კონფერენციები / ადგილობრივი, სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  1527 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

В. Радзиевский, Н.И.Джалябова, Т.Г.Кавтарадзе. Экспертная система дешифрирования аэрофотоснимков местности. VІІІ школа-семинар «Персональные компьютеры и локальные сети». 1986წ. Материалы VІІІ школы-семинара «Персональные компьютеры и локальные сети». Тбилиси. стр.151-152..

М. Церцвадзе. Электронная система патентирования и лицензирования всех видов интеллектуальной собственности. . Всероссийская конференция «Информационные технологии, менеджмент качества, информационная безопасность (IT&MQ&IS-2014)». 2014წ. Ежемесячный научно-практический журнал: Качество. Инновации. Образование №7, (110), с. 37-38.

Т. Дзиграшвили, Н.И. Маисурадзе Э.Р. Кутелия Р.И. Деканоси- дзе Р.Я. Юречко А.М. Андрейко. Электронографическое исследование ближнего порядка в аморфном боре. Мецниереба.МатериалVIIресп.научно-техн. конф. молодых ученых (9-10 ноября 1987г., Тбилиси ), стр.12-15. 1987წ. стр.12-15.

T. Kачарава. Электрофизиологические Методы Отбора Устойчивых Форм Субтропических Культур. V Cъезд Грузинского Обшества Генетиков и Селекционеров. 1987წ. ,,Мецниeреба\", Тбилиси, С- 10-11 .

. Электрофизиологические Методы Отбора Устойчивых Форм Субтропических Культур . . 1986წ. Maтериалы V Съезда Груз-инского Обшества Генетиков и Селекционеров , «Мецниeреба», Тбилиси, С- 10-11, .

З. Гогуа, А.Герасимов, Н.Алания, З.Джибути. Энергии связи и глувна залегания уровней в Ge и Si.. НИИ "Мион". 1980წ. Тезиси докладов IV Республиканской конференции по микроэлектронике и физики полупроводниковых приборов. Тбилиси. стр.5-6. .

А. Джагмаидзе. Эффуктивное решение граничных задач статики теории смесей двух изотропных материалов . Доклады расширенных заседании семинара ИПМ им. И.Н.Векуа. 1986წ. .

ე. მიმინოშვილი. ა, შველაშვილი, ე. მიმინოშვილი, თ. საყვარელიძე. გუანიდინის ციტრატის ურთიერთქმედების შესწავლა ზოგიერთ გარდამავალ ლითონთან. . III რესპუბლიკური სამეცნიერო-მეთოდური კონფერენცია ქიმიაში. . 2000წ. თბილისი, თსუ, 9-12 ოქტომბერი, გვ. 15. .

ჰ. კუპრაშვილი. აგვისტოს ომი – რუსეთის პოლიტიკის სტრატეგიული მარცხი. საქართველოს ეროვნული უსაფრთხოების კონცეფცია: ორი წლის გამოცდილება. პოლიტოლოგიის ინსტიტუტი. 2009წ. თბილისი, 12 .

თ. ბერიძე, მ. სოსელია, მ. ჩიქოვანი. აგრო-ეკო-სატყეო ტურიზმის განვითარების როლი ტყის მიწების გამოყენების საქმეში . I რესპუბლიკური სამეცნიერო _ პრაქტიკული კონფერენციის მასალები “საქართველოში მიწის რესურსების მართვისა და სამართლებრივი რეგულირების პრობლემები თანამედროვე ეტაპზე”, ბათუმი. 2011წ. გვ. 270-272.

გ. გაბაიძე, რ. ასათიანი. აგროსამრეწველო ინტეგრაციისა და სოფლად სოციალურ-ეკონომიკური ურთიერთობათა ზოგიერთი საკითხისათვის. ახალგაზრდა მეცნიერთა და ასპირ. რესპ. სამეცნ. კონფერენცია მიძღვნილი გეორგიევსკის ტრაქტ. 200 წლისთავისადმი სსი 1983წ.. 1983წ. .

