კონფერენციები / ადგილობრივი, სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  1527 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ი. ბეჟუაშვილი. решение некоторых пространственных динамических задач термоупругости. VII-АЯ КОНФЕРЕНЦИЯ МАТЕМАТИКОВ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВ.- ИЙ ГССР Г.батуми, . 1977წ. .

А. Джагмаидзе, Натрошвили Д.Г. Решение основных граничных задач статики моментной теории упругости для шара . Семинар Института прикладной математики ТГУ. Анотации докладов №10 . 1975წ. 49-53 с.

В. , Кекелидзе М.. Роль финансовых показателей в решении проблемы повышения уровня сбалансированностти в народном хозяйстве. Тезисы докладов на межреспубликанской научной конференции “Опыт разработки экономико-математических моделей и их применение в планировании и управлении хозяйством регионов”, Батуми. 1981წ. 3 стр..

З. Гогуа, А.Герасимов, В.Сванидзе, Д.Кимеридзе. Роль центральной ячейки в задачах захвата носителей тока на притягивающие центры в Ge и Si.. Тбилиский Государственный Университет. 1989წ. Труды конференции физиков, посвященной к 80-летию со дня рождения акдемика М.М.Мирианашвили.Тбилиси, стр.(134-136).

З. Гогуа, Д.Кимеридзе, В.Сванидзе. Роль центральной ячейки в задачах захвата носителей тока на притягивающие центры в Ge и Si.. НИИ "Мион". 1987წ. Тезиси докладов VI Республиканской конференции по микроэлектронике и физики полупроводниковых приборов. Тбилиси. стр.73. .

თ. შაქარაშვილი, Бекаури Н.Г. Роль циклических колец и реакции легидроциклизации алканов состава С13-С18 . Аннотация докл. ХIII инс-т конф. препод. состава ВУЗ-ов. 1965წ. .

გ.სილაგაძე, ლ.შეწირული. С პროგრამის სისწორის დამტკიცება Lisp –ის რეკურსიული ფორმების საშუალებით. . I საერთაშორისო კონფერენცია მიძღვნილი ქართული ინფორმატიკის სამეცნიერო სკოლის თვალსაჩინო წარმომადგენლების, პროფესორების ელენე დეკანოსიძისა და მურმან წულაძის ხსოვნისადმი. . წ. თბილისი. 2010 წ. 2-6 მაისი.(E ISSN 1987- 7854) gv. 10.

Т. Мегрелишвили, (ი.მოდებაძის თანაავტორობით). Символика стихотворения А.Мицкевича «Восток и Север» - . ადამ მიცკევიჩის მოძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. თბილისი, ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2005, 15 დეკემბერი . 2005წ. .

თ. შაქარაშვილი, Бекаури Н.Г., Хугашвили Ц.Г. Синтез алкилароматических углеводородов и их каталитические превращения . Аннотация докл. Х научно-техн. конференции аспир. и молод. науч. работников . 1963წ. .

В. , Жоржолиани М.. Совершенствование финансового планирования в системе расширенного воспроизводства союзной республики (на примере Грузинской ССР). Тезисы докладов на первой республиканской научно-практической конференции “Проблемы совершенствования хозяйственного механизма в свете исторических решений XXVI сьезда КПСС”, Тбилиси. 1982წ. 2 стр..

П. Явич, ჭურაძე ლ. გაბელაია მ.. Создание модельной системы получения масляных извлечений из лечебной грязи ахтала и определение в них некоторых компонентов. თსსუ ი.ქუთათელაძის ფარმაკოქიმიის ინსტიტუტი, საქართველის მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია. 2016წ. თბილისი, საქართველო. ბუნებრივი და სინთეზური ბიოლოგიურად აქტიური ნივთიერებები.

М. Кахетелидзе, ჭურაძე ლ. , გაბელაია მ.. Создание модельной системы получения масляных извлечений из лечебной грязи ахтала и определение в них некоторых компонентов. თსსუ ი.ქუთათელაძის ფარმაკოქიმიის ინსტიტუტი, საქართველის მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია. 2016წ. თბილისი, საქართველო. ბუნებრივი და სინთეზური ბიოლოგიურად აქტიური ნივთიერებები.

И. Бердзенишвили, Н.Д. Квиникадзе. Сравнительный анализ гелизации желатина и агар-агара. Республиканская научно-практическая конференция "Современные достижения прикладной химиии технологии"/Государственный институт Акакия Церетелиб Кутаиси. 2009წ. Материалы конференции, стр. 163-165.

З. Богвелишвили. Сравнительный анализ и оценка различных систем подвески автомобиля со связанными упругими элементами. Сб.докладов Республиканской науч.-техн. конференции «Автомобилизация и обеспечение безопасности дорожного движения», Тбилиси. 1979წ. c.116-117.

М. Саникидзе. Статический расчет модели шестиволновой сетчатой металлической оболочки переменной кривизны. Республиканская научно-техническая конференция - “Молодые ученые и специалисты в деле повышения качества строительства”, ГрузНИИстром, ТбилЗНИИЭП, ИСМиС им. К. С. Завриева . 1987წ. Тезисы докладов, c. 100 .

З. Богвелишвили. Стендовые испытания пневморессор автомобиля. Тезисы докладов XXIII Респу-бликанской научн.-техн. конференции ГПИ им.В.И.Ленина и работников производства, Тбилиси. 1981წ. с.53.

ი. წერეთელი, Тодриа В.А.. Стратиграфическое значение ископаемых остатков из среднемезозойских образований с.Цеси на фоне истории геологического развития региона . პალეობიოლოგიის ინსტ.სმეცნ. სესია. წ. გვ.7-9.

В. Хочолава. Суммируемость рядов Фурье-Лапласа методом Kλ . საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტის პროფესორ-მასწავლებლთა XX რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენცია.თბილისი,. 1976წ. 28-30 ოქტომბერი.

გ. ფიფია. Тезисы докладов. Школа-коллоквиум по теорий вероятностей и мат. Статистике. Бакуриани 21 февраля-3 марта. 1987г. Пипия Г.М. О вычислений характерической функции квадратичной формы от случайной величины. . . 1987წ. .

გ. ფიფია. Тезисы докладов. Школа-коллоквиум по теорий вероятностей и мат. Статистике. Бакуриани 7-17 марта, 1985г. Абсолютная непрерывностъ Гауссовых квазимер нелинейных преобразованиях пространства. . . 1985წ. .