კონფერენციები / ადგილობრივი, სხვა

ფილტრი

პირადი ნომერი:

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტი ვერ მოიძებნა

Г. Мурджикнели, ზედგენიძე ი.. Разработка и внедре- ние термопрофило- метра. სტუ. 1981წ. სტუ.

გ. გავარდაშვილი. Разработка схем расположения противоселевых сооружений на горных реках. . Труды института Грузгидроэкологи АН Грузии. წ. Труды международной конф-еренции по теме эрозионно-селевые явления и некоторые смежные проблемы. с.с. 33 – 39. .

З. Гогуа. Расчет енергии мелких и глубоких донорных уровней в Ge и Si.. НИИ "Мион". 1980წ. Тезиси докладов IV Республиканской конференции по микроэлектронике и физики полупроводниковых приборов. Тбилиси. стр.7-8. .

З. Гогуа, А.Герасимов, В.Сванидзе, Д.Кимеридзе. Роль центральной ячейки в задачах захвата носителей тока на притягивающие центры в Ge и Si.. Тбилиский Государственный Университет. 1989წ. Труды конференции физиков, посвященной к 80-летию со дня рождения акдемика М.М.Мирианашвили.Тбилиси, стр.(134-136).

З. Гогуа, Д.Кимеридзе, В.Сванидзе. Роль центральной ячейки в задачах захвата носителей тока на притягивающие центры в Ge и Si.. НИИ "Мион". 1987წ. Тезиси докладов VI Республиканской конференции по микроэлектронике и физики полупроводниковых приборов. Тбилиси. стр.73. .

ი. წერეთელი, Тодриа В.А.. Стратиграфическое значение ископаемых остатков из среднемезозойских образований с.Цеси на фоне истории геологического развития региона . პალეობიოლოგიის ინსტ.სმეცნ. სესია. წ. გვ.7-9.

ლ. ჯიქიძე, ვ. ცუცქირიძე. Теплообмен в кальцевом МГД-канале при конечных значениях магнитного числа Рейнольдса. საქართველოს მათემატიკოსთა მეხუთე ყრილობა. ბათუმი–ქუთაისი. 2009წ. .

Л. Имнаишвили. Цирамуа Г.С., Дзагания Т.Б. Многофункциональные регистровые элементы вычислительных устройств автоматизированной системы измерения параметров проката. Тез. докл. XXII Республиканской научно-технической конференции профессорско-преподавательского состава ГПИ, 1979 г. . . 1979წ. .

Л. Имнаишвили. Цирамуа Г.С., Кахеладзе К.Г. К вопросу реализации логических и арифметических функций на базе многофункциональных регистровых элементов//Тез. Док. XXII Республиканской научно-технической конференции профессорско-преподавательского состава Грузинского политехнического института и работников производства: Ч.1.-Тбилиси, 1979 г., с.10-11. . . 1979წ. .

Л. Имнаишвили. Цирамуа Г.С., Парцхаладзе В.В. К вопросу повышения технико-экономических показателей ЭА токарного станка. Тез. докл.респуб. научно-технической конференции "Эффективность применения станков с программнын управлением",1983 г. . . 1983წ. .

Л. Имнаишвили. Цирамуа Г.С., Пепанашвили Н.А. К вопросу разработки устройства функционального контроля УЧПУ "Электроника НЦ-31". Тез. докл. респуб. научно-технической конференции "Эффективность применения станков с программнын управлением",1983 г. . . 1983წ. .

Л. Имнаишвили. Чхитунидзе М.П., Доиджашвили Н.В. К вопросу проверки и отладки управляющих программ на тренажере многоцелевого назначения. Тез. докл.респуб. научно-технической конференции молодых ученых, специалистов и работников производства под девизом "Наука-практике", 1984 г. . . 1984წ. .

З. Гогуа, А.Герасимов, Н.Алания, З.Джибути. Энергии связи и глувна залегания уровней в Ge и Si.. НИИ "Мион". 1980წ. Тезиси докладов IV Республиканской конференции по микроэлектронике и физики полупроводниковых приборов. Тбилиси. стр.5-6. .

ი. კალანდია. აზროვნების ტექნიკური წერის აბსოლუტიზაციის ერთი ასპექტის შესახებ“. სამეცნიერო კონფერენცია, თბილისი, . 2010წ. .

ი. კვესელავა. აკად. ს. ჯიქიას დაბადების 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი კონფერენცია ,,საქართველოდან მაჰმადიანთა დეპორტირების და ჩამოსახლების საკითხი’’ . სასტენდო მოხსენება, ახალციხე. 2009წ. .

ვ. ფადიურაშვილი, იაშვილი ზ., ძაგანია თ., გ. იაშვილი. ანალიტიკური მოწყობილობის და სისტემების მატემატიკური მოდელირების პრინციპები.. საქართველოს მატემატიკოსთა კავშირის და მექანიკოსთა კავშირის მე-7 საერთაშორისო კონფერენცია. . 2016წ. .

ლ. ოსიძე. ანტიგლობალიზმი-მცირე ერთა გადარჩენის გზა. აშშ ჰეგემონიის დაისი: კრიზისები და კონფლიქტები., თბ., 2013. 2013წ. .

მ. ჩიქავა. ანტისეკრეტორული პრეპარატების როლი Helicobacter Pylori-ის ერადიკაციაში.. თდასუ–ს XVII სამეცნიერო კონფერენციის შრომები / თბილისის დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტი (თდასუ). 2010წ. გვ. 305-307.

გ. მალასიძე. ასტრონომია და სიცოცხლის გენეზისის საკითხები. ახალციხის სახცელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის სამეცნიერო კონფერენცია 2009. წ. .

მ. ჩიქავა. ატროპინის გამოყენება ალოპათიურ და ჰომეოპათიურ ფარმაკოთერაპიაში. . თდასუ–ს XVIII სამეცნიერო კონფერენციის შრომები / თბილისის დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტი (თდასუ). 2011წ. გვ. 333–337. .