კონფერენციები / საერთაშორისო, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2429 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. ბახსოლიანი, ნანა ხაზარაძე თანაავტორი. სახელმწიფოს უსაფრთხოების დაცვის ძველახლოაღმოსავლური მოდელის რეკონსტრუქციისათვის. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ”ხელისუფლება და საზოგადოება”, ბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკულტეტი, ღია დიპლომატიის ასოციაცია, ჟურნალი ”ხელისუფლება და საზოგადოება. 2011წ. .

ხორბალაძე ნ., , ბაგრატიონი გ., . სახელმწიფოსა და საზოგადოების ურთიერთობა სამოქალაქო საზოგადოების კონტექსტში. სტუ-ს ყოველწლიური საერთაშორისო კონფერენცია ``ხელისუფლება და საზოგადოება``. 2011წ. 17.12. გვ.38.

შ. დოღონაძე. საჯარო მართვის სწავლების ორგანიზაცია - დროის მოთხოვნა. სტუ ბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკულტეტი;”ღია დიპლომატიის ასოციაცია”. 2011წ. .

მ. გურამიშვილი. საჯარო პოლიტიკაში სოციოლოგიური მეთოდების გამოყენება. სტუ,დიპლომატიის ასოციაცია,"ხელისუფლება და საზოგადოება". 2016წ. .

თ. იაშვილი. საჯარო სამსახურის ზოგიერთი პრობლემის შესახებ. სტუ. საერთაშორისო კონფერენცია. 2009წ. .

მ. ვანიშვილი, კვირიკეიშვილი ედიშერ. საჯარო-კერძო პარტნიორობა როგორც სამეწარმეო საქმიანობის რეგულირების განსაკუთრებული ფორმა. მეორე საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია „ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები: გუშინ, დრეს, ხვალ"/საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2014წ. ყოველკვარტალური რეფერირებადი და რეცენზირებადი სამეცნიერო ჟურნალი „ბიზნეს-ინჟინერინგი", #3, გვ.116-119.

დ. ჯინჭარაძე, ლ. ბოკუჩავა, ი. მემანიშვილი, ლ. დოღონაძე, მ. ჭიღლაძე. სიახლე სოიას პროდუქტების ტექნოლოგიაში. საერთაშორისო კონფერენცია „ქიმია და ქიმიური ტექნოლოგია, მიღწევები და პერსპექტივები“, . 0წ. მოხსენებათა თეზისები, თბილისი, გვ. 5.

ი. მოდებაძე, გ. მურჯიკნელი, ვ. ნანობაშვილი, ლ. ლაზარიკაშვილი. სიგნალებით დაკავებული ბინალური ციფრული არხის შეცდომების კონტროლის მოწყობილობის დამუშავება. . ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011წ. მართვის ავტომატიზებული სისტემები და თანამედროვე ტექნოლოგიები,.1გვ..

მ. ახობაძე, ნ. ვარძიაშვილი. სივრცული ეკონომიკური პროცესები და საინვესტიციო პოლიტიკა. მეოთხე საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია – IEC-2016, ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები: გუშინ, დღეს, ხვალ. 2016წ. ყოველკვარტალური სამეცნიერო ჟურნალი - „ბიზნეს-ინჟინერინგი“ #3, გვ. 80-86.

ნ. ვარძიაშვილი, ზ. წვერაიძე, მ. ჭოლიკიძე. სივრცული ეკონომიკური პროცესების პარამეტრული იდენტიფიკაციისთვის. მესამე საერთაშორისო ეკონო-მიკური კონფერენცია – IEC-2015, ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები: გუშინ, დღეს, ხვალ. 2015წ. ყოველკვარტალური რეფერირებადი და რეცენზირებადი სამეცნიერო ჟურნალი - „ბიზნეს-ინჟინერინგი“, №4, გვ.: 67-71.

მ. ახობაძე. სივრცული ეკონომიკური პროცესების სტრუქტურული ანალიზი საინვესტიციო რისკების პრევენციისათვის. აკადემიკოს ივერი ფრანგიშვილის დაბადების 85 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა”. 2015წ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, შრომები, თბილისი, გვ. 512-516.

ლ. ბერიძე, ვ. მაკასარაშვილი, ი. ჭარაქაშვილი. სითხეში ლაზერულ-თერმული მიკროაფეთქების დიაგნოსტიკის მოწყობილობა. საერთაშორისო სიმპოზიუმი ,,უწყვეტ ტანთ მექანიკის პრობლემებზე". 0წ. .

თ. მალაღურაძე. სიმბოლური ინტერაქციონიზმის კონცეფცია. ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები - 2016, IV საერთაშორისო კონფერენცია. 2016წ. .

ო. ხუციშვილი, ფაილოძე ნ., კაიშაური თ. . სიმეტრიის და შენახვის კანონები ლაგრანჟის სისტემებში.. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “ინფორმაციული ტექნოლოგიები 2008”. . 2008წ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. გვ. 130-133..

ქ. კოტეტიშვილი, გ.გ.ჩიხლაძე. სინათლის დისპერსიის ელექტრონული თეორია. International scientific tecnical conference New technologies in modern industry GTU Tbilisi. 2010წ. New technologies in modern industry pp.156-158.

ლ. ბერიკაშვილი, ი. მახარაშვილი. სინერგეტიკული პროცესები მარკეტინგის მენეჯმენტში. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის შრომების კრებული I „გლობალიზაცია და ბიზნესის თანამედროვე გამოწვევები“ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი,. 2017წ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, 2017წ. გვ. 30-34.

თ. შარაბიძე. სინჯის აღების და ტრანსპორტირების ავტომატური მოწყობილობის და გადამწოდის ელექტრონული სქემიდან ინფორმაციის გადამცემი მოწყობილობის დაგეგმარება. სტუ-ს პროფესორ-მასწავლებელთა სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია. 1993წ. კონფერენციის მოხსენებათა თეზისები.

ლ.მახვილაძე. სისტემათა თეორიული კვლევის მოკლე მიმოხილვა. სტუ, "ტექნიკური უნივერსიტეტი", თბილისი, კოსტავას 77. 0წ. თხელკედლიანი სივრცითი სისტემების პრობლემისადმი მიძღვნილი.

ნ. ამილახვარი, ამილახვარი გიორგი. სისტემები შეზღუდული შეღწევადებით (არასრულ შეღწევადი). საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენციის „მართვის ავტომატიზებული სისტემები და თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიები“. 2011წ. მოხსენებათა თეზისები. – თბილისი; გვ. 129-130.

ნ. ბებიაშვილი, ა. აბესაძე, მიხეილ თუთბერიძე, თეიმურაზ ბერძენიშვილი. სისტემის სტრუქტურისა და ფუნქციონალობის სწავლების კურიკულუმის შემუშავება და ექსპლოატაცია. აკად. ი. ფრანგიშვილის დაბადების 85 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია,სტუ. 2015წ. აკად. ი. ფრანგიშვილის დაბადების 85 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის შრომები 2015,გვ.144–146.