კონფერენციები / ადგილობრივი, სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  1520 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

თ. კილაძე, მ.ზუბიაშვილი. შრომის სტიმულირება და მისი გამოვლენის პრაქტიკა. გუგუშვილის სახელობის ეკონომიკის ინსტიტუტი (სამეცნიერო შრომების კრებული). 2014წ. .

ნ. ბოჭორიშვილი, ა.ბეჟანიშვილი. შრომის უსაფრთხოება სამშენებლო სამუშაოების წარმოებისას. მიძღვილი შრომების დაცვის მსოფლიო დღისადმი. წ. 21 გვ..

მ. მაისურაძე, სიხარულიძე მ., ანანიაშვილი ვ.. ჩაუნაცვლებელი პიროლო-ფენოქსათიინდიოქსიდების სინთეზის ახალი მეთოდი. . რესპუბლიკური სამეცნიერო- მეთოდური კონფერენცია ქიმიაში. წ. რესპუბლიკური სამეცნიერო- მეთოდური კონფერენცია ქიმიაში. თბილისი. . გვ 29-30.

ნ. მუმლაძე. ცალმხივი ზედაპირები და მათი გამოყენება საინჟინრო პრაქტიკის კონკრეტულ მაგალითებში.. საქართველოს საავტომობილო საგზაო ინსტიტუტი.. 1995წ. .

ს. ბარბაქაძე. ცალმხრივი ზედაპირები და მათი გამოყენება საინჟინრო პრაქტიკის კონკრეტულ მაგალითებში. პროფესორ-მასწავლებელთა, სტუდენტთა და წარმოების მუშაკთა Iრესპუბლიკური სამეცნიერო -ტექნიკური კონფერენცია. საქართველოს საავტომობილო-საგზაო ინსტიტუტი. 1995წ. თეზისები.

ს. ბარბაქაძე. ცალმხრივი (არაორიენტებული) ზედაპირები დამათი დაგეგმარების ავტომატიზაცია. პროფესორ-მასწავლებელთა სამეცნიერო კონფერენცია. ხაშური. 1995წ. თეზისები.

მ. ჭანტურია, ბაკურაძე ია. ცვლადი სტატიკური სქემის კონსტრუქციების გაანგარიშება ხანგრძლივი დეფორმაციის მახასიათებელი სიდიდეების ალბათური ბუნების გათვალისწინებით. ქუთაისის ა.წერეთლის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი . 2012წ. II საერთაშორისო კონფერენცია "მექანიკის არაკლასიკური ამოცანები", ISSN 1512-4495, გვ. 273-279.

ფ. წოწკოლაური. ცვლილებების მართვის შესაძლებლობები ქართულ კომპანიებში. საქართველოს საპატრიარქოს წმ.ანდრია პირველწოდებულის ქართული უნივერსიტეტი, I სამეცნიერო კონფერენცია. 2015წ. .

. ცის აღმნიშვნელი ლუვიური იეროგლიფის სემანტიკისათვის. "მითი, კულტი, რიტუალი", თსუ, სამეცნიერო კონფერენცია მიძღვნილი ირაკლი სურგულაძისადმი. 2013წ. .

ნ. ხომერიკი, ლ. მძინარიშვილი. ცოდნის შეფასების რეიტინგული სისტემა. რესპუბლიკური სამეცნიერო-პედაგოგიური კონფერენცია „უმაღლეს სასწავ-ლებ¬ლებში სწავლების აქტივიზაციის მეთოდები“. 1993წ. მოხსენებათა თეზისები. თბილისი, 50.

ნ. ღონღაძე. ცოდნის შეფასების ტესტური მეთოდი. მოხსენებათა თეზისები, რესპ. სამეც.- მეთოდ. კონფერ. ქიმია. წ. რესპ. სამეც.- მეთოდ. კონფერ. ქიმია. 2004, თბილისი.

ი. გორჯოლაძე, ნ. გორჯოლაძე. ცხრილით მოცემული მრავალცვლადიანი ფუნქციის არგუმენტების ერთცვლადიან ფუნქციათა ნამრავლის სახის მათემატიკური მოდელის მამოწმებელი კრიტერიუმი.. საქართველოს მათემატიკოსთა მე–5 ყრილობა.. 2009წ. გვ.17.

ი. გორჯოლაძე, ნ. გორჯოლაძე. ცხრილით მოცემული მრავალცვლადიანი ფუნქციის არგუმენტების ერთცვლადიან ფუნქციათა ჯამის სახის მათემატიკური მოდელის მამოწმებელი კრიტერიუმი . საქართველოს მათემატიკოსთა მე–5 ყრილობა . 2009წ. .

ი. გორჯოლაძე, ნ გორჯოლაძე. ცხრილით მოცემული ორცვლადიანი ფუნქციის ანალიზური სახის დადგენის მათემატიკური მოდელების მეთოდი. საქართველოს მათემატიკოსთა მე–4 ყრილობა. წ. საქართველოს მათემატიკოსთა IV ყრილობა.

ი. გორჯოლაძე, ნ გორჯოლაძე. ცხრილით მოცემული სამცვლადიანი ფუნქციის ანალიზური სახის დადგენის მათემატიკური მოდელების მეთოდი. საქართველოს მათემატიკოსთა მე–4 ყრილობა. წ. საქართველოს მათემატიკოსთა IV ყრილობა, გვ. 41, თბილისი.

გ. გურეშიძე. ძაბვის ინტენსივობის კრიტიკული Kic კოეფიციენტის განსაზღვრა. რესპუბლიკური სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია "სამშენებლო კონსტრუქციები". თბილისი. წ. მოხსენებითი თეზისები. გვ.31.

მ. ამირგულაშვილი. ძალაუფლება და მორალი. ახალციხის უნივერსიტეტი. 2009წ. აკადემიკოს სერგი ჯიქიას 110 წლისთავისადმი მიძღვნილი,#1, გვ.91-97.

. ძველი წინააზიური ცხოველთა სამყაროს ამსახველი ლუვიური იეროგლიფები . ივანე ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა და ეთნოლო¬გიის ინსტიტუტის დაარსების 60 წლისთავისადმი მიძღვნილი რესპუბლიკური სამეცნიერო სესია. 2001წ. გმოხსენებათა მოკლე შინაარსები, გვ. 17-20..

გ. ცინცაძე, რ.ჩაგუნავა, მ.დემეტრაძე. ძვირფასი ლითონების საბადოთა გასაიდუმლოების პრაქტიკა ძველ საქართველოში. V რესპუბლიკური კონფერენცია ქიმიაში. მოხსენებათა თეზისები. თბილისი. გვ.155-156. წ. მოხსენებათა თეზისები. გვ.155-156.

რ. სვანიძე, მ. ჩხაიძე, კ. მესტიაშვილი. ძირითადი მახასიათებლების ფორმალიზაცია გადაცემის ბოჭკოვან-ოპტიკური სისტემების (გბოს) მოდელირების დროს. თბილისის დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტი. 2010წ. .