კონფერენციები / ადგილობრივი, სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  1522 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

Т. Мегрелишвили. Традиции в жанре мемуарной литературы. საერთაშორისო სამეცნიერო-პედაგოგიური კონფერენცია.“სწავლების აქტუალური პრობლემები”, თბილისი, . 1999წ. .

ბ. გოგიჩაშვილი, Г. Г. Цнориашвили. Трехступенчатая очистка выходящих газов при получении барийсодержащих сплавов из токсическых отходов. Сб. докл. VIII Международной научнотех-нической конференции `Проблемы сварки и смежных технологий~. Тбилиси, 2003. წ. 68-74ст..

Н. Абелашвили. Увеличение грузоподъмности виброиспытательного стенда с помощью системы подвешивания.. V научно-техническая конференция по метрологии. 1978წ. Твилиси 1978..

თ. აბულაძე, ე.გ. არზუმანოვი, ნ.დ. ბუხრაძე, ა.ს საინიშვილი, ც.დ. შაქარიშვილი. УВК ПС-300-ის კასეტური ტიპის მაგნიტურ ლენტზე დამაგროვებელთან СМ5211 შეუღლების ბლოკის დამუშავება. რესპუბლიკის სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენციის "გამოთვლითი ტექნიკის საშუალებათა დამუშავების გამოყენების საკითხები". 1982წ. ქ. თბილისი, 3გვ.

ვ. ლეკიაშვილი. Управление надежностью автомобилей в условиах АТП. Тезисы докладов к конфе- ренции института управле- нии Академии Наук Грузии. ИНститут управле- ниы АН Грузии^ Тбилиси^ 1980. 1980წ. .

З. Пиранашвили, null, Дарчиашвили Ц.,Бицадзе Д.М.,Ревишвили Л.В.. Управление техническими рессурсами машин посредством математического прогнозирования. 2-я республиканская научно-техническая конференция «Сварка в народном хозяйстве Грузии». 1990წ. Сборник докладов 2-ой республиканской научно-технической конференции «Сварка в народном хозяйстве Грузии», стр.46-52 .

М. Аланиа, Шалашвили К.Г., Кавтарадзе Н.Ш., Сагареишвили Т.Г., Сутиашвили М.Г.. Фенольные соединения некоторых растений флоры Грузии:структура, биологическая активность. . Институт физиологии растений АН РФ. 2012წ. Материалы докладов VIII международногоСимпозиума "Фенольные соединени, фундаментальные и прикладные аспекты" сю 11-15.

Г. Джохадзе, Надирашвили Л.А., Еркомаишвили Г.С., Чантурия Д.Г., Вадачкория Л.В., Дадешидзе И.А., Заврадашвили Н.М., Кацарава Р.Д.. Химическая модификация комплекса протеаз папайи биодеградируемыми полимерами. “ბუნებრივი და სინთეზური ბიოლოგიურად აქტიური ნივთიერებები”, რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენცია, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია, თბილისი. 2010წ. გვ. 157-159.

რ. ქაცარავა, Г.Еркомаишвили , Г.Джохадзе, Н.Заврадашвили , и др. Химическая модификация комплекса протеаз папайи биодеградируемыми полимерами. რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენცია "ბუნებრივი და სინთეზური ბიოლოგიურად აქტიური ნივთიერებები", თბილისი, 30 მარტი, თეზისების კრებული, გვ. 155-156 . წ. .

Л. Имнаишвили. Цирамуа Г.С., Дзагания Т.Б. Многофункциональные регистровые элементы вычислительных устройств автоматизированной системы измерения параметров проката. Тез. докл. XXII Республиканской научно-технической конференции профессорско-преподавательского состава ГПИ, 1979 г. . . 1979წ. .

Л. Имнаишвили. Цирамуа Г.С., Кахеладзе К.Г. К вопросу реализации логических и арифметических функций на базе многофункциональных регистровых элементов//Тез. Док. XXII Республиканской научно-технической конференции профессорско-преподавательского состава Грузинского политехнического института и работников производства: Ч.1.-Тбилиси, 1979 г., с.10-11. . . 1979წ. .

Л. Имнаишвили. Цирамуа Г.С., Парцхаладзе В.В. К вопросу повышения технико-экономических показателей ЭА токарного станка. Тез. докл.респуб. научно-технической конференции "Эффективность применения станков с программнын управлением",1983 г. . . 1983წ. .

Л. Имнаишвили. Цирамуа Г.С., Пепанашвили Н.А. К вопросу разработки устройства функционального контроля УЧПУ "Электроника НЦ-31". Тез. докл. респуб. научно-технической конференции "Эффективность применения станков с программнын управлением",1983 г. . . 1983წ. .

Л. Имнаишвили. Чхитунидзе М.П., Доиджашвили Н.В. К вопросу проверки и отладки управляющих программ на тренажере многоцелевого назначения. Тез. докл.респуб. научно-технической конференции молодых ученых, специалистов и работников производства под девизом "Наука-практике", 1984 г. . . 1984წ. .

ლ. ქადაგიშვილი, Бахтадзе Н.М., Кецба м.н.. Эксперименты по определению феномена бессознательного на основе квантово-волновой теории мышления . Материалы IV всесоюз,обшества, Тбилиси . 1971წ. 6 с.21-25..

В. Радзиевский, Н.И.Джалябова, Т.Г.Кавтарадзе. Экспертная система дешифрирования аэрофотоснимков местности. VІІІ школа-семинар «Персональные компьютеры и локальные сети». 1986წ. Материалы VІІІ школы-семинара «Персональные компьютеры и локальные сети». Тбилиси. стр.151-152..

М. Церцвадзе. Электронная система патентирования и лицензирования всех видов интеллектуальной собственности. . Всероссийская конференция «Информационные технологии, менеджмент качества, информационная безопасность (IT&MQ&IS-2014)». 2014წ. Ежемесячный научно-практический журнал: Качество. Инновации. Образование №7, (110), с. 37-38.

Т. Дзиграшвили, Н.И. Маисурадзе Э.Р. Кутелия Р.И. Деканоси- дзе Р.Я. Юречко А.М. Андрейко. Электронографическое исследование ближнего порядка в аморфном боре. Мецниереба.МатериалVIIресп.научно-техн. конф. молодых ученых (9-10 ноября 1987г., Тбилиси ), стр.12-15. 1987წ. стр.12-15.

T. Kачарава. Электрофизиологические Методы Отбора Устойчивых Форм Субтропических Культур. V Cъезд Грузинского Обшества Генетиков и Селекционеров. 1987წ. ,,Мецниeреба\", Тбилиси, С- 10-11 .

. Электрофизиологические Методы Отбора Устойчивых Форм Субтропических Культур . . 1986წ. Maтериалы V Съезда Груз-инского Обшества Генетиков и Селекционеров , «Мецниeреба», Тбилиси, С- 10-11, .