კონფერენციები / საერთაშორისო, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

პირადი ნომერი:

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები:

З. Цицкишвили. Об отыскании решении некоторых пространственных осесимметричных смещанных задач теории струй и теории фильтрации . საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია სამშენებლო მექანიკის პრობლემები, თბილისი . 2010წ. .

მ. კუბლაშვილი. მუდმივკოეფიცენტებიანი სინგულარული ინტეგრალური განტოლების რიცხვითი ამოხსნები გახსნილ ინტერვალზე . ნ.მუსხელიშვილის გამოთვლითი მათემატიკის ინსტიტუტი, საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტი. 2010წ. საერთაშორისო კონფერენცია, "ინფორმაციული და გამოთვლითი ტექნოლოგიები",თეზისების კრებული, გვ. 78–.

ე. ქრისტესიაშვილი, ლ. ქრისტესიაშვილი, ქეთევან ქორქია. "გრუნტის გავლენა არქიტექტურულ ძეგლად აღიარებულ ნაგებობების სეისმომედეგობაზე". სტუ-ს დაარსებიდან 90 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო-სამეცნიერო კონფერენცია, თბილისი. 2012წ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

მ. კუბლაშვილი. О численнм решении некоторых задач бесконечны пластин с трещинами // Сборник трудов международного симпозиума посвященного проблемемам тонкостенных пространственных систем. Тбилиси. 4-5. 07. 2001 г. с.132-136.. Грузинский технический университет. 2001წ. сборник трудов международного симпозиума, посвященного проблемам тонкостенных пространственных систем, 4-5, ст. 132-136.

მ. ზუბიაშვილი. სარკინიგზო მენეჯმენტის ახალი ტექნოლოგოიის თავისებურებანი.. პ. გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტი.. 2009წ. გვ. 201-205. 978-9941-9060-4-6..

გ. წანაწყენიშვილი. 1920-30-იანი წლების მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლები თბილისში და მათი როლი თანამედროვე ურბანულ პროცესებში. სტუ, პროფ. ირაკლი ციციშვილის სახელობის II სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია (ურბანული კონფლიქტი საქართველოში და მის გარეთ) . 2003წ. კავკასიის მაცნე (სპეციალური გამოცემა 2), ISSN 1512-0619,136-139 .

გ. წანაწყენიშვილი. 1930-50-იანი წლების მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებში გაცოცხლებული კლასიკური და ეროვნული არქიტექტურული ელემენტები და მათი როლი თანამედროვე საცხოვრებლის პროექტირებაში (თბილისის მაგალითზე). სტუ, პროფ. ირაკლი ციციშვილის სახელობის IIIსამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია (ქართული არქიტექტურის შესწავლის საკითხები). 2004წ. კავკასიის მაცნე (სპეციალური გამოცემა 3), ISSN 1512-0619,44-50 .

გ. გოგია, გ. გოგია. Development of plasma device for recycling hzardous industrial and military eastes. Articles for International Scientific Technical Conference ``New Technologies in modern Industry``, GTU. წ. pp. 173-176.

ზ. ციხელაშვილი, ლ. კლიმიაშვილი. Evaluation and prediktion of the pollution water sources in the unitid state monitiring sistem. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2003წ. ჟ."Georgian Engineering News" №3,თბილისი,2003, 3 გვ.

L. Jikidze, V. Tsutskiridze. Heat transfer at similar flow of a conducting fluid between two infinite porous disks with regard for a strong magnetic field. Georgian Technical University.International Scientific Conference. Modern Issuses of Applied Physics. . 2011წ. ABSTRACT DIGEST, pp.121.

Z. Baiashvili, კაკუბავა რ.,, ჯოჯუა ნ.. On the Structural Control (De-pendability Planning) of the Infocommunication Networks.. აკადემიკოს ი.ფრანგიშვილის დაბ. 80 წლ-დმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „საინფორმაციო და კომპიუ¬ტერული ტექნილოგიები, მოდელირება, მართვა“. შრომები. თბილისი, . 2011წ. 80-82.

უ. ზვიადაძე, Z. Svanidze, M. Mardashova. Open mining development as a factor of accumulation of heavy toxic metals in natural waters and alternative methods of purification. . International Science and Technology Center Georgian Technical University, p. 55-57. წ. MMEM 04, Tbilisi.

უ. ზვიადაძე, Z. Svanidze, M. Mardashova. Open mining development as a factor of accumulation of heavy toxic metals in natural waters and alternative methods of purification.. International Science and Technology Center Georgian Technical University, p. 55-57 . წ. .

M. Mardashova, U. Zviadadze. Open mining development as a factor of accumulation of heavy toxic metals in natural waters and alternative methods of purification. . International Science and Technology Center Georgian Technical University, p. 55-57. 2004წ. MMEM 04, Tbilisi.

ა. ნევეროვი, A.Metreveli. Problems and perspectivs of undisturbed connection of materials. First International Conferense for Student and Yang Scientists on Materials Processing Science. წ. Georgian Ceramic Society, Tbilisi.

ნ. შავლაყაძე. The approximate solution of a contact problem for compound elastic plate.. Inter. Scientific-Technical Conference " The problems of building mechanics", GTU.. 2010წ. No. 2(17).

ნ. ბოჭორიშვილი, ნ. მაჭავარიანი, Neverovi A., Bochorishvili I.. The Dffinition of safe distance during the under-water explosion of charges. Articles for international scientific technical conference new technologies in modepn industry. წ. .

З. Микадзе, Т. Чумбуридзе. Влиание способа контроля работосрособности на вероятностные характеристики времени простоя резервированной технической системы. აკადემიკოს თ. ლოლაძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. სტუ.. 2011წ. ინოვაციური ტექნოლოგიები და მასალები. სამეცნიერო შრომების კრებული. ISBN978-9941-20-011-3.

ვ. ზვიადაური, გ. გოგია, ბაკლიშვილი გიგა. Звиадаури Виктор, Гогиа Гурам, Баклишвили Гига. Математическая модель управления вибрационными технологическими процессами. . Международная научная конференция Информационные и компьютерные технологии, моделирование, управление/ГТУ, . 2010წ. .

მ. ლოსაბერიძე, Рехвиашвили Ю., Лорткипанидзе В.. К вопросу возможности краткосрочного прогнозирования естественных и искусственных землетрясений. Международная конференция «Проблемы механики сплошных сред». Труды. Тбилиси . 2007წ. გვ. 168-172.