კონფერენციები / საერთაშორისო, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2699 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. ბარათელი. ტრაქიტებიდან მიღე¬ბული ალუმინატური ხსნარების კარბონიზაციის პროცესის გამოკვლევა. საქართველოს ჩამომსხმელთა და მასალათმცოდნეთა კავშირის საერთაშორისო კონფე¬რენ-ცია. . 2007წ. .

ნ. ბარათელი. ტრაქიტების გადამუ-შავებით მიღებული კარბონატული ხსნარების აორთქლებაკრისტალიზაციის პროცესის გამოკვლევა. საერთაშორისო სა-მეცნიერო კონფერენცია ,,თანამედროვე ტექნოლოგიები და მასალები”.. 2008წ. ქუთაისი.

კ. ყიზილაშვილი. ტურიზმის ეკონომიკური ეფექტიანობის ამაღლების გზები თუშეთში. მეოთხე საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია IEC2016 ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები:გუშინ,დღეს,ხვალ.. 2016წ. N-4, გვ.36-42.

ზ. შანავა. ტურიზმის განვითარების თავისებურებანი და როლი ეროვნული ეკონომიკური ინტერესების რეალიზაციაში. საერთშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია „ეკონომიკა და ბიზნესი“ ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2010წ. .

თ. ქობლიანიძე, ელისაბედ მალანია. ტურიზმის სახელმწიფო რეგულირება . საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერეციასაქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკულტეტი, . 2011წ. .

მ. თალაკვაძე, გ. ბოკუჩავა. უვოლფრამო სალი შენადნობების ხეხვისას აბრაზიული მასალების ცვეთის ბუნებისა და თბური მოვლენების კვლევა. სამეცნიერო სიმპოზიუმი მცირევოლფრამიანი მაღალმწარმოებლური მჭრელი იარარების შექმნისა და მისი დანერგვის პრობლემები. 1977წ. სამეცნიერო სიმპოზიუმის მცირევოლფრამიანი მაღალმწარმოებლური მჭრელი იარარების შექმნისა და მისი დანერგვის პრობლემების მასალები.

ვ. შუბითიძე. უკრაინის კრიზისი და მესამე მსოფლიო ომის პრელუდიები. კავკასია და მსოფლიო. 2015წ. .

გ. ბელთაძე. უმაღლეს სკოლაში საგნის სწავლების ორგანიზაციის სტრატეგიული მოდელირება. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “ინფორმაციული ტექნოლოგიები 2008”. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი, 27-28 ივნისი, 2008. 2008წ. .

გ. ჯოლია. უმაღლესი განათლება ინტერნეტ-ტექნოლოგიების პირობებში. სტუ, მე-4 საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია "ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები: გუშინ, დღეს, ხვალ". 2016წ. .

რ. მიშველაძე. უმაღლესი განათლების ზოგიერთი პრობლემა, . საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, თბილისი,. 2016წ. .

ქ. ილურიძე. უმუშევრობა საქართველოში და მისი დაძლევის ღონისძიებები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, მე-80 საიუბილეო ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2013წ. "ტექნიკური უნივერსიტეტი".

ე. მენაბდე-ჯობაძე. უმუშევრობის დინამიკა საქართველოში . საქართველოს ტექნიკური უნუვერსიტეტი, საინჟინრო–ეკონომიკის დეპარტამენტი. 2016წ. ჟურნალი „ბიზნეს-ინჟინერინგი“, #1-2 2016 წელი გვ.164-168.

ნ. იმნაძე. უნივერსალური პროექტირების თავისებურებათა გამოვლენა საგანმანათლებლო სივრცეში.. პირველი საერთაშორისო კონფერენცია უმაღლესი განათლების ინტერნაციონალიზაცია: სტრატეგიები და გამოწვევები; 12 ოქტომბერი, 2017 წ. სტუ, არქიტექტურის, ურბანისტიკის და დიზაინის ფაკულტეტი;. 2017წ. .

ხ. ბარდაველიძე. უნივერსიტეტის კორპორაციული ინფორმაციული მართვის სისტემის განვითარების კონცეფცია. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ინფორმაციული ტექნოლოგიები“. 2008წ. თბილისი, სტუ.

თ. ტუსიაშვილი, მ. ცინცაძე ა. მაჰერამოვი ს. ჰაჯიევა ფ. გაჰმანოვა ფ. ჩირაგოვი. ურანი (VI) ფოტომეტრული განსაზღვრების _(2,3,4- ტრიჰიდროქსიფენი-ლაზო) _ ბენზიდინით მესამე კომპონენტის თანაობისას. საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია, თბილისი, `ტექნიკური უნივერსიტეტი~, . 2010წ. გვ. 346-347. 2 გვ.

გ. გამდლიშვილი. უსადენო ქსელების კომუნიკაციის პრინციპები და მათი უპირატესობა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სტუდენტთა 81-ე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. . 2014წ. თეზისების კრებული,გვ 221.

ნ. ბოჭორიშვილი, ა.ნევეროვი, ი.ბოჭორიშვილი, ნ.ბოჭორიშვილი. უსაფრთხო მანძილის გაანგარიშება ასფეთქებელი სამუშაოების წარმოებისას. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი,საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია .ახალი ტექნოლოგიები თანამედროვე მრეწველობასი. წ. 3 გვ. .

ო. შონია, ი. ქართველიშვილი. უსაფრთხოების ავტომატიზებული სისტემების ინფორმაციული უსაფრთხოება. მოხსენებათა თეზისები საერთაშორისო კონფერენცია «მართვის ავტომატიზებული სისტემები და თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიები», თბილისი, სტუ, . 2011წ. 151-152.

ო. შონია, ი.ქართველიშვილი. უსაფრთხოების ავტომატიზებული სისტემის ინფორმაციული უზრუნველყოფა. 224-226. 2011წ. 1(10), .

ი. ქართველიშვილი, ო. შონია. უსაფრთხოების ავტომატიზებული სისტემის ინფორმაციული უზრუნველყოფა. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია – მართვის ავტომატიზებული სისტემები და თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიები. ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტის საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი ”მართვის ავტომატიზებული სისტემები”. 2011წ. .