კონფერენციები / საერთაშორისო, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2728 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. ყურაშვილი, ქიმაძე ა.. სამუშაო ძალის მიგრაციის "პლუს-მინუსები". სტუ. II საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია" გლობალიზაცია და ბიზნესის თანამედროვე გამოწვევები" 2018წ. 2018წ. კონფერენციის შრომების კრებული, გვ287-292.

დ. კოხრეიძე, ტაბატაძე ვ., ვაშაკიძე ს. . სამფაზა ტრანსფორმატორის კომპლექსური განტოლებები და ასიმეტრიული რეჟიმები. 83-ე ღია სერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "ელექტროენერგეტიკა და ელექტრომექანიკის სექცია". 2015წ. .

თ. მუსელიანი, .როჭიკაშვილი. სამფაზა წრედების სამკუთხედი–ვარსკვლავზე შეერთებათა გაანგარიშების შესახებ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის " ინფორმაციული ტექნოლოგიები მართვაში". წ. მოხსენებათა კრებული, ტ. 2, 407–410.

მ. ბაქრაძე, ი. გოგოლაძე. სამშენებლო ბიზნესის ეფექტური განვითარების გზები საქართველოში. სტუდენტთა 84–ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2017წ. თეზისების კრებული.

მ. კუბლაშვილი. სამშენებლო მექანიკის ერთი საკონტაქტო ამოცანის რიცხვითი ამოხსნის ალგორითმის დამუშავება სინგულარულ ინტეგრალურ განტოლებათა გამოყენებით. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2016წ. სტუდენტთა 83-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, თეზისების კრებული, "ტექნიკური უნივერსიტეტი", თბილისი.

ი. გოგოლაძე. სამშენებლო საქმიანობის სტიმულირების მეთოდები საქართველოში საზღვარგარეთის ქვეყნების მაგალითზე. სტუ. 2017წ. სტუდენტთა 85-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია.

თ. ხოხობაშვილი, ნანა ხაზარაძე. სამშობლოს აღმნიშვნელი ქართული და უცხოური ტერმინების ისტორიისათვის. ბიზნეს უნჟინერინგის ფაკულტეტის სოციალურ მეცნიერებათა დეპარტამენტი. 2013წ. მსოფლიო და კავკასია.

. სამშობლოს აღმნიშვნელი ქართული და უცხოური ტერმინების ისტორიისათვის. "მსოფლიო და კავკასია", საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2013წ. .

მ. გურამიშვილი. სამხედრო კონფლიქტები კავკასიაში. სტუ,მე-6 საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,'მსოფლიო და კავკასია'. 2017წ. .

ე. შენგელია, ი. ბარამიძე, ლ. გვასალია. სამხრეთ დასავლეთ მდინარეთა ეკოლოგიური მდგომარეობის შეფასება და დაბინძერების პრევენციის გზები.. საქართველოს კერამიკოსთა ასოციაციის მე- 2 საერთაშორისო კონფერენცია და გამოფენა. 2009წ. თბილისი.

ე. გვენეტაძე. სამხრეთ კავკასია საქართველო-რუსეთის აგვისტოს ომის შემდეგ. ხელისუფლება და საზოგადოება საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. წ. ხელისუფლება და საზოგადოება.

ე. გვენეტაძე, მ. ყიფიანი. სამხრეთ ოსური ირედენტიზმი და ზოგიერთი ეკონომიკური საკითხი. მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისი და საქართველო. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011წ. სოციალური ეკონომიკ XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები სპეციალური ნომერი (1). სპეციალური ნომერი. #1(13.

ნ. ჩახნაშვილი, ზ.მგელაძე, ნ.ხუნდაძე. სამხრეთ საქართველოს მეზოზოურ-კაინოზოური დანალექი საფარის გეოლოგიური აგებულება ნავთობგაზშემცველობასთან დაკავშირებით. სტუ-ს სტუდენტთა 78-ე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2010წ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 78-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის თეზისების კრებული. (გვ.45).

მ. ყიფიანი, ეპიფანე გვენეტაძე. სამხრეთ-ოსური ირედენტიზმი და ზოგიერთი ეკონომიკური საკითხი. სტუ-ს საქართველოს ეკონომისტთა ასოციაცია. 2011წ. მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისი და საქართველო, 518-520 გვ;.

ნ. ზაალიშვილი, მ. მესხია. სან-სტეფანოს საზავო ხელშეკრულების და ბერლინის კონტრაქტის მნიშვნელობა საქართველოსათვის. საერთაშორისო სიმპოზიუმი „პირველი მსოფლიო ომი და სამხრეთ კავკასია“, თბილისი, სტუ. 2014წ. .

გ. ბერუაშვილი. სანელებლების მოცულობითი მახასიათებლების განსაზღვრა. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია კვების პროდუქტების ხარისხის გაუმჯობესების პრობლემები. 2016წ. სტუ შრომათა კრებული გვ. 168-171.

თ. მენაბდე, ნ. ერემეიშვილი, ი. გარსევანიშვილი. სანიმუშო და დასამოწმებელი საზომი საშუალებების ცდომილების ზღვრული მნიშვნელობის ოპტიმალური თანაფარდობის განსაზღვრა. . სტუ. 2016წ. საერთაშორისო-სამეცნიერო კონფერენცია - კომპიუტინგი-ინფორმატიკა, განათლების მეცნიერებები, მასწავ-ლებლის განათლება. მოხსენებათა თეზისები, გვ. 75-80.

გ. სურგულაძე, ჩერქეზიშვილი გიორგი. საპროცესინგო სისტემებში პრობლემების მართვის ავტომატიზაცია. საერთ.სამეცნ. კონფ. სტუ, . 2012წ. "21-ე საუკუნის მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების ძირითადი პარადიგმები", .

ლ. ქრისტესიაშვილი, ზამბახიძე ლერი. სართულების ტერასულად ცვალებადობის გავლენა ნაგებობის სეისმომედეგობაზე. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2012წ. სტუდენტთა მე-80 ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, თეზისების კრებული, .

ლ. კახიანი, მაგისტრი კახა მახარობლიძე. სართულშორისი მონოლითური გადახურვის თანამედროვე კონსტრუირების საკითხები. სტუ, 83–ე სამეცნიერო–ტექნიკური კონფერენცია. 0წ. სტუდენტთა 83–ე ღია აერტაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის თეზისების კრებული გვ.21.