მ. ვანიშვილი, ვანიშვილი ნინო. აგროსასურსათო სექტორის სახელმწიფოებრივი მხარდაჭერა და სასურსათო უსაფრთხოების მაკროეკონომიკური რეგულირება ტრანსფორმირებადი ეკონომიკის პირობებში. I რესპუბლიკური სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია: „საქართველოში მიწის რესურსების მართვისა და სამართლებრივი რეგულირების პრობლემები თანამედროვე ეტაპზე”/შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2011წ. I რესპუბლიკური სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცის შრომების კრებული, გვ.158-165.

ნ. გალახვარიძე, ე.გუგავა. ადამიანი და ეკოლოგია გარემოს მენეჯმენტის სისტემაში. ევროპის უნივერსიტეტი. 2016წ. ევროპული ინტეგრაცია და საქართველო..

ე. თოფურია, გ. ელიავა, თ. ცინცაძე, პ. კასრაძე, რ. მჟავანაძე, მ. ბალაშვილი, ლ. თოფურია. ადამიანის ორგანიზმზე ელექტრომაგნიტური გამოსხივების სამკურნალო მოქმედების მექანიზმები. . სტუ, საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი. 2017წ. .

ბ. ცხადაძე. ადამიანის საკუთარი სახელის "ტბელ"-ის წარმომავლობისათვის. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი. წ. .

მ. დათაშვილი. ადამიანური კაპიტალისა და ინოვაციური განვითარების ურთიერთკავშირი. თბილისის დავით აღმაშეებლის სასწავლო უნივერსიტეტი XIX სამეცნიერო კონფერენცია. 0წ. 2017.

თ. იაშვილი. ადამიანური რესურსების მართვის ფუნქციონალური სტრატეგიები. ქუთაისის უნივერსიტეტი ,,საქართველოს ეკონომიკა და მდგრადი განვითარების სოციალურ-ეკონომიკური პრობლემები" პროფესორ-მასწავლებელთა 11 რესპუბლიკური სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია. 2010წ. შპს.,,მბმ-პოლიგრაფი" გვ. 70-73.

ნ. ცანავა. ადგილობრივი თვითმმართველობის სუბიექტების სოციალურ -ეკონომიკური განვითარების სტრატეგიის კვლევის თეორიულ- მეთოდოლოგიური საკითხები. სამეგრელო-ზემო სვანეთის სამხარეო ადმინისტრაციის და თბილისის ეკონომიკურ ურთიერთოობათა სახელმწიფო უნივერსიტეტის მენეჯმენტისა და მარკეტინგის მიმართულების პროფესორ-მასწავლებლების ერთობლივი სამეცნიერო- პრაქტიკული კონფერენციათემაზე"ადგილობრივი თვითმმართველობის სუბიექტების სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების სტრატეგია, ქ. ზუგდიდი . 2007წ. კონფერენციის მოხსენებების პროგრამა.

ნ. ცანავა. ადგილობრივი თვითმმართველობის სუბიექტების სოციალურ-ეკონომიკური დონის შეფასების თეორიული და პრაქტიკული საკითხები. შიდა ქართლის სამხარეო ადმინისტრაციისა და თბილისის ეკონომიკურ ურთიერთობათა სახელმწიფო უნივერსიტეტის მენეჯმენტისა და მარკეტინგის კათედრის პროფესორ-მასწავლებლების ერთობლივი სამეცნიერო -პრაქტიკული კონფერენცია თემაზე "ადგილობრივი თვითმმართველობის სუბიექტების სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების სტრატეგია", ქ. გორი. 2008წ. კონფერენციის მოხსენებების პროგრამა.

შ. კელეპტრიშვილი. ადრეცარცული ბელემნიტიდების როსტრუმების დაზიანებების შესახებ. თბილისის ივ. ჯავახიშვილის სახ. უნივერსიტეტი. 2016წ. ივ. ჯავახიშვილის დაბადებიდან 140 წლისთავისადმი მიძღვნილი მეოთხე ყოველწლიური კონფერენცია ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებში.