კონფერენციები / ადგილობრივი, სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  1527 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

Дж. Никурадзе. температурный спектр внутреннего трения нитей бора с покрытиями. Тезисы докладов к республиканской научно- методической конференции физиков высших учебных заведений ГССР, г. Сухуми 29 мая – 3 июня 1978г., с. 110-111. Издательство Тбилисского Университета 1978г.. 1978წ. .

ლ. ჯიქიძე, ვ. ცუცქირიძე. Теплообмен в кальцевом МГД-канале при конечных значениях магнитного числа Рейнольдса. საქართველოს მათემატიკოსთა მეხუთე ყრილობა. ბათუმი–ქუთაისი. 2009წ. .

Д. Бибилеишвили, Н. Ормоцадзе. Термическая полицикло-конденсация в синтезе полинафтоиленбензимидазолов. რესპუბლიკური სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფეტენცია „გამოყენებითი ქიმიისა და ტექნოლოგიების თანამედროვე მიღწევები“. 2009წ. ქუთაისი, გვ. 302-304.

. Технико-экономические показатели систем кондиционирование воздуха с использованием тепловых насосов . Научная конференция, Фонд Зеленная земля. 2003წ. Сборнык трудов конференции, Фонд Зеленная земля. Тбилиси. N7, с.131-134. .

Т. Мегрелишвили. Традиции в жанре мемуарной литературы. საერთაშორისო სამეცნიერო-პედაგოგიური კონფერენცია.“სწავლების აქტუალური პრობლემები”, თბილისი, . 1999წ. .

ბ. გოგიჩაშვილი, Г. Г. Цнориашвили. Трехступенчатая очистка выходящих газов при получении барийсодержащих сплавов из токсическых отходов. Сб. докл. VIII Международной научнотех-нической конференции `Проблемы сварки и смежных технологий~. Тбилиси, 2003. წ. 68-74ст..

Н. Абелашвили. Увеличение грузоподъмности виброиспытательного стенда с помощью системы подвешивания.. V научно-техническая конференция по метрологии. 1978წ. Твилиси 1978..

თ. აბულაძე, ე.გ. არზუმანოვი, ნ.დ. ბუხრაძე, ა.ს საინიშვილი, ც.დ. შაქარიშვილი. УВК ПС-300-ის კასეტური ტიპის მაგნიტურ ლენტზე დამაგროვებელთან СМ5211 შეუღლების ბლოკის დამუშავება. რესპუბლიკის სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენციის "გამოთვლითი ტექნიკის საშუალებათა დამუშავების გამოყენების საკითხები". 1982წ. ქ. თბილისი, 3გვ.

ვ. ლეკიაშვილი. Управление надежностью автомобилей в условиах АТП. Тезисы докладов к конфе- ренции института управле- нии Академии Наук Грузии. ИНститут управле- ниы АН Грузии^ Тбилиси^ 1980. 1980წ. .

З. Пиранашвили, null, Дарчиашвили Ц.,Бицадзе Д.М.,Ревишвили Л.В.. Управление техническими рессурсами машин посредством математического прогнозирования. 2-я республиканская научно-техническая конференция «Сварка в народном хозяйстве Грузии». 1990წ. Сборник докладов 2-ой республиканской научно-технической конференции «Сварка в народном хозяйстве Грузии», стр.46-52 .

М. Аланиа, Шалашвили К.Г., Кавтарадзе Н.Ш., Сагареишвили Т.Г., Сутиашвили М.Г.. Фенольные соединения некоторых растений флоры Грузии:структура, биологическая активность. . Институт физиологии растений АН РФ. 2012წ. Материалы докладов VIII международногоСимпозиума "Фенольные соединени, фундаментальные и прикладные аспекты" сю 11-15.

Г. Джохадзе, Надирашвили Л.А., Еркомаишвили Г.С., Чантурия Д.Г., Вадачкория Л.В., Дадешидзе И.А., Заврадашвили Н.М., Кацарава Р.Д.. Химическая модификация комплекса протеаз папайи биодеградируемыми полимерами. “ბუნებრივი და სინთეზური ბიოლოგიურად აქტიური ნივთიერებები”, რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენცია, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია, თბილისი. 2010წ. გვ. 157-159.

რ. ქაცარავა, Г.Еркомаишвили , Г.Джохадзе, Н.Заврадашвили , и др. Химическая модификация комплекса протеаз папайи биодеградируемыми полимерами. რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენცია "ბუნებრივი და სინთეზური ბიოლოგიურად აქტიური ნივთიერებები", თბილისი, 30 მარტი, თეზისების კრებული, გვ. 155-156 . წ. .

Л. Имнаишвили. Цирамуа Г.С., Дзагания Т.Б. Многофункциональные регистровые элементы вычислительных устройств автоматизированной системы измерения параметров проката. Тез. докл. XXII Республиканской научно-технической конференции профессорско-преподавательского состава ГПИ, 1979 г. . . 1979წ. .

Л. Имнаишвили. Цирамуа Г.С., Кахеладзе К.Г. К вопросу реализации логических и арифметических функций на базе многофункциональных регистровых элементов//Тез. Док. XXII Республиканской научно-технической конференции профессорско-преподавательского состава Грузинского политехнического института и работников производства: Ч.1.-Тбилиси, 1979 г., с.10-11. . . 1979წ. .

Л. Имнаишвили. Цирамуа Г.С., Парцхаладзе В.В. К вопросу повышения технико-экономических показателей ЭА токарного станка. Тез. докл.респуб. научно-технической конференции "Эффективность применения станков с программнын управлением",1983 г. . . 1983წ. .

Л. Имнаишвили. Цирамуа Г.С., Пепанашвили Н.А. К вопросу разработки устройства функционального контроля УЧПУ "Электроника НЦ-31". Тез. докл. респуб. научно-технической конференции "Эффективность применения станков с программнын управлением",1983 г. . . 1983წ. .

Л. Имнаишвили. Чхитунидзе М.П., Доиджашвили Н.В. К вопросу проверки и отладки управляющих программ на тренажере многоцелевого назначения. Тез. докл.респуб. научно-технической конференции молодых ученых, специалистов и работников производства под девизом "Наука-практике", 1984 г. . . 1984წ. .

З. Богвелишвили, Меребашвили Г.Ш.. Экспериментальное исследование параметров дорожного движения. Тезисы Республиканской науч.-практ.конференции «Современное состояние и пути повышения безопасности дорожного движения», Тбилиси. 1985წ. с.43.

ლ. ქადაგიშვილი, Бахтадзе Н.М., Кецба м.н.. Эксперименты по определению феномена бессознательного на основе квантово-волновой теории мышления . Материалы IV всесоюз,обшества, Тбилиси . 1971წ. 6 с.21-25..