კონფერენციები / საერთაშორისო, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2728 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. პაპაშვილი. საქართველო-საფრანგეთის სავაჭრო-ეკონომიკური ურთიერთობების სათავეებთან. "გლობალური კრიზისი და საქართველოს ეკონომიკა". საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, გვ.224-229.

ვ. შუბითიძე. საქართველო-სომხეთის ურთიერთობა შუა საუკუნეებში. საერთაშორისო კონფერენცია "ხელისუფლება და საზოგადოება". 2010წ. .

მ. ბაბუციძე, ც.ბესიაშვილი, ვ.მაჩხაშვილი, მ. ოქროსაშვილი, დ.გორგოძე. საქართველოს ადგილობრივი საწარმოო ნედლეულის შედგენილობის ანალიზური გამოკვლევა და ტექნოლოგიური გამოცდა. სტუ, ”ინოვაციური ტექნოლოგიები და მასალები”. წ. .

ზ. გელიაშვილი, მ. მესხიძე,. საქართველოს ავტოქტონური ვაზის ჯიშების ალადასტურის, ოჯალეშის, ოცხანური საფერეს და ჩხავერის ყურძნიდან ქართული (კახური) წესით დაყენებული ღვინის ფენოლური ნაერთები.. სტუდენტთა 84-ე ღია საერთა¬შორი¬სო სამეცნერო კო¬ნ¬ფე-რენცია, საქართვე-ლოს ტექნიკური უნი¬ვერსიტეტი, თბილისი . 2016წ. .

ზ. სვანიძე. საქართველოს ანთროპოგენუ რიზემოქმედების რაიონების ბუნებრივი გარემოს მიკრო - მინარევების შედგენილობის მონიტორინგის ზოგიერთი შედეგები და მათი ტექნოგენური დატვირთვის შემცირების მეთოდები. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ხელისუფლება და საზოგადოება“ . 2013წ. თბილისი, 1.

. საქართველოს აღმნიშვნელი უცხოური ტერმინების გენეზისისათვის. "ხელისუფლება და საზოგადოება", საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, . 2013წ. .

მ. ბაღათურია, ნ. გეგენავა. საქართველოს ეკონომიკური განვითარების პერსპექტივები მსოფლიო გლობალიზაციის პირობებში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი ბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკულტეტი, სოციალურ მეცნიერებათა დეპარტამენტი."მსოფლიო და კავკასია". 2013წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები. გვ.88-89.

რ. აბულაძე. საქართველოს ელექტრონული მთავრობის მარკეტინგული კვლევა. . მეორე საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია - IEC 2014 ,,ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები: გუშინ, დღეს, ხვალ“ . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. ბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკულტეტი, საინჟინრო-ეკონომიკის დეპარტამენტი, ეკონომიკური განვითარების და მისი სამართლებრივი უზრუნველყოფის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი.. 2014წ. №3. 17-18 ოქტომბერი, 2014 . თბილისი, საქართველო. გვ.261-265 .

თ. ნუცუბიძე. საქართველოს ენერგეტიკული დიპლომატია. სტუ-კონფერენცია თემაზე: „ხელისუფლება და საზოგადოება“, მასალების კრებული. 2011წ. თეზისები, გვ. 37.

ნ. გიორგიშვილი, დ.ჯაფარიძე.ი.ბიჭიაშვილი. საქართველოს ენერგეტიკული უსაფრთხოების პროგნოზული ანალიზი, პრობლემები და მათი გადაჭრის გზები.. ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები: “გუშინ, დღეს, ხვალ” საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. . 2014წ. .

ნ. ზაალიშვილი. საქართველოს ინტეგრაცია ევროკავშირში: „ეკონომიკური ასპექტები და პოლიტიკური გამოწვევები“. საერთაშორისო სიმპოზიუმი „ევროპა და სამხრეთ კავკასია“, სტუ, თბილისი. 2016წ. .

რ. აბულაძე, ე. ბარათაშვილი, ნ. თოდუა. საქართველოს ინტერნეტ-ბაზარზე არსებული კომუნიკაციების მარკეტინ-გული კვლევა. „ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები”, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემია. 2008წ. 16-19 ოქტომბერი, 2008 წ. გვ. 387-391 .

ჰ. კუპრაშვილი. საქართველოს ინფორმაციული უშიშროების უზრუნველყოფის რამდენიმე ასპექტი. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია მიძღვნილი აკად. ივერი ფრანგიშვილის დაბადების 80 წლისთავისადმი “საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა”. 2010წ. ს/ს ტექნიკური უნივერსიტეტი, 122-123.

ნ. ბახსოლიანი, დოდო ჭუმბურიძე. საქართველოს ისტორიული მიწების საკითხი და პირველი მსოფლიო ომი. სტუ, ბიზნეს ინჟინერინგის ფაკ. ლიბერალურ მეცნიერებათა დეპარტამენტი, ევროინეგრაციული პროცესების შემსწავლელი კვლევითი ცენტრი. 2014წ. .

ნ. ცანავა. საქართველოს კონკურენტული ელექტრობაზრის ფორმირების პრობლემები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბიზნეს-ტექნოლოგიების ფაკულტეტი, საერტაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "გლობალიზაცია და ბიზნესის თანამედროვე გამოწვევები". 2017წ. კონფერენციის პროგრამა, გვ. 9.

მ. მელაძე, მ. მელაძე. საქართველოს მაღალმთის აგროეკოლოგიური ზონების ცვლილების სცენარები კლიმატის გლობალური დათბობის გათვალისწინებით. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი . წ. საერთაშორისო-სამეცნიერო ტექნიკური კონფერენცია `გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება”, გვ.420-422.

ლ. შავლიაშვილი, გ.კორძახია, ე.ელიზბარაშვილი, გ.კუჭავა, ნ.ტუღუში. საქართველოს მიწის რესურსების დეგრადაცია თანამედროვე კლიმატის ცვლილების ფონზე. საქ. ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები. 2011წ. ტ. 117, გვ. 115-118, თბილისი.

ო. შონია. საქართველოს მრეწველობის დარგის ფუნქციონირების და განვითარების მოდელირება. სამეცნიერო შრომები საერთაშორისო კონფერენციის «მართვის ავტომატიზებული სისტემები», სტუ, თბილისი, . 1996წ. გვ. 86-88.

თ. შაქარაშვილი, ნ. ბექაური, მ. ანდღულაძე და სხვები. საქართველოს ნავთობების კვლევა ქიმიური ბოჭკოს წარმოებისათვის შემზეთავის მიღების მიზნით . ნავთობისა და პროდუქტების ქიმიური შედგენილობისამდი მიძღვნილი საკავშირო კონფ. მოხსენ. თეზისები. თბილისი . 1984წ. გვ. 40.

ი. ბაზღაძე. საქართველოს ნავთობის სისტემური კვლევა.. საერთაშორისო სიმპოზიუმი ორგანულ ქიმიაში, /სტუ . 2009წ. სიღნაღი, გვ..113.