კონფერენციები / საერთაშორისო, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

პირადი ნომერი:

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები:

ს. გრიგალაშვილი. . მსოფლიო წესრიგი და კავკასია. 2011წ. კონფერენციის მასალები - მსოფლიო წესრიგი და კავკასია.

მ. დარჩაშვილი. «არჩილ ჯორჯაძე ქართული ენის, როგორც ენის იდენტობის ძირითადი მახასიათებლების შესახებ «, . საერთაშორისო კონფერენცია, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, «ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები«, . 2012წ. .

З. Цицкишвили. Об отыскании решении некоторых пространственных осесимметричных смещанных задач теории струй и теории фильтрации . საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია სამშენებლო მექანიკის პრობლემები, თბილისი . 2010წ. .

მ. კუბლაშვილი. მუდმივკოეფიცენტებიანი სინგულარული ინტეგრალური განტოლების რიცხვითი ამოხსნები გახსნილ ინტერვალზე . ნ.მუსხელიშვილის გამოთვლითი მათემატიკის ინსტიტუტი, საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტი. 2010წ. საერთაშორისო კონფერენცია, "ინფორმაციული და გამოთვლითი ტექნოლოგიები",თეზისების კრებული, გვ. 78–.

ე. ქრისტესიაშვილი, ლ. ქრისტესიაშვილი, ქეთევან ქორქია. "გრუნტის გავლენა არქიტექტურულ ძეგლად აღიარებულ ნაგებობების სეისმომედეგობაზე". სტუ-ს დაარსებიდან 90 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო-სამეცნიერო კონფერენცია, თბილისი. 2012წ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

ვ. ზვიადაური, გ. გოგია, ბაკლიშვილი გიგა. Математическая модель управления вибрационными технологическими процессами. . Международная научная конференция Информационные и компьютерные технологии, моделирование, управление . 2010წ. Сб. трудов ГТУ .

მ. კუბლაშვილი. О численнм решении некоторых задач бесконечны пластин с трещинами // Сборник трудов международного симпозиума посвященного проблемемам тонкостенных пространственных систем. Тбилиси. 4-5. 07. 2001 г. с.132-136.. Грузинский технический университет. 2001წ. сборник трудов международного симпозиума, посвященного проблемам тонкостенных пространственных систем, 4-5, ст. 132-136.

ს. ხიზანიშვილი. თანამედროვე ეროვნული სახელმწიფოების სუვერენიტეტის საკითხისათვის. ნაწილი II. სტუ, ბიზნეს-ინჯინერინგის ფაკულტეტი, სოციალურ მეცნიერებათა დეპარტამენტი. საერთაშორისო კონფერენცია „მსოფლიო და კავკასია“. 2013წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები. თბილისი, გვ. 67-69.

ი. მოდებაძე, გ. ფროლოვი, ს. ხაირნასოვი. მათემატიკური და კომპიუტერული მოდელები მზის ჰიბრიდული კოლექტორის თბური გაანგარიშებისათვის. . ტექნიკური უნივერსიტეტი, აკადემიკოს ი. ფრანგიშვილის დაბადების 85 წლისთავისათვის მიძღვნილი. 2015წ. საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა,5გვ.

ი. ცქვიტინიძე, ჯ. ბერიძე. მობილური კავშირის LTE ტექნოლოგია IT სფეროში. საერთაშორისო კონფერენცია - „მართვის ავტომატიზირებული სისტემები“. 2011წ. სტუ-ს გამომცემლობა, შრომები, № 1 , გვ. 275-279.

მ. ზუბიაშვილი. სარკინიგზო მენეჯმენტის ახალი ტექნოლოგოიის თავისებურებანი.. პ. გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტი.. 2009წ. გვ. 201-205. 978-9941-9060-4-6..

ი. ცქვიტინიძე, ჯ. ბერიძე. ტურბოკოდების გამოყენება მობილური კავშირის სისტემების პირდაპირ არხებში. საერთაშორისო კონფერენცია - „საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა“. 2010წ. სტუ-ს გამომცემლობა, შრომები, № 1 , გვ. 41-43.

ჯ. ბერიძე. ტურბოკოდების გამოყენება მობილური კავშირის სისტემების პირდაპირ არხებში. საერთაშორისო კონფერენცია - „საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა“. 2010წ. სტუ-ს გამომცემლობა, შრომები, № 1 , გვ. 41-43.

ს. მიდელაშვილი, ჯემალ გახოკიძე. ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის ჰონკონგის სპეციალური ადმინისტრაციული რეგიონის კონსტიტუციის პოლიტიკურ-ეკონომიკური ასპექტები. . მესამე საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია ,,ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები: გუშინ, დღეს, ხვალ“. სტუ. 2015წ. .

E. Alaverdovi. „ევროპის წევრ და არაწევრ ქვეყნების გამოწვევები“, ჟიურის წევრი. საერთაშორისო ახალგაზრდული ფორუმი. 2014წ. .

ი. კეცხოველი. ,,საქართველო გლობალიზაციის თანამედროვე არეალში”. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, საერთაშორისო კონფერენციაში ,,მსოფლიო და კავკასია”, თბილისი. 2011წ. .

მ. დარჩაშვილი. .ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობის საკითხი თანამედროვე ქართულ სინამდვილეში (2016 წელი), . საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ხელისუფლება და საზოგადოება“. 2016წ. .

ს. ხიზანიშვილი. 15. ქალის როლი თანამედროვე საზოგადოებაში. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „მსოფლიო და გენდერი“. 2012წ. კრებული „მსოფლიო და გენდერი“.

გ. წანაწყენიშვილი. 1920-30-იანი წლების მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლები თბილისში და მათი როლი თანამედროვე ურბანულ პროცესებში. სტუ, პროფ. ირაკლი ციციშვილის სახელობის II სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია (ურბანული კონფლიქტი საქართველოში და მის გარეთ) . 2003წ. კავკასიის მაცნე (სპეციალური გამოცემა 2), ISSN 1512-0619,136-139 .

გ. წანაწყენიშვილი. 1930-50-იანი წლების მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებში გაცოცხლებული კლასიკური და ეროვნული არქიტექტურული ელემენტები და მათი როლი თანამედროვე საცხოვრებლის პროექტირებაში (თბილისის მაგალითზე). სტუ, პროფ. ირაკლი ციციშვილის სახელობის IIIსამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია (ქართული არქიტექტურის შესწავლის საკითხები). 2004წ. კავკასიის მაცნე (სპეციალური გამოცემა 3), ISSN 1512-0619,44-50 .