კონფერენციები / ადგილობრივი, სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  1475 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

თ. ჭიპაშვილი, მ. კუხალეიშვილი, ი. მეგრელიშვილი, ე. ბულაური. In vitro უვირუსო სინჯარის მცენარეებიდან კარტოფილის ელიტური თესლის მიღების ტექნოლოგიის შემუშავება საქართველოში. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტების წარმოების თანამედროვე ტექნოლოგიები სოფლის მეურნეობის მდგრადი განვითარებისთვის. 2016წ. 28-30 სექტემბერი, 2016 თბილისი, საქართველო, გვ. 199-202.

ე. ბულაური, მ. კუხალეიშვილი, ი. მეგრელიშვილი, თ. ჭიპაშვილი. In vitro უვირუსო სინჯარის მცენარეებიდან კარტოფილის ელიტური თესლის მიღების ტექნოლოგიის შემუშავება საქართველოში. ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტების წარმოების თანამედროვე ტექნოლოგიები სოფლის მეურნეობის მდგრადი განვითარებისთვის. 2016წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები 28-30 სექტემბერი, 2016 წელი თბილისი, საქართველო, გვ. 199-202.

ქ. ყაჭიაშვილი. Integration of differential equations with variable coefficients using series.. XLI student scientific-technical conference. Tbilisi, 22-25 April. . 1969წ. .

G. Nabakhtiani, T.Berberashvili, K.Gorgadze, Sh.Khizanishvili. International Conference, Nonosensory Systems and Nanomaterials. . 2013წ. Tbilisi, Georgia.

Z. Lobjanidze. INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE. ,,Global Warming and Agrobiodiversity,,. 2015წ. 4-5-6 November .

J. Peradze. Iteration process for the Kirchhoff string. I.Vekua Institute of Applied Mathematics of Iv. Javakhishvili Tbilisi State University. 2001წ. Enlarged Sessions of the Seminar of VIAM.

J. Peradze. Jacobi iteration for a beam dynamic problem. The VIII Annual Intrnational meeting of the Georgian Mechanical Union, Tbilisi, September 27-29. 2017წ. .

Z. Tediashvili, G. Sadunishvili, I. Sigua. Jones eigenfrequencies and Jones modes in Scattering Problems . The 4-th Congress of Georgian Mathematicians,საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირი. 2005წ. მოხსენებათა თეზისები, გვ.107.

a.nodia, m.Wania. Kkibernetikis cnebebiT ekonomikis zogierTi maxasiaTeblis optimaluri analizi.. ekonomistTa me- 4 respublikuri konferencia. წ. ekonomistTa me- 4 respublikuri konferenciis moxsenebaTa krebuli. ‘‘ saqarTvelo ‘’ Tbilisi, gv. 164-167.

nn. konferencia adgilbrivi 7. gtu. წ. 777.

მ. მალაღურაძე. konkursi _ erovnuli Tanxmobis monumenti saqrTvelos parlamentis wina teritoriaze. . წ. .

მ. მალაღურაძე. konkursi _ TbilisSi rusTavelis moednis rekonstuqcia. . წ. .

ლ. ბალანჩივაძე, T. xmaladze. konstruqciuli gadawyvetebi individualur mSeneblobaSi. SEU, . 2010წ. 24gv..

L. Shavliashvili, G.Kordzakhia, G.Kuchava. Lend resources research outputs in Georgia. International Conference “Applied Eco-logy: Problems, innovations”; Proceedings ICAE-2015; Tbilisi. 2015წ. p.96-100.

ა. ჭანიშვილი, გ. პეტრიაშვილი, გ. ჭილაია. Light induced effects in absorbing cholesterics. Conferences on Modern Problems of Computer Science. 2000წ. p.15. .

Z. Kvatadze, Shervashidze T. Limiting properties of the Nonparametric of a Density Function Constructed by means of conditionally Independent Observations from the Keilson-Woshart Class, Estimation. XXX Enlanged Sessions of the Seminar of Ilia Vekua Institute of applied Mathematics (VIAM), of Ivane Javakhishvili. Tbilisi (TSU) April 20-22. 2016წ. .

Г. Самсонадзе. Local property of commytative groups objects . . 1981წ. IX Republican conference of mathematicians of Georgia. Batumi. Theses of reports, p.202 .

Г. Самсонадзе. Locality of RK- and ZD- objects of a category . . 1983წ. X Republican conference of mathematicians of Georgia.Telavii. Theses of reports, p.132-133.

რ. გრიგოლია. lokalurad sasruli monadikuri MV-algebrebi. 2014, ianvari iv. javaxiSvilis Tbilisis saxelmwifo universiteti. 2014წ. .

ნ. რაჭველიშვილი. manganumSemcveli minanqrebis Sedgenilobis gavlena uTixo Slikebis reologiur Tvisebebze.. saerTaSoriso samecnierpraqtikuli konferenciis Sromebi `inovaciuri teqnologiebi da Tanamedrove masalebi~. 2013წ. quTaisis Sromebis krebuli gv. 138-140, ISSN #378-9941-417-68-9.