კონფერენციები / ადგილობრივი, სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  1527 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ზ. ვაშაკიძე. ლიზინგის თეორიული პრობლემები. აკადემიკოს სერგი ჯიქიას დაბადების 110 წლისთავიადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია.სსიპ ახალციხის ინსტიტუტი. წ. აკადემიკოს სეგი ჯიქიას დაბადების 110 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენციაზე წაკითხული მოხსენება. ახალციხე, 2009წ., გვ. 331-336.

გ. წურწუმია, გ. აგლაძე, ნ.ქოიავა , ნ. გოგიშვილი, ლ. ბერიაშვილი. ლითონური მანგანუმისა და აქტიური მანგანუმის დიოქსიდის ერთდროული ელექტროგამოლექვა თბომედეგი ანიონსელექტიურ მემბრანიან რეაქტორში.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. წ. რ.აგლაძის დაბადების 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი ეროვნული მე-3 კონფერენცია, 37-38.

ლ. გვენეტაძე. ლიკვიდურობის მართვის როლი კომერციული ბანკების ფინანსური უსაფრთხოების უზრუნველყოფაში. პაატა გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტი . 2008წ. ეკონომიკის განვითარების აქტუალური პრობლემები თანამედროვე ეტაპზე., საქართველოს ეკონომისტთა სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენციის მასალების კრებული., გვ.121-123 .

. ლოკალიზაციის თეორემები ფურიე-ლაპლასის მწკრივების (С,α) მეთოდით შეჯამებადობისათვის . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესორ-მასწავლებელთა სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია. თბილისი . 1993წ. 16-19 ნოემბერი.

ნ. ბახსოლიანი. ლუვიური ეთნოსის ისტორიისათვის. თსუ, ივანე ჯავახიშვილის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი. 2017წ. .

ზ. ხვედელიძე. მ.ტატიშვილი, ი. მკურნალიძე, ი. სამხარაძე "შესაძლო გეომაგნიტური აქტიობის გავლენა ამინდის ფორმირებაზე საქართველოში". სტუ ჰიდრომეტეოროლოგიური ინსტიტუტი მაისიის 65-ე სამეცნიერო სესია.. 2018წ. .

შ. ანდღულაძე, ა.ბერეჟიანი, ნ.ანდღულაძე., ლ.ანდღულაძე. მადნეულის სამთო-გამამდიდრებელი კომბინატში რეციკლირების გამოყენების შესაძლებლობა. სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი. 2014წ. აკადემიკოს არჩილ ძიძიგურის დაბადებიდან 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია გვ.13.

გ. წურწუმია, გ. აგლაძე. მადნეულის ქალკოპირიტის კონცენტრატის ანოდური გამოტუტვის კანონზომიერება სუსპენზიური ელექტროდის გამოყენებით. თბილისის ი.ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი . წ. სამეცნიერო-მეთოდური კონფე-რენცია ქიმიაში, მიძღვნილი ი. ჯავახიშვილის სახ. უნივერსიტეტის დაარსების 80 წლისთავისადმი. , 46 .

გ. წურწუმია. მადნეულის ქალკოპირიტის კონცენტრატის ანოდური გამოტუტვის კანონზომიერება სუსპენზიური ელექტროდის გამოყენებით. ი. ჯავახიშვილის სახ. თსუ. წ. სამეცნიერო–მეთოდური კონფერენცია ქიმიაში, მიძღვნილი ი. ჯავახიშვილის სახ. უნივერსიტეტის დაარსების 80 წლისთავისადმი.

ნ. ჩხაიძე. მათემაატიკის სწავლების მიზნებისა და გამოყენებითი ხასიათის ამოცანების შერჩევის კრიტერიუმების შესახებ ეკონომკურ სპეციალობებზე . სამცხე-ჯავახეთის სახ. უნივერსიტეტის პროფ. მასწავლებელთა სამეცნიერო ლომფერენცია. 2011წ. თაბახი 0,06.

ი. ბეჟუაშვილი. მათემატიკის აბსტრაქციის ბუნება. ქ.თელავი,კონფ.–იის მასალები,,გვ.28 . 1983წ. .

კ. ფხაკაძე, მ. ივანიშვილი. მათემატიკური ლოგიკა და ბუნებრივი ენობრივი სისტემების ფორმალიზაციისა და მათემატიზაციის ამოცანები. საქართველოს მათემატიკოსთა III ყრილობა, . 20021წ. საქართველოს მათემატიკოსთა III ყრილობის თეზისები, (ქართულად/ინგლისურად), 55/56.

თ. მათითაიშვილი, ე. ელიზბარაშვილი. მაკროციკლური აზომეთინების კომპლექსნაერთები . რესპუბლიკური კონფერენცია „ბუნებრივი და სინთეზური ბიოლოგიურად აქტიური ნივთიერებები“, თბილისი, საქართველო. 2010წ. გვ. 95–96.

ნ. ქოიავა, ნ. ჯოხაძე, ქ. ზარიძე. მანგანუმის ოქსიდური მადნების ამონიუმის სულფათის ხსნარით გამოტუტვის პროცესის შესწავლა მანგანუმის შემცველი ნაერთების მიღების მიზნით. პ. მელიქიშვილის ფიზიკური და ორგანული ქიმიის ინსტიტუტი. წ. მესამე რესპუბლიკური სამეცნიერო–მეთოდური კონფერენცია ქიმიაშიმიძღვნილი პ. მელიქიშვილის დაბადების 150 წლისთავისადმი.

მ. მშვილდაძე. მანგანუმშემცველი მინების შერჩევითი ხსნადობის საკითხისადმი. მეხუთე რესპუბლიკური კონფერენცია ქიმიაში. 2004წ. მოხსენებათა თეზისები, 2გვ..

გ. გაბაიძე. მართვის სტრუქტურის სრულყოფის გზები კოლმეურნეობებში. ახალგ. მეცნ. და ასპირანტთა სამეცნ. კონფ.მასალები, სსი 1981წ.. 1981წ. .

გ. ანანიაშვილი. მართვისა და ორგანიზაციის ზოგადი ინფორმაციული მოდელი. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის კიბერნეტიკის ინსტიტუტის კონფერენცია. `კომპიუტერულ მეცნიერებათა ფუნდამენტური და გამოყენებითი პრობლემები~. 2002წ. თეზისების კრებული, თბილისი, გვ. 8..

ი. აბულაძე, დარჩაშვილი მ.. მარკეტინგული პროცესების მოდელის აგება UML ტექნოლოგიის და ელექტრონული ცხრილების გამოყენებით. სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი. 2015წ. სტუდენტთა III რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენცია: "ინფორმაციული ტექნოლოგიები და მათი გამოყენება", გვ.17-20.

ე. ხახუტაშვილი, ბ.იმნაძე. მასმედიის სოციალური ფუნქციები გამოყენების და დაკმაყოფილების თეორიის შუქზე. საქ.განათლების მეცნიერებათა აკადემია;საქ.განათლ.მეც.აკადემიის ჟ.მოამბის დამატება შრომები. წ. 3(15);100-104გვ.ISBN #1512-102X.

ა. მესხი. მაქსიმალური და კალდერონ-ზიგმუნდის ოპერატორები „გრანდ“ ლებეგის სივრცეებთან დაკავშირებულ მორის სივრცეებშიbesgue spaces. საქართველოს მათემატიკოსთა V ყრილობა, ბათუმი /ქუთაისი, 2009 წ. 9-12 ოქტომბერი. 2009წ. ყრილობის თეზისები, http://www.rmi.ge/~gmu/GMU_Conference/V_Kril_Tez.pdf, p. 26.