კონფერენციები / ადგილობრივი, სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  1521 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

შ. ანდღულაძე, ა.ბერეჟიანი, ნ.ანდღულაძე., ლ.ანდღულაძე. მადნეულის სამთო-გამამდიდრებელი კომბინატში რეციკლირების გამოყენების შესაძლებლობა. სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი. 2014წ. აკადემიკოს არჩილ ძიძიგურის დაბადებიდან 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია გვ.13.

გ. წურწუმია, გ. აგლაძე. მადნეულის ქალკოპირიტის კონცენტრატის ანოდური გამოტუტვის კანონზომიერება სუსპენზიური ელექტროდის გამოყენებით. თბილისის ი.ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი . წ. სამეცნიერო-მეთოდური კონფე-რენცია ქიმიაში, მიძღვნილი ი. ჯავახიშვილის სახ. უნივერსიტეტის დაარსების 80 წლისთავისადმი. , 46 .

გ. წურწუმია. მადნეულის ქალკოპირიტის კონცენტრატის ანოდური გამოტუტვის კანონზომიერება სუსპენზიური ელექტროდის გამოყენებით. ი. ჯავახიშვილის სახ. თსუ. წ. სამეცნიერო–მეთოდური კონფერენცია ქიმიაში, მიძღვნილი ი. ჯავახიშვილის სახ. უნივერსიტეტის დაარსების 80 წლისთავისადმი.

ნ. ჩხაიძე. მათემაატიკის სწავლების მიზნებისა და გამოყენებითი ხასიათის ამოცანების შერჩევის კრიტერიუმების შესახებ ეკონომკურ სპეციალობებზე . სამცხე-ჯავახეთის სახ. უნივერსიტეტის პროფ. მასწავლებელთა სამეცნიერო ლომფერენცია. 2011წ. თაბახი 0,06.

ი. ბეჟუაშვილი. მათემატიკის აბსტრაქციის ბუნება. ქ.თელავი,კონფ.–იის მასალები,,გვ.28 . 1983წ. .

კ. ფხაკაძე, მ. ივანიშვილი. მათემატიკური ლოგიკა და ბუნებრივი ენობრივი სისტემების ფორმალიზაციისა და მათემატიზაციის ამოცანები. საქართველოს მათემატიკოსთა III ყრილობა, . 20021წ. საქართველოს მათემატიკოსთა III ყრილობის თეზისები, (ქართულად/ინგლისურად), 55/56.

თ. მათითაიშვილი, ე. ელიზბარაშვილი. მაკროციკლური აზომეთინების კომპლექსნაერთები . რესპუბლიკური კონფერენცია „ბუნებრივი და სინთეზური ბიოლოგიურად აქტიური ნივთიერებები“, თბილისი, საქართველო. 2010წ. გვ. 95–96.

ნ. ქოიავა, ნ. ჯოხაძე, ქ. ზარიძე. მანგანუმის ოქსიდური მადნების ამონიუმის სულფათის ხსნარით გამოტუტვის პროცესის შესწავლა მანგანუმის შემცველი ნაერთების მიღების მიზნით. პ. მელიქიშვილის ფიზიკური და ორგანული ქიმიის ინსტიტუტი. წ. მესამე რესპუბლიკური სამეცნიერო–მეთოდური კონფერენცია ქიმიაშიმიძღვნილი პ. მელიქიშვილის დაბადების 150 წლისთავისადმი.

მ. მშვილდაძე. მანგანუმშემცველი მინების შერჩევითი ხსნადობის საკითხისადმი. მეხუთე რესპუბლიკური კონფერენცია ქიმიაში. 2004წ. მოხსენებათა თეზისები, 2გვ..

გ. გაბაიძე. მართვის სტრუქტურის სრულყოფის გზები კოლმეურნეობებში. ახალგ. მეცნ. და ასპირანტთა სამეცნ. კონფ.მასალები, სსი 1981წ.. 1981წ. .

გ. ანანიაშვილი. მართვისა და ორგანიზაციის ზოგადი ინფორმაციული მოდელი. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის კიბერნეტიკის ინსტიტუტის კონფერენცია. `კომპიუტერულ მეცნიერებათა ფუნდამენტური და გამოყენებითი პრობლემები~. 2002წ. თეზისების კრებული, თბილისი, გვ. 8..

