კონფერენციები / ადგილობრივი, სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  1405 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ჰ. კუპრაშვილი. ლაზეთის საკითხი იუსტინიანე დიდის პოლიტიკაში. სტუდენტთა XXXIV სამეცნიერო კონფერენციის მასალები. ისტორიის სექცია. 1972წ. გამ. თსუ, თბ., 1972. გვ. 12-13.

ზ. ჯალიაშვილი, თ. მედოიძე. ლაზერული კანცეროსკოპი. საზღვარგარეთ მოღვაწე ქართველ მეცნიერთა ფორუმი. 2010წ. .

თ. მალაღურაძე. ლეო ქიაჩელი - გაზეთ "ლომისის" რედაქტორი. L&C პროფესორ-მასწავლებელთა და სტუდენტთა რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენცია. 1995წ. გამომცემლობა "ლეგია", გვ.59-61.

თ. მალაღურაძე. ლეო ქიაჩელი და ქართული წიგნის გამოცემის პრობლემები. ივ. ჯავახიშვილი დაბადების 120-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი საქართველოს უმაღლესი სასწავლებლებისა და ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჟურნალისტიკის ფაკულტეტის რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენციის (ჟურნალისტიკა. 0წ. .

ხ. ბერიშვილი. ლიზინგის ბაზარი საქართველოში: მოთხოვნა, მიწოდება, განვითარების პერსპექტივები. სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. წ. 2009. გვ.28–34.

მ. ხარხელი. ლიზინგის განვითარება საქართველოში და მისი ეკონომიკურ-სამართლებრივი პრობლემები. ეკონომიკისა და ბიზნესის განვითარების ტენდენციები საქართველოში. 2010წ. კონფერენციის მასალები.

ზ. ვაშაკიძე. ლიზინგის თეორიული პრობლემები. აკადემიკოს სერგი ჯიქიას დაბადების 110 წლისთავიადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია.სსიპ ახალციხის ინსტიტუტი. წ. აკადემიკოს სეგი ჯიქიას დაბადების 110 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენციაზე წაკითხული მოხსენება. ახალციხე, 2009წ., გვ. 331-336.

გ. წურწუმია, გ. აგლაძე, ნ.ქოიავა , ნ. გოგიშვილი, ლ. ბერიაშვილი. ლითონური მანგანუმისა და აქტიური მანგანუმის დიოქსიდის ერთდროული ელექტროგამოლექვა თბომედეგი ანიონსელექტიურ მემბრანიან რეაქტორში.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. წ. რ.აგლაძის დაბადების 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი ეროვნული მე-3 კონფერენცია, 37-38.

ლ. გვენეტაძე. ლიკვიდურობის მართვის როლი კომერციული ბანკების ფინანსური უსაფრთხოების უზრუნველყოფაში. პაატა გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტი . 2008წ. ეკონომიკის განვითარების აქტუალური პრობლემები თანამედროვე ეტაპზე., საქართველოს ეკონომისტთა სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენციის მასალების კრებული., გვ.121-123 .

. ლოკალიზაციის თეორემები ფურიე-ლაპლასის მწკრივების (С,α) მეთოდით შეჯამებადობისათვის . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესორ-მასწავლებელთა სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია. თბილისი . 1993წ. 16-19 ნოემბერი.

ნ. ბახსოლიანი. ლუვიური ეთნოსის ისტორიისათვის. თსუ, ივანე ჯავახიშვილის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი. 2017წ. .

შ. ანდღულაძე, ა.ბერეჟიანი, ნ.ანდღულაძე., ლ.ანდღულაძე. მადნეულის სამთო-გამამდიდრებელი კომბინატში რეციკლირების გამოყენების შესაძლებლობა. სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი. 2014წ. აკადემიკოს არჩილ ძიძიგურის დაბადებიდან 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია გვ.13.

გ. წურწუმია, გ. აგლაძე. მადნეულის ქალკოპირიტის კონცენტრატის ანოდური გამოტუტვის კანონზომიერება სუსპენზიური ელექტროდის გამოყენებით. თბილისის ი.ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი . წ. სამეცნიერო-მეთოდური კონფე-რენცია ქიმიაში, მიძღვნილი ი. ჯავახიშვილის სახ. უნივერსიტეტის დაარსების 80 წლისთავისადმი. , 46 .

გ. აგლაძე, გ. წურწუმია. მადნეულის ქალკოპირიტის კონცენტრატის ანოდური გამოტუტვის კანონზომიერება სუსპენზიური ელექტროდის გამოყენებით. ი. ჯავახიშვილის სახ. თსუ. წ. სამეცნიერო–მეთოდური კონფერენცია ქიმიაში, მიძღვნილი ი. ჯავახიშვილის სახ. უნივერსიტეტის დაარსების 80 წლისთავისადმი.

ნ. ჩხაიძე. მათემაატიკის სწავლების მიზნებისა და გამოყენებითი ხასიათის ამოცანების შერჩევის კრიტერიუმების შესახებ ეკონომკურ სპეციალობებზე . სამცხე-ჯავახეთის სახ. უნივერსიტეტის პროფ. მასწავლებელთა სამეცნიერო ლომფერენცია. 2011წ. თაბახი 0,06.

ი. ბეჟუაშვილი. მათემატიკის აბსტრაქციის ბუნება. ქ.თელავი,კონფ.–იის მასალები,,გვ.28 . 1983წ. .

თ. მათითაიშვილი, ე. ელიზბარაშვილი. მაკროციკლური აზომეთინების კომპლექსნაერთები . რესპუბლიკური კონფერენცია „ბუნებრივი და სინთეზური ბიოლოგიურად აქტიური ნივთიერებები“, თბილისი, საქართველო. 2010წ. გვ. 95–96.

გ. აგლაძე, ნ. ქოიავა, ნ. ჯოხაძე, ქ. ზარიძე. მანგანუმის ოქსიდური მადნების ამონიუმის სულფათის ხსნარით გამოტუტვის პროცესის შესწავლა მანგანუმის შემცველი ნაერთების მიღების მიზნით. პ. მელიქიშვილის ფიზიკური და ორგანული ქიმიის ინსტიტუტი. წ. მესამე რესპუბლიკური სამეცნიერო–მეთოდური კონფერენცია ქიმიაშიმიძღვნილი პ. მელიქიშვილის დაბადების 150 წლისთავისადმი.

მ. მშვილდაძე. მანგანუმშემცველი მინების შერჩევითი ხსნადობის საკითხისადმი. მეხუთე რესპუბლიკური კონფერენცია ქიმიაში. 2004წ. მოხსენებათა თეზისები, 2გვ..

გ. გაბაიძე. მართვის სტრუქტურის სრულყოფის გზები კოლმეურნეობებში. ახალგ. მეცნ. და ასპირანტთა სამეცნ. კონფ.მასალები, სსი 1981წ.. 1981წ. .