კონფერენციები / ადგილობრივი, სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  1521 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ქ. ვეზირიშვილი-ნოზაძე, ე.კაკაბაძე. ენერგოდამზოგი გეოთერმული თბო-სიცივით მომარაგების სისტემების გამოყენების პერსპექტივები. აკად. ვ.გომელაურის და ა.გომელაურის ხსო¬ვნისადმი მიძრვნილი სამეცნიერო კონფერენცია. თბილისი . წ. მოხსენებათა თეზისები, გვ.31.

ფ. პაატაშვილი. ენერგოსისტემების სიხშირისა და აქტიური სიმძლავრის რეგულირების ალგორითმი მულტიპროცესორული სისტემისათვის. VI სამეცნიერო - ტექნიკური კონფერენცია მეტროლოგიაში. 1982წ. გვ. 232-235.

კ. ფხაკაძე, გ. ჭანკვეტაძე, ლ. ტიბუა, მ. ივანიშვილი, ლ. ლეკიაშვილი, ე. სოსელია. ენობრივ-აზროვნებითი გაგებადობის ცნებისა და მარტივი და ინტეგრალური გაგების ზმნური სიტყვების შესახებ ქართულში. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიისა და არნ.ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტის I რესპუბლიკური კონფერენცია ,,ბუნებრივ ენათა დამუშავება” საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიისა და არნ.ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტი . 2003წ. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიისა და არნ.ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტის I რესპუბლიკური კონფერენციის ,,ბუნებრივ ენათა დამუშავება” მასალები (ქართულად/ინგლისურად https://geoanbani.com/other/gllc.ge/publications/articles/NLP_6.pdf ), გვ.37-39/75-76.

ხ. თოდაძე. ერთი უნიკალური ბიზანტიური ტიპიკონის შესახებ XI ს.. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ,ივანე ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი, თამაზ ბერაძე-75 . 2012წ. .

გ. ყირმელაშვილი, ი. მასპინძელაშვილი, ნ. გელაშვილი. ერთი და მრავალი ცვლადის ზღვრის სწავლების მეთოდიკის საკითხები . რესპუბლიკური სამეცნიერო-პედაგოგიური კონფერენცია სტუდენტთა დამოუკიდებელი მუშაობის შინაარსი, ფორმები და მეთოდები, თბილისი. 1994წ. გვ. 116.

გ. ყირმელაშვილი, ი. მასპინძელაშვილი. ერთი და მრავალი ცვლადის ფუნქციათა წარმოებულის კომპლექსური სწავლების მეთოდიკა . რესპუბლიკური სამეცნიერო-პედაგოგიური კონფერენცია სტუდენტთა დამოუკიდებელი მუშაობის შინაარსი, ფორმები და მეთოდები, თბილისი. 1994წ. გვ. 115.

ნ. შავლაყაძე. ერთი ტიპის ინტეგრო–დიფერენციალური განტოლების მიახლოებითი ამოხსნის შესახებ. ივ. ჯავახიშვილის სახ. თსუ ი. ვეკუას სახ. გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტის სემინარის გაფართოებული სხდომები. 2009წ. .

თ. სანიკიძე. ერთი წარმართული სატაძრო სტრუქტურის შესახებ. გ. ჩუნინაშვილის სახ. ქართული ხელოვნების ისტორიის ინსტიტუტის კონფერენცია. წ. .

რ. ჟღენტი, დ.მალაზონია, ნ.მსხილაძე, შ.ბაქანიძე. ერთსართულიანი სამრეწველო შენობის რკინაბეტონის კარკასის ტექნოლოგიურობის დამოკიდებულება მის კონსტრუქციულ გადაწყვეტაზე.. სამშენებლო კონსტრუქციების კათედრის 75-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენციის ,,მშენებლობა და XXI საუკუნე:, მოხსენებები.. წ. გვ.7.

ა. სონღულაშვილი. ეროვნულ უმცირესობათა რელიგიური სექტები საქართველოში საუკუნის 50-იან წლებში. . 0წ. .

ლ. დათაშვილი, null, ირაკლი პაპავა. ეროვნული ვალუტის „შავი პარასკევი“. თბილსის დავით აღმაშენებლის სასწავლო უნვერსიტეტის XIX სამეცნიერო კონფერენცია. 10წ. 2017 წელი .

თ. ბერიძე, ქ. ვანიშვილი. ეროვნული სასურსათო უსაფრთხოება: არსი, მიზანი, ამოცანები . I რესპუბლიკური სამეცნიერო _ პრაქტიკული კონფერენციის მასალები “საქართველოში მიწის რესურსების მართვისა და სამართლებრივი რეგულირების პრობლემები თანამედროვე ეტაპზე”, ბათუმი. 2011წ. გვ. 140-144.

ა. სონღულაშვილი. ექვთიმე თაყაიშვილის ეპისტოლარული მემკვიდრეობა. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიის და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი. 2013წ. .

. ვაშლის ხე და ვაშლი ინდოევროპულ და ქართულ ტრადიციებში. თსუ, პუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის რესპუბლიკური კონფერენცია: "წარმართობიდან ქრისტიანობამდე". 2008წ. .

ხ. ბერიშვილი. ვაჭრობისა და ინვესტიციების როლი მსოფლიო ინტეგრაციულ პროცესებში . ქუთაისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.... წ. რეგიონალიზაცია,თანამედროვე ეკონომიკური და სოციალური პრობლემები . 2010. გვ.121–126 .

ნ. თოფურია. ვებ-სერვისის რეალიზაცია მულტიმოდალური გადაზიდვების სისტემისათვის. ა. წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ინსო - 2017 VIII-საერთაშორისო სამეცნიერო პრაქტ. კონფერენცია . ქუთაისი. 2017წ. 174-178.

ი. ჩხეიძე, ლ. ტოკაძე. ვეივლეტ ტექნოლოგიები ბიო-მედიცინაში. საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტი, “ნანო-2010-Nano”. 2010წ. პირველი საერთაშორისო კონფერენციის თეზისების კრებული, თბილისი, გვ. 74-76.

თ. ცინცაძე, გ. ელიავა, თ. ბუაჩიძე, ლ. თოფურია, რ.სვანიშვილი. ველოერგოგრამის დინამიკა დოზირებული ფიზიკური დატვირთვისას. . 2014წ. XII ეროვნ.სამეც. კონფ. ფიზიოლოგიისა და ბიომედიცინის აქტუალური პრობლემები ქუთაისი გვ.25.

გ. ელიავა, null, რ. სვანიშვილი, თ. ცინცაძე, თ. ბუაჩიძე, ლ. თოფურია. ველოერგოგრამის დინამიკა დოზირებული ფიზიკური დატვირთვისას . XII ეროვნული სამეცნიერო კონფერენცია `ფიზიოლოგიისა და ბიომედიცინის აქტუალური პრობლემები~, 25-27 სექტემბერი, 2014, ქუთაისი, კონფერენციის თეზისები . 2014წ. 25.

ლ. თოფურია, გ. ელიავა, რ. სვანიშვილი, თ. ცინცაძე, თ. ბუაჩიძე. ველოერგოგრამის დინამიკა დოზირებული ფიზიკური დატვირთვისას. XII ეროვნული სამეცნიერო კონფერენცია , ქუთაისი. 2014წ. "ფიზიოლოგიისა და ბიომედიცინის აქტუალური პრობლემები" გვ. 25.