კონფერენციები / საერთაშორისო, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2728 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

თ. ხოხობაშვილი. ძველი ქართული კულტურა და გენდერული მსოფლმხედველობა. . 2012წ. მსოფლიო და გენდერი.

ნ. ბერიშვილი, მ.მუხიგულაშვილი. ძვრის მოდულის თეორიული და ექსპერიმენტული გაანგარიშების ახლებური ხერხი. სტუდენტთა 79-ე ღია საერთაშორისო კონფერენცია. წ. დასკვნით ეტაპში გამარჯვებული სტუდენტების ნაშრომთა თეზისების კრებული.

მ. ყიფიანი. ძიებანი საქართველო-თურქეთის კულტურული ურთიერთობისათვის. სტუ-ს ევროპული სწავლების სამეცნიერო კვლევების მიერ ორგანიზებული, თურქეთი, სტამბული. 2015წ. .

მ. ნიშნიანიძე. წამლისმიერი ალერგია და გასტროენტეროლოგიურ დარღვევათა რისკი მოზარდებში. სტუდენტთა 81-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2014 გვ.87. 2014წ. 2014 გვ.87.

თ. ცინცაძე, ხ. მიშელაშვილი, მ. ჩიქავა. წამლისმიერი ალერგია და გასტროენტეროლოგიურ დარღვევათა რისკი მოზარდებში. . 2014წ. სტუდენტთა მე-81 ღია საერთ. სამეც. კონფ. სტუ თბილისი გვ.87.

ბ. ცხადაძე. წანარების სახელდებისთვის ქართულ წერილობით ძეგლებში. ვერბალური კომუნიკაციები. წ. .

რ. გაფრინდაშვილი. წარმატების მასტიმულირებელი მეთოდები ქართულ ზეპირსიტყვიერებაში. სტუ, ბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკულტეტი, სიმპოზიუმი - ევროპა და სამხრეთ კავკასია. 2016წ. .

ლ. კახიანი, გ.იოსებაშვილი, კ.პირადოვი. წინასწარ დაძაბული რკინაბეტონის ელემენტის გაანგარიშება რღვევის მექანიკის მეთოდების გათვალისწინებით. სამშენებლო კონსტრუქციების კათედრის 75 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენციის . 2005წ. 219-221.

მ. ჩხაიძე, ჩიხრაძე ბ.. წინასწარი გადარჩევის პროცედურების ფორმირება სახეთა ამოცნობაში. მართვის სისტემების ინსტიტუტი. 2004წ. საერთაშორისო კონფერენციის "მართვისა და ენერგეტიკის პრობლემები" მოხსენებათა კრებული №8, გვ.482-485..

ხ. ბარდაველიძე, ა.ბარდაველიძე. წრფივი მართვის სისტემის რეგრესიული იდენტიფიკაციის ანალიზი. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის „21-ე საუკუნის მეცნიერებისა და ტექნოლოგიე-ბის განვითარების ძირითადი პარადიგმები“ შრომები,. 2012წ. ტ. II, სტუ,გვ. 235-238.

გ. ყირმელაშვილი, გ.რობაქიძე. წრფივი პროგრამირების სწავლება და მისი გეომეტრიული ინტერპრეტაცია . საერთაშორისო სამეცნ.-პედ. კონფერენციის „სწავლების დიდაქტიკური კანონზომიერებანი“ (მასალები), სტუ, თბილისი. 1998წ. გვ. 95-96.

ე. მიმინოშვილი. წყალბადური ბმების როლი ნანოკრისტალური ტიტანის კარბიდის წარმოქმნაში. საერთაშორისო საიუბილეო სამეცნიერო კონფერენცია “21-ე საუკუნის მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების განვითარების ძირითადი პარადიგმები”. . 2012წ. ნანო - 2012 თბილისი, სტუ, 19-20 სექტემბერი, 27-29 .

მ. კოდუა, ივანე საღინაძე. წყალგამყოფი კაშხლის დანგრეული ქვედა ბიეფის კაპიტალური რეაბილიტაციისათვის. II საერთაშორისო სიმპოზიუმისეისმომედეგობა და საინჟინროსეისმოლოგია. 2018წ. .

რ. ლორთქიფანიძე. წყალი − კომუნიკატორი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები, . 2012წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, მოხსენებათა კრებული, თბ., გვ. 161-164.

დ. ტაბატაძე, რ. ცხვედაძე, ვ. თარხნიშვილი. წყვეტილმახასიათებლიანი გარსების და ფილების გაანგარიშების შესახებ.. სტუ-ს გამომცემლობა. წ. საერთაშორისო სიმპოზიუმის მოხსენებათა თეზისები.

ლ. გვასალია, ი.ბარამიძე, ე.შენგელია. წყლის გაწმენდა ფოსფატებისაგან ქვანახშირის ფიქალებზე ადსორბციის მეთოდით. საერთაშორისო -სამეცნიეროპრაქტიკულიკონფერენცია „ინოვაციური ტექნოლოგიები დათანამედროვე მასალები“ . 2010წ. ქუთაისი.

ე. შენგელია, ი. ბარამიძე, ლ. გვასალია. წყლის გაწმენდა ფოსფატებისაგან ქვანახშირის ფიქალებზე ადსორბციის მეთოდით. . საერთაშორისო -სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენცია „ინოვაციური ტექნოლოგიები და თანამედროვე მასალები“. 2010წ. ქუთაისი.

თ. გაბადაძე, თ. რობაქიძე, ლ. მასხარაშვილი. წყლის რესურსების უსწრაფესი გაწმენდა და მიღებული ნალექების გამოყენება.. საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია ,,გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება”. თბილისი, სტუ.. 2010წ. შრომები, ,,ტექნიკური უნივერსიტეტი”, გვ.113-115..

ზ. ციხელაშვილი, ლ. კლიმიაშვილი, თ.გველესიანი. წყლის,როგორც სასურსათო ნედლეულის დაბინძურების ხარისხის დესკრიფციული მოდელირება. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის "სურსათის უვნებლობის პრობლემები" შრომათა კრებული, თბილისი,2009, 7 გვ.

ვ. გორდელაძე, ნ. რაჭველიშვილი. ჭიათურის მადნის გამდიდრების ნარჩენების უტილიზაციის შესაძლებლობა მინანქრის მიღების ტექნოლოგიით. საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია “გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება” . 2011წ. თბილისი, გვ. 110-112.