კონფერენციები / ადგილობრივი, სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  1527 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

T. Gigoshvili, მ. ალანია, ქ. შალაშვილი, თ. საღარეიშვილი, ნ. ქვათარაძე, მ. სუთიაშვილი, ქ. კობახიძე,. Fundamental research of chemical components of vegetation of georgian flora. International Scientific Conference, Ureki, Gorgia. 2016წ. .

M. Alania, K.Shalashvili, T.Sagareishvili, N.Kavtaradze, M. Sutiashvili, K.Kobakhidze, T.Gigoshvili. Fundamental research of Chemical components of vegetation of Georgian Flora.. International scientific conference "Modern researches and Prospects of their Use in Chemistry, Chemical Engineering and Related Fields". The Conference is dedicated to the 60 th anniversary of R. agladze Institute of Organic Chemistry and Electrochemistry. Ureki, Georgia.. 2016წ. p. 127.

ჯ. ფერაძე, N. Papukashvili. Galerkin's method for a nonlinear equation of oscillation. I.Vekua Institute of Applied Mathematics of Iv. Javakhishvili Tbilisi State University. 1999წ. Enlarged Sessions of the Seminar of VIAM.

T. Tsintsadze, M. Chikava, N.Sulashvili. Homopathic pharmacopoeia-past and present. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ახალგაზრდა მეცნიერთა საბჭო. 2015წ. ახალგაზრდა მეცნიერთა კონფერენცია თბილისი 2015 გვ.82-83.

თ. ალიაშვილი. Homotopy groups of Winer-Hoff real operators. 9-th conf. of mathematicians of high education institutions. Kutaisi. 1986წ. Abstracts. p.319.

К. . Identification of emergency pollution sources of river water.. Theses of the reports of the first Republican Scientific Technical Conference in the field of the protection of the environment “The person and environment”, Tbilisi,. 1983წ. 14-15..

თ. ჭიპაშვილი, მ. კუხალეიშვილი, ი. მეგრელიშვილი, ე. ბულაური. In vitro უვირუსო სინჯარის მცენარეებიდან კარტოფილის ელიტური თესლის მიღების ტექნოლოგიის შემუშავება საქართველოში. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტების წარმოების თანამედროვე ტექნოლოგიები სოფლის მეურნეობის მდგრადი განვითარებისთვის. 2016წ. 28-30 სექტემბერი, 2016 თბილისი, საქართველო, გვ. 199-202.

ე. ბულაური, მ. კუხალეიშვილი, ი. მეგრელიშვილი, თ. ჭიპაშვილი. In vitro უვირუსო სინჯარის მცენარეებიდან კარტოფილის ელიტური თესლის მიღების ტექნოლოგიის შემუშავება საქართველოში. ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტების წარმოების თანამედროვე ტექნოლოგიები სოფლის მეურნეობის მდგრადი განვითარებისთვის. 2016წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები 28-30 სექტემბერი, 2016 წელი თბილისი, საქართველო, გვ. 199-202.

M. Nikoleishvili. Integer-valued extremal combinatoric problem. საქართველოს მათემატიკოსთა IV საერთაშორისო კონფერენციის თეზისები. 2013წ. .

ქ. ყაჭიაშვილი. Integration of differential equations with variable coefficients using series.. XLI student scientific-technical conference. Tbilisi, 22-25 April. . 1969წ. .

G. Nabakhtiani, T.Berberashvili, K.Gorgadze, Sh.Khizanishvili. International Conference, Nonosensory Systems and Nanomaterials. . 2013წ. Tbilisi, Georgia.

Z. Lobjanidze. INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE. ,,Global Warming and Agrobiodiversity,,. 2015წ. 4-5-6 November .

J. Peradze. Iteration process for the Kirchhoff string. I.Vekua Institute of Applied Mathematics of Iv. Javakhishvili Tbilisi State University. 2001წ. Enlarged Sessions of the Seminar of VIAM.

J. Peradze. Jacobi iteration for a beam dynamic problem. The VIII Annual Intrnational meeting of the Georgian Mechanical Union, Tbilisi, September 27-29. 2017წ. .

Z. Tediashvili, G. Sadunishvili, I. Sigua. Jones eigenfrequencies and Jones modes in Scattering Problems . The 4-th Congress of Georgian Mathematicians,საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირი. 2005წ. მოხსენებათა თეზისები, გვ.107.

a.nodia, m.Wania. Kkibernetikis cnebebiT ekonomikis zogierTi maxasiaTeblis optimaluri analizi.. ekonomistTa me- 4 respublikuri konferencia. წ. ekonomistTa me- 4 respublikuri konferenciis moxsenebaTa krebuli. ‘‘ saqarTvelo ‘’ Tbilisi, gv. 164-167.

nn. konferencia adgilbrivi 7. gtu. წ. 777.

მ. მალაღურაძე, ჯუმბერ მალაღურძე. konkursi _ erovnuli Tanxmobis monumenti saqrTvelos parlamentis wina teritoriaze. . 2004წ. .

მ. მალაღურაძე, მალაღურაძე ჯუმბერი. konkursi _ TbilisSi rusTavelis moednis rekonstuqcia. . 2000წ. .

ლ. ბალანჩივაძე, T. xmaladze. konstruqciuli gadawyvetebi individualur mSeneblobaSi. SEU, . 2010წ. 24gv..