კონფერენციები / საერთაშორისო, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2711 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. ჭიკაიძე, გ.ყურაშვილი. საინჟინრო-ეკონომიკური ფსიქოლოგიისა და ერგონომიკის ინტეგრაციის ახალი პარადიგმა. სტუ,ბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკულტეტი,საინჟინრი ეკონომიკის დეპარტამენტი. 2013წ. პირველი საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია - IEC-2013 ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები: გუშინ, დღეს, ხვალ.

გ. ყურაშვილი. საინჟინრო-ეკონომიკური ფსქოლოგიის და ერგონომიკის დეფინიციების ახალი ინტერპრეტაცია. . 2013წ. .

მ. ვანიშვილი, ვანიშვილი ნინო, ვანიშვილი ქეთევან. საინფორმაციო ბაზრის ძირითადი მიმართულებები საქართველოში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკულტეტის, ღია დიპლომატიის ასოციაციისა და სამეცნიერო ჟურნალის „ხელისუფლება და საზოგადოება (ისტორია, თეორია, პრაქტიკა)“ ყოველწლიური საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ხელისუფლება და საზოგადოება - 2012“/საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი . 2012წ. ყოველწლიური საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცის მასალები, გვ.40-41.

ა. ფიცხელაური. საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა - 2015 (სკტ-მმ 2015). აკადემიკოს ივერი ფრანგიშვილის დაბადების 85 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. . 2015წ. .

თ. ნუცუბიძე. საინფორმაციო სივრცის გლობალიზაცია.. სტუ -კონფერენცია თემაზე „ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიების“ მასალები. 2010წ. გვ. 383-387.

ო. შონია, ნ. თოფურია. საინფორმაციო სისტემებში რისკების შეფასების მეთოდები და პროგრამული საშუალებები. მოხსენებათა თეზისები საერთაშორისო კონფერენცია «მართვის ავტომატიზებული სისტემები და თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიები», თბილისი, სტუ, . 2011წ. 127.

ო. შონია, ნ. თოფურია. საინფორმაციო სისტემებში რისკების შეფასების მეთოდები და პროგრამული საშუალებები. საერთაშორისო კონფერენცია სტუ, შრომები მართვის ავტომატიზებული სისტემები, თბილისი, სტუ 210-212 . 2011წ. 1(10), .

ნ. თოფურია. საინფორმაციო სისტემებში რისკების შეფასების მეთოდები და პროგრამული საშუალებები. „მას და თანამედრ. საინფ. ტექნ.“ სტუ-ს მე-40 წლ. მიძღვნილი საერთ კონფერენციის თეზისები, სტუ. 2011წ. 201-212.

მ. კაშიბაძე, ოხანაშვილი მ.. საინფორმაციო ტექნოლოგიები ბიზნესის ორგანიზაციაში.. საქ.თბილისი, სტუ. 2011წ. ’საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია ,,მართვის ავტომატიზებული სისტემები და თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიები’ მოხსენებათა თეზისები ,ISBN 978 -9941-14-937-5,135-136.

თ. დარსანია. საკანონმდებლო ცვლილებების შეტანისათვის საქართველოს სსკ მე-19 მუხლში „დანაშაულის მცდელობა“. სტუ. 2016წ. IV საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია” თანამედროვე ქართული კანონმდებლობის პრობლემატიკა”.

გ. გურეშიძე, გ. გურეშიძე. საკედლე პანელების ბზარის განლაგების ხასიათის ანალიზი, ბზარის სიგრძე და მათი გახსნის სიგანე. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია, საქართველოს საინჟინრო აკადემია, სამშენებლო ფაკულტეტი, სამშენებლო კონსტრუქციების კათედრა. წ. "მშენებლობა და ოცდამეერთე საუკუნე".

ი. დენისოვა. სალექრების ოპტიმალური პარამეტრების დაზუსტება ჰიდრავლიკური სიმსხოს გათვალისწინებით. სტუდენტთა 85-ე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2017წ. .

ლ. ხეცურიანი. სამართლის აქტუალური პრობლემები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2010წ. .

ტ. გავრილენკო, ჯ. ნაკაიძე, ც. კიკაჩეიშვილი, თ. ნაკაიძე, ი. ცაგარეიშვილი, ნ. მესროპოვა. სამარიუმით აქტივირებული კათოდოლუმინესცენტური მინების მიღება. Доклад на I научно-практической конференции с международным участием, Тбилиси, ГТУ. 2004წ. .

ლ. ბოჭორიშვილი, ნ. ბებიაშვილი. სამედიცინო მომსახურების ტარიფების განსაზღვრის პრობლემები. ეკონომიკური პოლიტიკის და ბიზნეს-პროცესების მართვა. 2011წ. თბილისი, კოსტავას 77 15-16 აპრილი, 203-205.

ნ. ბებიაშვილი, ლ. ბოჭორიშვილი. სამედიცინო მომსახურების ტარიფების განსაზღვრის პრობლემები. "ეკონომიკური პოლიტიკა და ბიზნეს პროცესების მართვა" /სტუ. 2011წ. გვ. 203-206.

ხ. ირემაშვილი, გ.ბერძენაშვილი.. სამთო ღრმა წყალსაცავში წყალუხვობის დროს მიწის კაშხლის წარეცხვის რისკების შეფასებისა და პროგნოზირების მეთოდიკა.. VI საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია "წყალთა მეურნეობის, გარემოს დაცვის, არქიტექტურისა და მშენებლობის თანამედროვე პრობლემები" 22-25 სექტემბერი ... 2016წ. გვ.95-99. ISSN 1512-2344.

ხ. ირემაშვილი, გ.ბერძენაშვილი.. სამთო წყალსაცავში გადადინების მახასიათებლების გამოთვლის მეთოდიკა მცირეამპლიტუდიანი ტალღების თეორიის სასაზღვრო ამოცანების ამოხსნით მიღებული შედეგების მიხედვით.. VI საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია "წყალთა მეურნეობის, გარემოს დაცვის, არქიტექტურისა და მშენებლობის თანამედროვე პრობლემები" 22-25 სექტემბერი .. 2016წ. გვ.90-94. ISSN 1512-2344.

ნ. წერეთელი, ჯანდიერი გიორგი, წერეთელი ქეთევანი, სახვაძე დ., თავაძე გ., ჯიშკარიანი გ.. სამთო-მეტალურგიული ნარჩენებისა და წვრილფრაქციული კონცენტრატებისგან მანგანუმშემცველი კონგლომერატის მიღების მაღალმწარმოებლური ენერგოეფექტური ტექნოლოგია. აკად. თ ლოლაძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი ს/ს კონფერენცია თბილისი. 2011წ. ინოვაციური ტექნოლოგიები და მასალები გვ.147-155.

ქ. წერეთელი, წერეთელი ნუგზარი, ჯანდიერი გ., სახვძე დ., თავაძე გ., ჯიშკარიანი გ.. სამთომეტალურგიული ნარცენებისა და წვრილფრაქციული კონცენტრატებისგან მანგანუმშემცველი კონგლომერატის მიღების მარალმწარმოებლური ენერგოეფექტური ტექნოლოგია. ინოვაციური ტექნოლოგიები და მასალები აკად. თ. ლოლაძისადმი მიძღვნილი ს/ს კონფერენცია თბილისი. 2011წ. გვ.147-155.