კონფერენციები / საერთაშორისო, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

პირადი ნომერი:

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტი ვერ მოიძებნა

თ. მუსელიანი, მუსელიანი გრიგოლი, იარალაშვილი დავითი. თანამედროვე ტექნიკა და ენერგოეფექტურობა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის გარემოს დაცვის კათედრა. 2010წ. გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება, შრომები,გვ.394–394.

თ. მუსელიანი, გ.მუსელიანი, დ. იარალაშვილი. თანამედროვე ტექნიკა და ენერგოეფექტურობა. საერთაშორისო სამეცნიერო – ტექნიკური კონფერენცია " გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება". წ. შრომები, 392–394.

რ. სამხარაძე, მ. ქევხიშვილი, ე. კამკამიძე. თანამრდროვე ტექნოლოგიები ფიზიკის გაკვეთილებზე. სტუ, საერთაშორისო-სამეცნიერო კონფერენცია „ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები - 4“. 2014წ. გვ. 187-189.

რ. სამხარაძე, მ. ქევხიშვილი, ე. კამკამიძე. თანამრდროვე ტექნოლოგიები ფიზიკის გაკვეთილებზე. სტუ. 2014წ. საერთაშორისო-სამეცნიერო კონფერენცია „ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები - 4“. გვ. 187-189.

ზ. გედენიძე, ტ.კვიციანი, მ.კუბლაშვილი. თაღოვანი კაშხლების სიმტკიცეზე გაანგარიშების კომბინირებული მეთოდი და ოპტიმალური პარამეტრების შერჩევის საკითხები. საქართველოს მექანიკოსთა კავშირი. 2011წ. საქართველოს მექანიკოსთა კავშირის მეორე უოველწლიური კომფერენცია.

გ. წანაწყენიშვილი. თბილისის თანამედროვე მრავალბინიან საცხოვრებელთა არქიტექტურულ-გეგმარებითი სტრუქტურების შედარებითი ანალიზის ცდა. სტუ, პროფ. ირაკლი ციციშვილის სახელობის IVსამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია (არქიტექტურა და რეგულირება). 2005წ. კამარა, 1(4),128-134, ISSN 1512-2956.

ე. ხოსროშვილი. ი. იორდანიშვილი, Иорданишвили К.Т., Иремашвили И.Р., Хосрошвили Е.З.. Экологическая надежность срока эксплуатации водохранилищ Грузии.. Межд.научно-техническая конференция . 2010წ. с.277-280. . . 0წ. .

თ. კილაძე, გ.ტყეშელაშვილი. ინვესტიციების ეფექტიანობის გამოთვლის პრობლემების შესახებ.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2010წ. საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენციი ს შრომები. გვ. 239-240..

ზ. აზმაიფარაშვილი. ინტელექტუალური რადიოტალღური გადამწოდი. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია,საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011წ. საინფორმაციო და კომპიუტერულ;ი ტექნოლოგიები,მოდელირება,მართვა. შრომების კრებული,564გვ.

გ. ჯოლია, სეხნიაშვილი დალი. ინტერნეტ-ტექნოლოგიების გავრცელების სამართლებრივი ასპექტები. 'სამართლის აქტუალური პრობლემები. 2010წ. გვ. 49-56; .

ზ. გასიტაშვილი, ი.ყანჩაველი, ი.აბულაძე, მ. დვალიშვილი. ინტერნეტი, როგორც კომპიუტერული დანაშაულის ჩადენის საშუალება. სტუ, ტბილისი. 2008წ. "ინფორმაციული ტექნოლოგიები 2008".

თ. მენაბდე, ი. გარსევანიშვილი. ინფორმაციული პროცესები ბიზნესის ადმინისტრირებაში. . სტუ. 2017წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „მსოფლიო და კავკასია“.

მ. ამირგულაშვილი. ინფორმაციული ტექნოლოგიები პოლიტიკაში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2008წ. "ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები". გვ. 336-342.

გ. ჯოლია, სეხნიაშვილი დალი. ინფორმაციული ტექნოლოგიები: გადარჩენის საშუალება თუ კონკურენტული უპირატესობა?. ”საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა”/ საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, საქართველოს საინჟინრო აკადემია. 2010წ. მოხსენებათა თეზისები. გვ. 134-135, ISBN 978-9941-14-855-2.

მ. ჩხაიძე. ინფორმაციული უსაფრთხოების უზრუნველყოფის სისტემის შექმნის საკითხი სატელეკომუნიკაციო ქსელებში.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2006წ. სტუდენტთა 74–ე ღია საერთაშორისო კონფერენცია.

ი. კეცხოველი. კავკასიის კულტურათა პარადიგმები. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი. 2016წ. .

ქ. მახაშვილი, . დ.ნ. ჩხუბიანიშვილი, ნ.შ. ბიბილური, გ.ს. მჭედლიშვილი, , ნ.გ. ჩხუბიანიშვილი. კარიერული წყლების მძიმე ლითონებისაგან გაწმენდისა და უტილიზაციის ტექნოლოგია. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 0წ. საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკურ კონფერენცია “ახალი ტექნოლოგიები თანამედროვე მრეწველობაში”. თბილისი, 2010. .

მ. ლოსაბერიძე, დ.გორგიძე. კლდოვანი ქანის მექანიკური რღვევის დინამიკური ამოცანა.. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა". საერთაშორისო სამეცნ. ტექნიკური კონფერენციის "სამშენებლო მექანიკის პრობლემების" შრომების კრებული. 2010წ. N 2(17), გვ.12-14.

ლ. მეტრეველი. კომუნიკაციის პროცესის ფსიქოლოგიური ასპექტები. მე-3 საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია „ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები გუშინ, დღეს, ხვალ. 2015წ. .

მ. ზუბიაშვილი. კონკურენციის სახეობები სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურაში.. პ. გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტი. 2010წ. გვ. 556-560. 978-9941-9060-7-7.