფერენცია. თელავი . 1983წ. 9-12 ნოემბერი.

З. Гогуа, В.Джакели. О температурной зависимости по движности электронов в полупровадниках при низких температурах.. НИИ "Мион". 1977წ. Тезиси докладов III Республиканской конференции по микроэлектронике и физики полупроводниковых приборов. Тбилиси. стр.14. .

З. Пиранашвили, Чубабрия Д.М.. Об использовании рекуррентного метода прогноза случайных процессов в управлении технических рессурсов машин. 3-я республиканская научно-техническая конференция «Сварка в народном хозяйстве Грузии». 1991წ. Сборник докладов 3-ей республиканской научно-технической конференции «Сварка в народном хозяйстве Грузии», стр.48-56 .

З. Пиранашвили, Т. Сулаберидзе, Бабуцидзе М.З., Чубабрия Д.М.. Об одной модели прогнозирования процессов износа деталей машин. 4-ая республиканская научно-техническая конференция «Сварка в народном хозяйстве Грузии». 1992წ. Сборник докладов 4-ой республиканской научно-технической конференции «Сварка в народном хозяйстве Грузии», стр.60-62.

В. Хочолава. Об одной модели процесса обслуживания на периоде занятости . საქართველოს ტენიკური უნივერსიტეტის ბიოსამედიცინო ტექნიკის კათედრის დაარსების 20 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია. თბილისი. 2003წ. 5 თებერვალი.

В. Хочолава. Об одной модели системы массового обслуживания . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი პროფესორ-მასწავლებელთა საიუბილეო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია. თბილისი. 2002წ. .

ნ. ტყემალაძე. Об одном методе определения критерия эффекивности в задачах классификации объектов . В кн. Взаимодействие человека и ЭВМ в процессе принятия решений по многим критериям эффективности. Тезисы докл. III Всес. Семинара по Исслед. Операций и Сист. Анализу (ORSA), Кутаиси. 1980წ. .

С. Барбакадзе. Об одном методе систематизации и конструирования закономерных геометрических фигур. Международная научно-техническая конференция "Проблемы геометрического моделирования". Харьков. 1998წ. Сборник трудов посвященных 200-летию создания предмета "Начертательная геометрия".

В. Габисония, В. Майсурадзе. Об одном методе скаляризации многокритериальной задачи. Международная конференция "Проблемы управления и энергетики". 2004წ. Академия Наук Грузии, Институт систем управления им. А Элиашвили.Сборник докладов международной научной конференции "Проблемы управления и энергетики" , стр.89-92.

О. Намичейшвили, Ш. Бебиашвили. Об одном случае резервирования. Научно-техническая республиканская конференция по надежности, качеству и долговечности выпускаемой продукции, Тбилиси, 1965. 1965წ. Тезисы докладов н.-т. конференции по надежности, качеству и долговечности выпускаемой продукции, Тбилиси, 1965, С.10-10.

В. Хочолава. Об отсутствие локализации для суммирования методом (С,α), ряда Фурье-Лапласа в классе L_p (S^k) . საქართველოს უმაღლესი სასწავლებლების მათემატიკოსთა IX რესპუბლიკური კონფერენცია. ბათუმი . 1981წ. 21-25 დეკემბერი.

В. Хочолава. Об отсутствии локализации суммирования ряда Фурье-Лапласа методом (С,α),0≤α<1/2, для функции из класса G_1^a (S^2 ) . საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტის პროფესორ-მასწავლებლთა XXI რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენცია. თბილისი. 1978წ. 25-28 აპრილი.

З. Пиранашвили, Харатишвили Н.Г.,Элизбарашвили М.И.. Об устойчивости оператора Фурье-Хаара. Третьяя республиканская конференция по метрологии, Тбилиси. 1974წ. Материалы третьей республиканской конференции по метрологии, Тбилиси, 1974, стр.301-306.

Г. Мурджикнели. Обобщенные момен- тные функции пери- одически стационар- ных процессов. სტუ. 1982წ. Тезисы докладов республи- канской научно-техничес- кой конференции молодых ученых, специалистов и работников производства под девизом «Наука-прак- тике». .