კონფერენციები / ადგილობრივი, სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  1271 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

თ. ხუროძე, a.nodia, m.Wania. Kkibernetikis cnebebiT ekonomikis zogierTi maxasiaTeblis optimaluri analizi.. ekonomistTa me- 4 respublikuri konferencia. წ. ekonomistTa me- 4 respublikuri konferenciis moxsenebaTa krebuli. ‘‘ saqarTvelo ‘’ Tbilisi, gv. 164-167.

nn. konferencia adgilbrivi 7. gtu. წ. 777.

მ. მალაღურაძე. konkursi _ erovnuli Tanxmobis monumenti saqrTvelos parlamentis wina teritoriaze. . წ. .

მ. მალაღურაძე. konkursi _ TbilisSi rusTavelis moednis rekonstuqcia. . წ. .

ლ. ბალანჩივაძე, T. xmaladze. konstruqciuli gadawyvetebi individualur mSeneblobaSi. SEU, . 2010წ. 24gv..

L. Shavliashvili, G.Kordzakhia, G.Kuchava. Lend resources research outputs in Georgia. International Conference “Applied Eco-logy: Problems, innovations”; Proceedings ICAE-2015; Tbilisi. 2015წ. p.96-100.

Z. Kvatadze, Shervashidze T. Limiting properties of the Nonparametric of a Density Function Constructed by means of conditionally Independent Observations from the Keilson-Woshart Class, Estimation. XXX Enlanged Sessions of the Seminar of Ilia Vekua Institute of applied Mathematics (VIAM), of Ivane Javakhishvili. Tbilisi (TSU) April 20-22. 2016წ. .

Г. Самсонадзе. Local property of commytative groups objects . . 1981წ. IX Republican conference of mathematicians of Georgia. Batumi. Theses of reports, p.202 .

Г. Самсонадзе. Locality of RK- and ZD- objects of a category . . 1983წ. X Republican conference of mathematicians of Georgia.Telavii. Theses of reports, p.132-133.

ნ. რაჭველიშვილი. manganumSemcveli minanqrebis Sedgenilobis gavlena uTixo Slikebis reologiur Tvisebebze.. saerTaSoriso samecnierpraqtikuli konferenciis Sromebi `inovaciuri teqnologiebi da Tanamedrove masalebi~. 2013წ. quTaisis Sromebis krebuli gv. 138-140, ISSN #378-9941-417-68-9.

ბ. სურგულაძე, გ.ფარცხალაძე, გ.ჩავლეიშვილი. Marrie Curie's International Research Staff Exchange Scheme (IRSES) IN THE 7TH European Frame Work Program. "On the Stability of rods made from Idealized Elastic-plastic Material." PROCEEDINGS of the International Conference Lie Groups,Differential Equations and Geometry .. 2013წ. Batumi .

ბ. სურგულაძე, გ.ჩავლეიშვილი, ი.ფარცხალაძე. Marrie Curie's International Research Staff Exchange Scheme (IRSES) IN THE 7TH European Frame Work Program. "dDetermining the value of critical Stresses of Centrally Compresser Roads in the Elastic-Plastic Working Area of the Material" PROCEEDINGS of the International Conference LIE GROUPS,Differential Equations and Geometry. 2013წ. Batumi .

I. Samkharadze, T. Davitashvili, G. Gubelidze, A.Papukashvili. Mathematical modeling of leak detection in branched main gas pipelines. International conference on Mathematical Modelling of Environment Pollution Problems and Assessment of Risk Factors, Tbilisi, Georgia. 2011წ. .

თ. დავითაშვილი. Mathematical modelling of liquid phase origination in the main gas pipelines. II ANNUAL MEETING OF THE GEORGIAN MECHANICAL UNION, Dedicated to 105th Birthday Anniversary of Ilia Vekua. წ. Tbilisi, Georgia,15-17 December, 2011.

O. Namicheishvili, A. Prangishvili, J. Gogiashvili, M. Ramazashvili. Mathematical Theory of the Binary Sensors Dependability. Georgian Mechanical Union. II Annual Meeting of the Georgian Mechanical Union. Dedicated to the 105th Birthday Anniversary of Ilia Vekua (23.IV.1907-2.XII.1977), 15-17 December, 2011, Tbilisi, Georgia. 2011წ. Book of Abstracts, Tbilisi: Tbilisi University Press, ISSN 2233-355X, P.36-37..

T. Tsintsadze, M. Tsintsadze, N. Kilasonia, N. Gegeshidze, T. Giorgadze, J. Kereselidze. Metal coordination com pounds with hydrazones of atomatic and hetero cyclic hydrazydes. . 2007წ. Republic Scientific Coordinating snd Consultind Center on Nontraditional Materias of the Chemical Society of Georgia Conference “Compounds & Materials with Specific Properties” (With international invitation)CMSP TSU Tbilisi P.43.

თ. გიორგაძე, M.Tsintsadze,N.Kilasonia, N.Gegeshidze, T.Tsintsadze, I.Gvelesiani, J.Kereselidze. Metal coordination compounds with hy drazones of atoma tic and heterocyclic hydrazydes . Republic Scientific Coordinating snd Consultind Center on Nontraditional Materias of the Chemical Society of Georgia Confe rence“Compounds & Materials with Specific Propert ies”(With interna tional invitation)CMSPTSU. 2007წ. P.43. Tbilisi, .

ს. ხარიბეგაშვილი, O. Jokhadze. Mixed problems for some class of integro-differential equations of parabolic type . Conference of Andrea Razmadze Mathematical Institute, Tbilisi, Georgia. 2015წ. .

თ. ხმელიძე, D.Nikabadze, M.Nikoladze. Nano Lumber,innovative construction material of the 21 century. 3rd International Conference "Nanotechnologies",Tbilisi. 2014წ. Tbilisi Georgia Nano2014.

I. Metreveli. NATURAL GEORGIAN RAW VITAMIN COMPLEXES. DEVELOPMENT F TECHNOLOGY. The Conference is Dedicated to the 60th Anniversary of R.Agladze Institute of Inorganic Chemistry And Electrochemistry. MODERN RESEARCHES AND PROSPECTS OF THEIR USE IN CHEMISTRY, CHEMICAL ENGINEERING AND RELATED FIELDS. 2016წ. international scientific conference, september 21-23, ureki, georgia.