კონფერენციები / საერთაშორისო, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

პირადი ნომერი:

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტი ვერ მოიძებნა

მ. დარჩაშვილი. «არჩილ ჯორჯაძე ქართული ენის, როგორც ენის იდენტობის ძირითადი მახასიათებლების შესახებ «, . საერთაშორისო კონფერენცია, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, «ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები«, . 2012წ. .

З. Цицкишвили. Об отыскании решении некоторых пространственных осесимметричных смещанных задач теории струй и теории фильтрации . საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია სამშენებლო მექანიკის პრობლემები, თბილისი . 2010წ. .

მ. კუბლაშვილი. მუდმივკოეფიცენტებიანი სინგულარული ინტეგრალური განტოლების რიცხვითი ამოხსნები გახსნილ ინტერვალზე . ნ.მუსხელიშვილის გამოთვლითი მათემატიკის ინსტიტუტი, საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტი. 2010წ. საერთაშორისო კონფერენცია, "ინფორმაციული და გამოთვლითი ტექნოლოგიები",თეზისების კრებული, გვ. 78–.

ე. ქრისტესიაშვილი, ლ. ქრისტესიაშვილი, ქეთევან ქორქია. "გრუნტის გავლენა არქიტექტურულ ძეგლად აღიარებულ ნაგებობების სეისმომედეგობაზე". სტუ-ს დაარსებიდან 90 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო-სამეცნიერო კონფერენცია, თბილისი. 2012წ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

ვ. ზვიადაური, გ. გოგია, ბაკლიშვილი გიგა. Математическая модель управления вибрационными технологическими процессами. . Международная научная конференция Информационные и компьютерные технологии, моделирование, управление . 2010წ. Сб. трудов ГТУ .

მ. კუბლაშვილი. О численнм решении некоторых задач бесконечны пластин с трещинами // Сборник трудов международного симпозиума посвященного проблемемам тонкостенных пространственных систем. Тбилиси. 4-5. 07. 2001 г. с.132-136.. Грузинский технический университет. 2001წ. сборник трудов международного симпозиума, посвященного проблемам тонкостенных пространственных систем, 4-5, ст. 132-136.

ს. ხიზანიშვილი. თანამედროვე ეროვნული სახელმწიფოების სუვერენიტეტის საკითხისათვის. ნაწილი II. სტუ, ბიზნეს-ინჯინერინგის ფაკულტეტი, სოციალურ მეცნიერებათა დეპარტამენტი. საერთაშორისო კონფერენცია „მსოფლიო და კავკასია“. 2013წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები. თბილისი, გვ. 67-69.

ი. მოდებაძე, გ. ფროლოვი, ს. ხაირნასოვი. მათემატიკური და კომპიუტერული მოდელები მზის ჰიბრიდული კოლექტორის თბური გაანგარიშებისათვის. . ტექნიკური უნივერსიტეტი, აკადემიკოს ი. ფრანგიშვილის დაბადების 85 წლისთავისათვის მიძღვნილი. 2015წ. საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა,5გვ.

ი. ცქვიტინიძე, ჯ. ბერიძე. მობილური კავშირის LTE ტექნოლოგია IT სფეროში. საერთაშორისო კონფერენცია - „მართვის ავტომატიზირებული სისტემები“. 2011წ. სტუ-ს გამომცემლობა, შრომები, № 1 , გვ. 275-279.

ნ. ოთხოზორია, ნ.გუგუნაშვილი. მონაცემთა დაცვის ცენტრების ოპტიმალური საინჟინრო ინფრასტრუქტურის დაგეგმარება . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია “მართვის ავტომატიზებული სისტემები და თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიები. 2011წ. მართვის ავტომატიზირებული სისტემები. შრომები. #1 (10), თბილისი, 2011, გვ.316-319.

მ. ზუბიაშვილი. სარკინიგზო მენეჯმენტის ახალი ტექნოლოგოიის თავისებურებანი.. პ. გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტი.. 2009წ. გვ. 201-205. 978-9941-9060-4-6..

ი. ცქვიტინიძე, ჯ. ბერიძე. ტურბოკოდების გამოყენება მობილური კავშირის სისტემების პირდაპირ არხებში. საერთაშორისო კონფერენცია - „საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა“. 2010წ. სტუ-ს გამომცემლობა, შრომები, № 1 , გვ. 41-43.

ჯ. ბერიძე. ტურბოკოდების გამოყენება მობილური კავშირის სისტემების პირდაპირ არხებში. საერთაშორისო კონფერენცია - „საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა“. 2010წ. სტუ-ს გამომცემლობა, შრომები, № 1 , გვ. 41-43.

ს. მიდელაშვილი, ჯემალ გახოკიძე. ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის ჰონკონგის სპეციალური ადმინისტრაციული რეგიონის კონსტიტუციის პოლიტიკურ-ეკონომიკური ასპექტები. . მესამე საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია ,,ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები: გუშინ, დღეს, ხვალ“. სტუ. 2015წ. .

E. Alaverdovi. „ევროპის წევრ და არაწევრ ქვეყნების გამოწვევები“, ჟიურის წევრი. საერთაშორისო ახალგაზრდული ფორუმი. 2014წ. .

ი. გაბისონია. "გადასახადის გადამხდელის უფლებები". საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სტუდენტთა 78-ე ღია საერთაშორისო კონფერენცაი. 2010წ. .

ი. გაბისონია. "თანამედროვე ქართული კანონმდებლობის პრობლემატიკა". . 2016წ. .

ნ. ლომიძე. "კავკასიის უსაფრთხოების პრობლემები "(რეგიონალურ და გლობალურ ჭრილში). "მსოფლიო ახალი წესრიგი და კავკასია'' სტუ-ს საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2009წ. საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი",2009.

ჯ. ჯანაშია. "ნარკოტიკების პირადი მოხმარების მიზნით შენახვის და არასამედიცინო დანიშნულებით გამოყენების დეკრიმინალიზაციის თანამედროვე სამართლებრივი და კრიმინოლოგიური პრობლემები". "უნივერსიტეტთაშორისი საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია თემაზე ,,ნარკოტიკების დეკრიმინალიზაციია თანამედროვე სამართლებრივი და კრიმინოლოგიური პრობლემები”. . 2014წ. 12-30 გვ.

ი. გაბისონია. "საგადასახადო ომბუდსმენი". სტუ საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია,ბიზნესი და სამართალი. 2011წ. გვ.109-113.