კონფერენციები / ადგილობრივი, სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  1464 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ა. მესხი. Boundedness and compactness criteria for integral operators with positive kernels. Scientific Conference Dedicated to Academician I. Vekua, Sukhumi Branch of I. Djavakhishvili State University, Tbilisi, Georgia. 2001წ. Book of Abstracts.

რ. გრიგოლია. Cangis logikis Sesaxeb. 2014, ianvari iv. javaxiSvilis Tbilisis saxelmwifo universiteti. 2014წ. .

ლ. ნადარეიშვილი. CaO-B2O5-MnO-MnO2 სისტემის ბორატულ-მანგამუმიანი მინის დიფერენციალური თერმული ანალიზი. კონფერენცია-სოფლის მეურნეობის ტექნიკური და ეკონომიკური პრობლემები. 1998წ. კონფ. მასალები, გვ. 139-145, ქ. გორი, საქართველო.

L. Shavliashvili, M.Еlizbarashvili, G.Kuchava. Chemical composition of irrigation, collector-and-drainage and groundwaters of the lower Alazani Valley. Air and Water Components of the Environment, Babes-Bolyai University; Cluj-Napoca, Romania. 2016წ. p.70-75.

N. Kachakhidze, N. Khomeriki, J. Peradze, Z. Tsiklauri. Chipot's Method for Kirchhoff's one-dimensional static equation. , XXII Enlarged Sessions of the Seminar of VIAM, I.Vekua Institute of Applied Mathematics of Iv. Javakhishvili Tbilisi State University. 2015წ. .

ა. ჭანიშვილი, გ. პეტრიაშვილი, გ. ჭილაია. Cholesteric Liquid Crystals in Dye Lasers for Medical Application. International scientific conference Physical Research Methods in Medicine. 2011წ. Proceedings, pp. 35-39.

L. Shavliashvili, M.Elizbarashvili, E.Elizbarashvili, M.Tatishvili, R.Meskhia. Climate Change Tendencies under Global Worming Conditions in Georgia. International Multidisciplinary Scientific Geoconference, SGEM 2012,Conference Proceedings; Bulgaria. 2012წ. v.IV, p.293-298.

M. Zakradze, Z.Sanikidze, M.Kublashvili. Computer Modeling of white Noise and Noise and its application. II International Conference of mathematicians of Georgia. September 15-19, Batumi, Georgia.. 2011წ. Abstracts of II International Conference, p. 126..

გ. სამსონაძე. Countable identification classes of linear group automatons. . 1997წ. II congress of mathematical of Georgia. Tbilisi. p.18.

თ. ალიაშვილი. Counting complex points of surfaces. . FIFTH CONGRESS OF MATHEMATICIANS OF GEORGIA. Batumi / Kutaisi. 2009წ. Abstracts of Contributed Talks.

L. Shavliashvili, N.N.Naskidashvili, S.D.Mdivani, K.V.Lataria. Definition of emission of methane from the closed sector of new solid waste landfill of Tbilisi and the potential of its use. International scientific-practical conference LXVIII Herzen readings devoted to the 70 anniversary of UNESCO; Geography: Development of science and education; Sankt Petersburg. 2015წ. p.318-320 .

Л. Гиоргашвили. Dirihlet’s problem for the sphere cavity filled in with incompressible fluid. Third Congress of Georgian Mathematicians. 2001წ. October 11-13, Tbilisi, pp.29.

ნ. ბახსოლიანი. DRUWA (ღვთაება რუვა) გვიანხეთური ხანის კაპადოკიის რელიგიურ სისტემაში. ივ. ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი,ნიკო მარის დაბადებიდან 140 წლისთავისადმი მიძღვნილი ახალგაზრდა მკვლევართა და ასპირანტთა დარგთაშორისი სამეცნიერო კონფერენცია. 2004წ. .

რ. გრიგოლია. E-უნიფიკაციის პრობლემას, სასრულად წარმოქმნილი თავი- სუფალი ალგებრების აღწერას და პროექციული ალგებრების დახასიათებას მრავალსახეობაში MV(C) წარმოქმნილი სრულყო ფილი MV-ალგებრებით . MV(C) მრავალსახეობის სტრუქტურული სისრულე.. 2013, iv. javaxiSvilis Tbilisis saxelmwifo universiteti. 2013წ. .

a.nodia, m.Wania. ekonomikaSi kibernetikis zogierTi maxasiaTeblebis gamoyenebis analizuri interpretacia.. saqarTvelos ekonomistTa me-5 samecniero praqtikuli konferencia. წ. saqarTvelos ekonomistTa me-5 samecniero praqtikuli konferenciis moxsenebaTa krebuli. T.s.u. Tbilisi, gv. 63-65 .

გ. სადუნიშვილი. Elastic Body in the Acoustic Field. The Congress Mathematicians. 1994წ. .

Л. Гиоргашвили. Elastic solid bounded by two eccentric spare surfaces. Congress of the Georgian Mathematicians, Tbilisi. 1997წ. September 24-27, p.14.

ნ. ჩაჩანიძე. Electonic databases of the convicted person's information for the automated management of the cases. IV საერთაშორისო სამეცნიერო კომფერენცია, კომპიუტინგი/ინფორმატიკა, განათლების მეცნიერებები, მასწავლებლის განათლება. 2016წ. .

ა. ჭანიშვილი, გ. ჭილაია, გ. პეტრიაშვილი. Electrooptics of two-frequency addressable liquid crystals with amorphous cholesteric structure and medium chirality. Conference on Modern Problems of Computer Science. 2000წ. p.14.

A. Robitashvili, I. Kevanishvili. Eleqtromagnetic analysis of a complex structure cylindrical antenna. IEEE. 2014წ. XIX (th) International seminar/workshop on direct and invrse problems of electromagnetic and acoustic wave theory (DIPED) Tbilisi,Georgia,September 22-25 .