ი. აბულაძე, დარჩაშვილი მ.. მარკეტინგული პროცესების მოდელის აგება UML ტექნოლოგიის და ელექტრონული ცხრილების გამოყენებით. სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი. 2015წ. სტუდენტთა III რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენცია: "ინფორმაციული ტექნოლოგიები და მათი გამოყენება", გვ.17-20.

ე. ხახუტაშვილი, ბ.იმნაძე. მასმედიის სოციალური ფუნქციები გამოყენების და დაკმაყოფილების თეორიის შუქზე. საქ.განათლების მეცნიერებათა აკადემია;საქ.განათლ.მეც.აკადემიის ჟ.მოამბის დამატება შრომები. წ. 3(15);100-104გვ.ISBN #1512-102X.

ა. მესხი. მაქსიმალური და კალდერონ-ზიგმუნდის ოპერატორები „გრანდ“ ლებეგის სივრცეებთან დაკავშირებულ მორის სივრცეებშიbesgue spaces. საქართველოს მათემატიკოსთა V ყრილობა, ბათუმი /ქუთაისი, 2009 წ. 9-12 ოქტომბერი. 2009წ. ყრილობის თეზისები, http://www.rmi.ge/~gmu/GMU_Conference/V_Kril_Tez.pdf, p. 26.

ზ. გვიშიანი. მდ. დურუჯის გამოტანის კონუსზე აღებული ღვარცოფული მასის გრანულომეტრიული შემადგენლობის შესახებ. VIII საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია "წყალთა მეურნეობის, გარემოს დაცვის, არქიტექტურისა და მშენებლობის თანამედროვე პრობლემები". 2018წ. შრომების კრებული, გვ.40-46.

ნ. ბუაჩიძე, კ.ბილაშვილი, ლ.ინწკირველი, გ,კუჭავა, ე.ბაქრაძე, ნ.ბეგლარაშვილი, ლ.შავლიაშვილი. მდ.ლიახვის ჰიდროქიმიური მონიტორინგი. ”გარემო და გლობალური დათბობა” საერთაშორისო კონფერენცია, თბილისი. 2011წ. №3(82)გვ.330–334.

ლ. შავლიაშვილი, ნ.ბუაჩიძე, კ.ბილაშვილი, ლ.ინწკირველი, გ,კუჭავა, ე.ბაქრაძე, ნ.ბეგლარაშვილი. მდ.ლიახვის ჰიდროქიმიური მონიტორინგი. ”გარემო და გლობალური დათბობა” საერთაშორისოკონფერენცია; თბილისი. 2011წ. გვ.330-334.

ნ. ბუაჩიძე, ა.სურმავა, ლ.ინწკირველი, მდივანი. მდ.მტკვრის საქართველოს მონაკვეთში დამაბინძურებელი ნივთიერებების გავრცელების რიცხვითი გამოკვლევა. „გეოგრაფიისა და ანთროპოლოგიის თანამედროვე პრობლემები “საერთაშორისო კონფერენცია; თბილისი. 2015წ. გვ.285-288.

ე. შუბლაძე, ს.მდივანი, თ.გიგაური. მდ.მტკვრისა და მისი შენაკადების თანამედროვე ბიო-ქიმიური მდგომარეობის შეფასება და მათი შედარებითი ანალიზი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის მაისის სესია; თბილისი. 2015წ. ტ.121, გვ.87-92.

გ. კუჭავა, ლ.ინწკირველი, ნ.ბუაჩიძე, მ.არაბიძე, ე.ბაქრაძე, ნ.დვალიშვილი, მ.ტაბატაძე. მდინარე მტკვრის აუზის წყლების ხარისხის განსაზღვრა ინტეგრალური ქიმიური მაჩვენებლების გამოყენებით . „ჰიდრომეტეოროლოგიის და ეკოლოგიის აქტუალური პრობლემები“, სამეცნიერო–ტექნიკური კონფერენცია. 2011წ. ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები ტ.117, გვ.128–130.