კონფერენციები / საერთაშორისო, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2713 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ვ. ბახტაძე, ნ. გძელიშვილი. ქარის ენერგორესურსების გამოყენების მასშტაბები საქართველოში.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დაარსებიდან 90 წლისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “21-ე საუკუნის მეცნერებისა და ტექნოლოგიების განვითარების ძირითადი პარადიგმები”. 2012წ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი, საქართველო, თბილისი, გვ.308–311.

ნ. შავიშვილი. ქარისა და წვიმის კომპლექსური კლიმატური პარამეტრის გათვალისწინება მშენებლობაში კლიმატის ცვლილების ფონზე. სტუ, საერთაშორისო სამეცნიერო – ტექნიკური კონფერენცია “გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება”. წ. საერთაშორისო სამეცნიერო – ტექნიკური კონფერენცია “გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება” შრომები, გვ.415-416.

. ქარხემიში-ჯერაბლუსი ისტორია და თანამედროვეობა. სტუ,10-ე ყოველწლიური საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "ხელისუფლება და საზოგადოება - 2016". 2016წ. .

ნ. იმნაძე. ქარხნების და ფაბრიკების არქიტექტურის ტრანსფორმაციის თავისებურებათა კვლევა თბილისის რეალობაში. სტუ - ს არქიტექტურის, ურბანისტიკის და დიზაინის ფაკულტეტის სამეცნიერო კონფერენცია:“თბილისის არქიტექტურის და ქალაქთმშენებლობის თანამედროვე პრობლემები“ . 2017წ. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი #7; გვ.91-106...

მ. წვერავა, თ. გაგნიძე. ქაღალდსაფუძვლიანი დოკუმენტების რესტავრაციის გარეცხვა-ნეიტრალიზაციის ტექნოლოგიური პროცესი. სტუ შრომათა კრებული . 2016წ. (9), 22-30 გვ..

თ. ფალავანდიშვილი, მ. წვერავა. ქვანახშირის გამამდიდრებელი კომბინატის ნარჩენების სორბციული თვისებების შესწავლა წყლის რიგი პარამერტების მიმართ.. ქალი და XXI საუკუნე, სტუ. 2011წ. სტუ, ვ.126-128.

ხ. წიქარიშვილი, მ. ცინცაძე. ქვევრების წარმოება ძველ საქართველოში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. საერთაშორისო სიმპოზიუმი საბუნებისმეტყველო და საინჟინრო დარგების განვითარების ისტორიის საკითხებზე . 2000წ. საერთაშორისო სიმპოზიუმი საბუნებისმეტყველო და საინჟინრო დარგების განვითარების ისტორიის საკითხებზე. მოხსენებათა თეზისები. გვ.27-28 .

ნ. ფოფორაძე. ქვემო ქართლის სპილენძი და მისგან დამზადებული ნაკეთობების ქიმიური შედგენილობა. ბუაჩიძის 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო სესია/საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2007წ. .

ზ. დანელია, ნ.კოდუა. ქვემოალაზნის სარწყავი სისტემის სათავე ნაგებობის ნატანსაწინააღმდეგო მოწყობილობის ოპტიმალური კონსტრუქციული გადაწყვეტილების შესახებ. ჰიდროტექნ. ნაგებობათა პროექტირენბის, მშენებლ. და ექსპლუატ. პრობლემ. მიძღვნილი საერთ. სიმპოზ. შრომები თბ. . 2000წ. გვ.102.

. ქვეყანა და გარედან მოსული ფენომენი. "მსოფლიო და კავკასია", საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2013წ. .

დ. ცუცქირიძე. ქვეყანა და გარედან მოსულის ფენომენი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, საერთაშორისო კონფერენცია ,,მსოფლიო და კავკასია" , თბილისი, 17–19 მაისი, . 2013წ. .

სვანიძე ზ., გერსამია ა., სვანიძე ლ.. ქვეყნის ეკონომიკური განვითარების პოლიტიკის ხელშეწყობის მიზნით კულტურული ტურიზმის გარემოს ტექნოგენური დატვირთვის შედეგების შეფასების საკითხები.. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის „ხელისუფლება და საზოგადოება - 2010 მასალები: – თბ.: სამეცნიერო ჟურნალი “ხელისუფლება და საზოგადოება”, #2(14), გვ.72-87. 2010წ. თბ.: სამეცნიერო ჟურნალი “ხელისუფლება და საზოგადოება”, #2(14), გვ.72-87..

ნ. ჯორჯიკია. ქვეყნის საზღვრების ურღვეობის საკითხისადმი დამოკიდებულების ისტორიიდან.. მსოფლიოს ახალი წესრიგი და კავკასია, 2009 წ.. 0წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, გვ. 161-164.

რ. კლდიაშვილი, ნ.გედევანიშვილი, კ.მეფარიშვილი. ქიმიის როლი რესტავრაცია-კონსერვაციის დარგში. სტუდენტთა 82-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2015წ. თბილისი.

მ. ბერეჟიანი, ი. თავართქილაძე. ქიმიური და ფაზური გარდაქმნის პროცესების მაკროკინეტიკის მათემატიკური მოდელირება. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2007წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის “ინფორმაციული ტექნოლოგიები მართვაში ITC’07 “ მოხსენებათა კრებული, თბილისი, 10.10.2007-12.10.2007, ტ. 1, გვ. 143-148..

მ. ტურძელაძე, თ. ნარეკლიშვილი. ქიმიური დანამატების გავლენა ბეტონში დატვირთვისას მიმდინარე დესტრუქციულ პროცესებზე. საერთაშორისო სამეცნიერო–ტექნიკური კონფერენცია "სამშენებლო მექანიკის პრობლემები", საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამშენებლო მექანიკისა და სეისმომედეგობის კათედრის დაარსების 50 წლისადმი მიძღვნილი. 2010წ. ISSN 1512-3936, №2(17), ნომერში გამოქვეყნებულია საერთაშორისო კონფერენციის შრომები, გვ. 170–174 .

ა. ლეჟავა, მ. ცინცაძე. ქიმიური ელემენტებისა და მათი ნაერთების გამოყენება მედიცინაში. "გამოყენებითი ქიმიის პრობლემები" სტუ. 2011წ. 89-90.

მ. ჩიქავა. ქოლედისკინეზიის პრევალენტობის დადგენა საქართველოს მოზარდებში ულტრასონოგრაფიული გამოკვლევით. . საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია: ’’კვლევის ფიზიკური მეთოდები მედიცინაში’’. 2011წ. გვ. 198–201. .

მ. ჩიქავა. ქრონიკულ დაავადებათა პრევენციული მოდელები. . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, საქართველოს საინჟინრო აკადემია. . 2014წ. მეორე საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია IEC-2014 - ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები: გუშინ, დღეს, ხვალ.თბილისი, №3, 2014, გვ. 266-268. .

მ. აბუთიძე. ქუთაისის ისტორიული მუზეუმის ფსალმუნის მინიატურების კომპოზიციები. სტუ-ს თეოლოგიის სასწავლო-სამეცნიერო ცენტრის 10 წლისთავისადმი მიძღვნილი ქართველოლოგიური სამეცნიერო კონფერენცია . 2011წ. წარსული მკვიდრი საძირკველია აწმყოსი, როგორც აწმყო _ მომავლისა, 128-130.