კონფერენციები / საერთაშორისო, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2714 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. ჩიკოიძე. სინონიმია და ვერბალური კომუნიკაცია. სტუ საერთაშორისო კონფერენცია “ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები”. 2012წ. თბილისი, გვ. 265-269.

თ. შარაბიძე. სინჯის აღების და ტრანსპორტირების ავტომატური მოწყობილობის და გადამწოდის ელექტრონული სქემიდან ინფორმაციის გადამცემი მოწყობილობის დაგეგმარება. სტუ-ს პროფესორ-მასწავლებელთა სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია. 1993წ. კონფერენციის მოხსენებათა თეზისები.

ლ.მახვილაძე. სისტემათა თეორიული კვლევის მოკლე მიმოხილვა. სტუ, "ტექნიკური უნივერსიტეტი", თბილისი, კოსტავას 77. 0წ. თხელკედლიანი სივრცითი სისტემების პრობლემისადმი მიძღვნილი.

ნ. ამილახვარი, ამილახვარი გიორგი. სისტემები შეზღუდული შეღწევადებით (არასრულ შეღწევადი). საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენციის „მართვის ავტომატიზებული სისტემები და თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიები“. 2011წ. მოხსენებათა თეზისები. – თბილისი; გვ. 129-130.

ნ. ბებიაშვილი, ა. აბესაძე, მიხეილ თუთბერიძე, თეიმურაზ ბერძენიშვილი. სისტემის სტრუქტურისა და ფუნქციონალობის სწავლების კურიკულუმის შემუშავება და ექსპლოატაცია. აკად. ი. ფრანგიშვილის დაბადების 85 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია,სტუ. 2015წ. აკად. ი. ფრანგიშვილის დაბადების 85 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის შრომები 2015,გვ.144–146.

რ. კლდიაშვილი, ნ.გედევანიშვილი, კ.მეფარიშვილი. სოკოს საფუძველზე ახალი სამკურნალო პროფილაქტიკური კვების პროდუქტები. სტუდენტთა 82-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2014წ. თბილისი.

გ. გუგულაშვილი, თ. მეგრელიძე, ზ. ჯაფარიძე, ე. სადაღაშვილი. სოფლის მეურნეობის ნარჩენების გამოყენება კვების მრეწველობაში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, საქართველოს საინჟინრო აკადემია. 2010წ. შრომათა კრებული. გვ. 59-60.

ნ. გალახვარიძე, ქ. მუმლაძე(დოქტორანტი). სოციალურ-ეკოლოგიურ ეკონომიკურ სისტემების, ჩამოყალიბების ასპექტები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. წ. საერთაშორისო სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენცია.ეკონომიკური პოლიტიკის ბიზნეს პროცესების მართვა217-220 .

გ. ტალახაძე. სოციალური განწყობის როლო თანამედროვე საზოგადოებაში. სტუ-ს, ბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკულტეტი . 2012წ. ,1.

მ. ყიფიანი. სოციალური კონფლიქტის არსი, როგორც ფენომენი. საერთაშორისო კონფერენცია ,,ეროვნული და საერთაშორისო უსაფრთხოება და თანამედროვე მსოფლიოს გამოწვევები", პოლონეთი, ვარშავა (მონაწილეობა სკაიპით) 2015 . 2015წ. .

ე. მენაბდე-ჯობაძე, სიმონ ბურჭულაძე. სოციალური უთანასწორობის პრობლემების რეტროსპექტული ანალიზი. საქართველოს ტექნიკური უნუვერსიტეტი, საინჟინრო–ეკონომიკის დეპარტამენტი. 2016წ. ჟურნალი „ბიზნეს-ინჟინერინგი“, #1-2 2016 წელი გვ.130-134.

ნ. მამფორია. სოციალური უსაფრთხოების პოლიტიკის კონცეპტუალური საკითხები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.. 2015წ. ბიზნეს-ინჟინერინგი №4 გვ. 171-173.

ნ. ჭიკაიძე, ნ.მამფორია. სოციალური უსაფრთხოების პოლიტიკის კონცეპტუალური საკითხები. სტუ,ბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკულტეტი,საინჟინრი ეკონომიკის დეპარტამენტი. 2015წ. მესამე საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია - IEC-2015 ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები: გუშინ, დღეს, ხვალ.

ს. ლომინაძე. სოციალური ფაქტორების გავლენა საქართეცველოს პოლიტიკურ ორიენტაციებზე. სტუ. წ. მსოფლიო ახალი წესრიგი და კავკასია გვ.225-228.

ბ. გვასალია, ი. ყავრელიშვილი. სპერციალური დანიშნულების კონსტრუქციების ოპტიმალური დაპროექტება. "ინფორმაციული ტექნოლოგიები მართვაში"_საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2007წ. გვ. 246–249.

ნ. ბებიაშვილი, ბერძენიშვილი თეიმურაზ, აბესაძე ალექსანდრე, გიგილაშვილი თამაზ. სპეციალიზებული პროგრამული პაკეტების გამოყენება საწარმოო-მენეჯერული უნარ-ჩვევების გამომუშავებაში . სტუ-ს დაარსებიდან 90 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია . 2012წ. კონფერენციის შრომები, II ნაწილი, 2012, გვ. 432- 436.

ვ. გორდელაძე, ა. სარუხანიშვილი. სპილენძთან შერწყმის შედეგად მრავალკომპონენტიან მინანქარში წარმოქმნილი დაძაბულებათა შესახებ. საერთაშორისო კონფერენცია ,,ინოვაციური ტექნოლოგიები მეტალურგიასა და მასალათმცოდნეობაში”. შრომების კრებული. 2015წ. სტუ, თბილისი, .

მ. კაპანაძე, ვ.გორდელაძე, ა.სარუხანიშვილი, მ.მშვილდაძე. სპილენძის შერწყმის შედეგად მრავალკომპონენტიან მინანქარში წარმოქმნილი დაძაბულობების შესახებ. საერთაშორისო კონფერენცია ,,ინოვაციური ტექნოლოგიები მეტალურგიასა და მასალათმცოდნეობაში". 2015წ. ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები, N 1 (483), 4 გვ..

მ. კაპანაძე, ვ.გორდელაძე, ა.სარუხანიშვილი, მ.მშვილდაძე. სპილენძის შერწყმის შედეგად მრავალკომპონენტიან მინანქარში წარმოქმნილი დაძაბულობების შესახებ. საერთაშორისო კონფერენცია ,,ინოვაციური ტექნოლოგიები მეტალურგიასა და მასალათმცოდნეობაში". 2015წ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები, N 1 (483), 4 გვ..

მ. მშვილდაძე, ვ. გორდელაძე, ა. სარუხანიშვილი, მ. კაპანაძე. სპილენძის შერწყმის შედეგად მრავალკომპონენტიან მინანქარში წარმოქმნილი დაძაბულობების შესახებ. საერთაშორისო კონფერენცია ,,ინოვაციური ტექნოლოგიები მეტალურგიასა და მასალათმცოდნეობაში". 2015წ. საქრთველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები #1 (483) 2015.