კონფერენციები / საერთაშორისო, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2670 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ჰ. კუპრაშვილი. სახელმწიფო პოლიტიკის ზოგიერთი ასპექტი. საერთაშორისო სიმპოზიუმი ”საქართველოს ევროპული არჩევანი”, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2017წ. .

ე. მენაბდე-ჯობაძე. სახელმწიფო რეგულირება და სამრეწველო პოლიტიკა ეკონომიკის განვითარების პირობებში. ეკონომიკური პოლიტიკა და ბიზნეს პროცესების მართვა / საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ბიზნეს - ინჟინერინგის ფაკულტეტის . 2011წ. ეკონომიკური პოლიტიკა და ბიზნეს პროცესების მართვა, თბილისი, გვ.147-150 .

ბ. ცხადაძე. სახელმწიფო-სალიტერატურო ენა და ენობრივი დეკულტურიზაცია. ქართული ენის როლი საქართველოს სახელმწიფოებრივი აღმშენებლობის საქმეში. წ. .

ვ. შუბითიძე. სახელმწიფოებრივი აზროვნება და საკადრო პოლიტიკა, თეზისები. საერთაშორისო კონფერენცია "ხელისუფლება და საზოგადოება". 2011წ. .

მ. ამირგულაშვილი. სახელმწიფოს და კერძო სექტორის პარტნიორობა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011წ. ბიზნესი და სამართალი". გვ. 91-95..

ლ. ბერიძე. სახელმწიფოს ეკონომიკური სტრატეგია - სუსტი ეკონომიკის განვითარების მოდელები (თეზისები). საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, საზოგადოებრივ მეცნიერებათა დეპარტამენტი, საერთაშორისო კონფერენცია „მსოფლიო და კავკასია“. 2011წ. გვ. 149-150.

ნ. ცანავა. სახელმწიფოს როლი სამრეწველო ფირმის რესტრუქტურიზაციის პროცესში. ყოვეწლიური საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "ხელისუფლება და საზოგადოება", საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი, . 2016წ. საერთაშორისო კონფერენციის " ხელისუფლება და საზოგადოება"მოხსენებების პროგრამა, გვ.8..

მ. ამირგულაშვილი, ქ. მდინარაძე. სახელმწიფოს როლის მოდიფიკაცია ეკონომიკის გლობალიზაციის პირობებში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2015წ. მესამე საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია - IEC-2015 "ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები:გუშინ, დღეს ხვალ".

ნ. ბახსოლიანი, ნანა ხაზარაძე თანაავტორი. სახელმწიფოს უსაფრთხოების დაცვის ძველახლოაღმოსავლური მოდელის რეკონსტრუქციისათვის. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ”ხელისუფლება და საზოგადოება”, ბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკულტეტი, ღია დიპლომატიის ასოციაცია, ჟურნალი ”ხელისუფლება და საზოგადოება. 2011წ. .

ხორბალაძე ნ., , ბაგრატიონი გ., . სახელმწიფოსა და საზოგადოების ურთიერთობა სამოქალაქო საზოგადოების კონტექსტში. სტუ-ს ყოველწლიური საერთაშორისო კონფერენცია ``ხელისუფლება და საზოგადოება``. 2011წ. 17.12. გვ.38.

შ. დოღონაძე. საჯარო მართვის სწავლების ორგანიზაცია - დროის მოთხოვნა. სტუ ბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკულტეტი;”ღია დიპლომატიის ასოციაცია”. 2011წ. .

მ. გურამიშვილი. საჯარო პოლიტიკაში სოციოლოგიური მეთოდების გამოყენება. სტუ,დიპლომატიის ასოციაცია,"ხელისუფლება და საზოგადოება". 2016წ. .

თ. იაშვილი. საჯარო სამსახურის ზოგიერთი პრობლემის შესახებ. სტუ. საერთაშორისო კონფერენცია. 2009წ. .

მ. ვანიშვილი, კვირიკეიშვილი ედიშერ. საჯარო-კერძო პარტნიორობა როგორც სამეწარმეო საქმიანობის რეგულირების განსაკუთრებული ფორმა. მეორე საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია „ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები: გუშინ, დრეს, ხვალ"/საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2014წ. ყოველკვარტალური რეფერირებადი და რეცენზირებადი სამეცნიერო ჟურნალი „ბიზნეს-ინჟინერინგი", #3, გვ.116-119.

გ. ჩიკოიძე. სემანტიკური როლების ლექსიკური შევსება. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები”. 2014წ. თბილისი, გვ.202-207.

დ. ჯინჭარაძე, ლ. ბოკუჩავა, ი. მემანიშვილი, ლ. დოღონაძე, მ. ჭიღლაძე. სიახლე სოიას პროდუქტების ტექნოლოგიაში. საერთაშორისო კონფერენცია „ქიმია და ქიმიური ტექნოლოგია, მიღწევები და პერსპექტივები“, . 0წ. მოხსენებათა თეზისები, თბილისი, გვ. 5.

ი. მოდებაძე, გ. მურჯიკნელი, ვ. ნანობაშვილი, ლ. ლაზარიკაშვილი. სიგნალებით დაკავებული ბინალური ციფრული არხის შეცდომების კონტროლის მოწყობილობის დამუშავება. . ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011წ. მართვის ავტომატიზებული სისტემები და თანამედროვე ტექნოლოგიები,.1გვ..

მ. ახობაძე, ნ. ვარძიაშვილი. სივრცული ეკონომიკური პროცესები და საინვესტიციო პოლიტიკა. მეოთხე საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია – IEC-2016, ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები: გუშინ, დღეს, ხვალ. 2016წ. ყოველკვარტალური სამეცნიერო ჟურნალი - „ბიზნეს-ინჟინერინგი“ #3, გვ. 80-86.

ნ. ვარძიაშვილი, ზ. წვერაიძე, მ. ჭოლიკიძე. სივრცული ეკონომიკური პროცესების პარამეტრული იდენტიფიკაციისთვის. მესამე საერთაშორისო ეკონო-მიკური კონფერენცია – IEC-2015, ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები: გუშინ, დღეს, ხვალ. 2015წ. ყოველკვარტალური რეფერირებადი და რეცენზირებადი სამეცნიერო ჟურნალი - „ბიზნეს-ინჟინერინგი“, №4, გვ.: 67-71.

მ. ახობაძე. სივრცული ეკონომიკური პროცესების სტრუქტურული ანალიზი საინვესტიციო რისკების პრევენციისათვის. აკადემიკოს ივერი ფრანგიშვილის დაბადების 85 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა”. 2015წ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, შრომები, თბილისი, გვ. 512-516.