კონფერენციები / საერთაშორისო, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2714 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ო. ტომარაძე, ი. ჩხეიძე. შემთხვევითი შეცდომების ზემოქმედების პირობებში საზომი ინფორმაციის შეკმშვის მეთოდების კვლევა . სტუ საერთაშორისო კონფერენცია. 2011წ. .

მ. ბერუაშვილი. შემოსავლების განაწილების კანონზომიერებანი სრულყოფილი და არასრულყოფილი კონკურენციის პირობებში. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „გლობალიზაცია და ბიზნესის თანამედროვე გამოწვევები“ სტუ-ს, ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტი. 2017წ. შრომების კრებული #1, 313-318 გვ.

გ. ჯოლია. შემოქმედების ეკონომიკის წარმოშობისა და განვითარების მიზეზები. მე-2 საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია "ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები: გუშინ, დღეს, ხვალ". 2014წ. .

ზ. გედენიძე, ნ. თოდუა, ნ. კოხრეიძე. შემსუბუქებული კონსტრუქციის გრავიტაციული კაშხლის სადაწნეო წახნაგის სიმტკიცეზე გამოკვლევა. საერთაშორისო სიმპოზიუმის მასალები, თხელკედლიანი სივრცითი სისტემების პრობლემებზე. 2001წ. თბილისი 4/5;გვ.232-235.

მ. ბაქრაძე, ლაშა ჯოგლიძე. შენობათა შემომზღუდავი კონსტრუქციების ეფექტურობა თბოგამტარობისა და ბგერაგაუმტარობის მაღალი მაჩვენებლებით და მათი სოციალურ–ეკონომიკური ანალიზი. სტუდენტთა 84–ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2017წ. თეზისების კრებული.

რ. სვანიძე, ნ. როსტიაშვილი. შეცდომათა ალბათობის კოეფიციენტის (BER) ოპტიმალური მნიშვნელობის დადგენა გადაცემის ციფრული ბოჭკოვან-ოპტიკური სისტემის (გცბოს) მიმღების გადამწყვეტ მოწყობილობაში. საქრთველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2017წ. .

რ. სვანიძე, ნ. როსტიაშვილი. შეცდომათა ალბათობის კოეფიციენტის (BER) ოპტიმალური მნიშვნელობის დადგენა გადაცემის ციფრული ბოჭკოვან-ოპტიკური სისტემის (გცბოს) მიმღების გადამწყვეტ მოწყობილობაში. მოწყობილობაში.საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2017წ. .

ი. ოსაძე. შვეიცარია: ეროვნულ სახელმწიფოსა და გლობალიზაციას შორის. V საერთაშორისო სიმპოზიუმი,“ ევროპა და სამხრეთ კავკასია“, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი . 2016წ. .

მ. ვანიშვილი, ბიბიჩაძე დავით. შინამეურნეობის ფუნქციათა რეალიზაციის თავისებურებანი მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისის პირობებში. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია: “მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისი და საქართველო”/საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, საქართველოს ეკონომისტთა ასოციაცია, ჟურნალი „სოციალური ეკონომიკა". 2011წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, „სოციალური ეკონომიკა:XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები", 2011 წლის სპეციალური ნომერი 1(13), გვ.156-159 .

ხ. ბარდაველიძე. შრობის პროცესის ოპტიმალური მართვის ალგორითმის ტექნიკური რეალიზაციის ზოგიერთი საკითხები. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „მართვის ავტომატიზებული სისტემები და თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიები“. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011წ. თბილისი, სტუ, №1(10), გვ. 417-419.

ნ. ცანავა. შრომის მართვის პრობლემები საქართველოს ეკონომიკაში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბიზნეს-ტექნოლოგიების ფაკულტეტის საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "გლობალიზაცია და ბიზნესის თანამედროვე გამოწვევები". 2017წ. კონფერენციის პროგრამა, გვ.9.

შ. დოღონაძე. შრომის ნაყოფიერების ამაღლება სახელმწიფო მართვაში (ამერიკის შეერთებული შტატების მაგალითზე) . სტუ ჰუმანიტარულ-სოციალური ფაკულტეტი; ”ღია დიპლომატიის ასოციაცია”. 2009წ. .

გ. იაშვილი. შრომის შედეგების შეფასების თავისებურებები საჯარო სფეროს ორგანიზაციებში. სტუ. მეოთხე საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია – 2016. 2016წ. ,,გუშინ, დღეს, ხვალ".

გ. ღვინეფაძე. შტოებისა და საზღვრების მეთოდისათვის ევრისტიკული ალგორითმის შემუშავების ერთი ხერხი. მართვის ავტომატიზებული სისტემების კათედრის დაარსების მე-40 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2011წ. თბილისი.სტუ. ISSN 1512-3979. გვ. 158-160.

ნ. ზაალიშვილი, ნ. გომართელი. შტრიხები მარგარეტ ტეტჩერის პორტრეტისათვის. საერთაშორისო კონფერენცია „მსოფლიო და გენდერი“, სტუ, თბილისი. 2013წ. .

მ. მესხია. შტრიხები საქართველოს დედოფლების მოღვაწეობიდან. სტუ. 2015წ. მსოფლიო და გენდერი.

მ. ამირგულაშვილი. შუალედური გზა რეალურ პოლიტიკასა და იდეალურ პოლიტიკას შორის. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2013წ. "მსოფლიო და კავკასია. გვ. 116-118.

ნ. მჭედლიშვილი, ზ.ციხელაშვილი, ნ.მახარობლიძე, ი.ჩხარტიშვილი. ჩამდინარე წყლების დაბინძურების ხარისხის შეფასებისა და პროგნოზირების დესკრიფციული მოდელების შემუშავება. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “ინფორმაციული ტექნოლოგიები მართვაში”. 2007წ. თბილისი, სტუ.

ნ. სეფაშვილი, ჯ. მაისურაძე, კ.ჯაფარიძე. ჩამნაცვლებლის გავლენა სპიროპირანის დიპოლურ მომენტზე. პირველი საერთაშორისო კინფერენცია "ნანოქიმია და ნანოტექნოლოგიები",თბილისი. 2010წ. .