კონფერენციები / ადგილობრივი, სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  1271 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. იაშვილი, ძაგანია თ., ფედულოვი გ., ტიბუა ლ.. Bin Packing Intelligent Games. XXV Expanded Seminars of I.Vekua Institute of Applied Mathematics. წ. .

I. Metreveli, M.Jincharadze. BIOCHEMICAL STUDY OG LEAVS FROM GLEDITSHIA (L.GLEDITSHIA); A PLANT SPREAD IN GEORGOA. The Conference is Dedicated to the 60th Anniversary of R.Agladze Institute of Inorganic Chemistry And Electrochemistry. MODERN RESEARCHES AND PROSPECTS OF THEIR USE IN CHEMISTRY, CHEMICAL ENGINEERING AND RELATED FIELDS. 2016წ. international scientific conference, september 21-23, ureki, georgia.

რ. ქაცარავა, N.Kupatagze, D.Tugushi, V.Torchilin. Biodegradable arginine-based polymers as potential non-viral gene carriers. რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენცია "ბუნებრივი და სინთეზური ბიოლოგიურად აქტიური ნივთიერებები", თბილისი, 30 მარტი, თეზისების კრებული, გვ. 117-118. წ. .

გ. მუმლაძე. Bi–ის შემცველი მაღალტემპერატურული ზეგამტარების მაგნიტური თვისებები. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის კიბერნეტიკის ინსტიტუტი. წ. saqarTvelos mecnierebaTa akademiis kibernetikis institutis konferenciis masalebi.

ს. ხარიბეგაშვილი. Boundary value problems for the one class of the second order systems of partial differential equations. . The III Congress of Georgian Mathematicians. Tbilisi, Georgia. 2001წ. .

Л. Гиоргашвили, K.Skhvitaridze. Boundary value Problems of Statics for an elastic mixture with two disjoint Sperical cavities. Congress of Georgian Matematicians. Tbilisi. 2005წ. 14-16 November.

ა. მესხი. Boundedness and compactness criteria for integral operators with positive kernels. Scientific Conference Dedicated to Academician I. Vekua, Sukhumi Branch of I. Djavakhishvili State University, Tbilisi, Georgia. 2001წ. Book of Abstracts.

L. Shavliashvili, M.Еlizbarashvili, G.Kuchava. Chemical composition of irrigation, collector-and-drainage and groundwaters of the lower Alazani Valley. Air and Water Components of the Environment, Babes-Bolyai University; Cluj-Napoca, Romania. 2016წ. p.70-75.

N. Kachakhidze, N. Khomeriki, J. Peradze, Z. Tsiklauri. Chipot's Method for Kirchhoff's one-dimensional static equation. , XXII Enlarged Sessions of the Seminar of VIAM, I.Vekua Institute of Applied Mathematics of Iv. Javakhishvili Tbilisi State University. 2015წ. .

L. Shavliashvili, M.Elizbarashvili, E.Elizbarashvili, M.Tatishvili, R.Meskhia. Climate Change Tendencies under Global Worming Conditions in Georgia. International Multidisciplinary Scientific Geoconference, SGEM 2012,Conference Proceedings; Bulgaria. 2012წ. v.IV, p.293-298.

M. Zakradze, Z.Sanikidze, M.Kublashvili. Computer Modeling of white Noise and Noise and its application. II International Conference of mathematicians of Georgia. September 15-19, Batumi, Georgia.. 2011წ. Abstracts of II International Conference, p. 126..

გ. სამსონაძე. Countable identification classes of linear group automatons. . 1997წ. II congress of mathematical of Georgia. Tbilisi. p.18.

თ. ალიაშვილი. Counting complex points of surfaces. . FIFTH CONGRESS OF MATHEMATICIANS OF GEORGIA. Batumi / Kutaisi. 2009წ. Abstracts of Contributed Talks.

L. Shavliashvili, N.N.Naskidashvili, S.D.Mdivani, K.V.Lataria. Definition of emission of methane from the closed sector of new solid waste landfill of Tbilisi and the potential of its use. International scientific-practical conference LXVIII Herzen readings devoted to the 70 anniversary of UNESCO; Geography: Development of science and education; Sankt Petersburg. 2015წ. p.318-320 .

Л. Гиоргашвили. Dirihlet’s problem for the sphere cavity filled in with incompressible fluid. Third Congress of Georgian Mathematicians. 2001წ. October 11-13, Tbilisi, pp.29.

ნ. ბახსოლიანი. DRUWA (ღვთაება რუვა) გვიანხეთური ხანის კაპადოკიის რელიგიურ სისტემაში. ივ. ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი,ნიკო მარის დაბადებიდან 140 წლისთავისადმი მიძღვნილი ახალგაზრდა მკვლევართა და ასპირანტთა დარგთაშორისი სამეცნიერო კონფერენცია. 2004წ. .

თ. ხუროძე, a.nodia, m.Wania. ekonomikaSi kibernetikis zogierTi maxasiaTeblebis gamoyenebis analizuri interpretacia.. saqarTvelos ekonomistTa me-5 samecniero praqtikuli konferencia. წ. saqarTvelos ekonomistTa me-5 samecniero praqtikuli konferenciis moxsenebaTa krebuli. T.s.u. Tbilisi, gv. 63-65 .

გ. სადუნიშვილი. Elastic Body in the Acoustic Field. The Congress Mathematicians. 1994წ. .

Л. Гиоргашвили. Elastic solid bounded by two eccentric spare surfaces. Congress of the Georgian Mathematicians, Tbilisi. 1997წ. September 24-27, p.14.

A. Robitashvili, I. Kevanishvili. Eleqtromagnetic analysis of a complex structure cylindrical antenna. IEEE. 2014წ. XIX (th) International seminar/workshop on direct and invrse problems of electromagnetic and acoustic wave theory (DIPED) Tbilisi,Georgia,September 22-25 .