კონფერენციები / საერთაშორისო, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

პირადი ნომერი:

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტი ვერ მოიძებნა

გ. ჯოლია, სეხნიაშვილი დალი. მდგრადი განვითარების კონცეფცია და უსაფრთხოების პრობლემა. . 2010წ. შრომები. გვ. 221-224; ISBN 978-9941-14-868-2.

გ. ჩახაია, რ.დიაკონიძე, ზ. ვარაზაშვილი, მ. შავლაყაძე, ლ.წულუკიძე. მდინარე ნაოხრევისწყლის და ვალე 2-სა და სოფელ ნაოხრევს შორის მოძიებულ წყალშემკრებ აუზებში მიმდინარე ღვარცოფული პროცესების პროგნოზირება და მოსალოდნელ ღვარცოფში არსებული ქვის ჩანართების რაოდენობისა და მოცულობის დადგენა მათი კონფიგურაციის მხედველობაში მიღებით. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. წ. საერთაშორისო სამეცნიერო ტექნიკური კონფერენციის “გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება” შრომები, თბილისი, გვ.194-197.

გ. აბაშიძე. მეოთხე საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია - IEC 2016 `ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები: გუშინ, დღეს, ხვალთემა: საპროცესო შეთანხმების უარყოფითი ასპექტები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. . 2016წ. ჟურნალი- ბიზნეს-ინჟინერინგი.

გ. აბაშიძე. მეორე საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია - IEC 2014 `ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები: გუშინ, დღეს, ხვალ~. თემა: `ბრალდებულის სამართლებრივი მდგომარეობა სისხლის სამართლის პროცესში~. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.. 2014წ. ჟურნალი - ბიზნეს-ინჟინერინგი.

გ. აბაშიძე. მესამე საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია - IEC 2015 `ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები: გუშინ, დღეს, ხვალ~. თემა: `ეკონომიკური დანაშაული~. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. . 2015წ. ჟურნალი- ბიზნეს-ინჟინერინგი.

გ. ტყემალაძე, ქ.მახაშვილი. მზის ენერგიის ბიოლოგიური კონვერსია. აკადემიკოს ი.ფრანგიშვილის დაბადების 85 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის - საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა - შრომები,. 0წ. აკადემიკოს ი.ფრანგიშვილის დაბადების 85 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის - საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა - შრომები,.

ქ. მახაშვილი, გ. ტყემალაძე. მზის ენერგიის ბიოლოგიური კონვერსია. . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 0წ. ი.ფრანგიშვილის დაბადების 85 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის - საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა - შრომები, 2015 გვ. 303 – 309..

ლ. ადეიშვილი. მიტროპოლიტ, პროფ. ანანია ჯაფარიძის მონოგრაფიის "საქართველოს საეკლესიო კანონების კრებულის"-ს შესახებ. ქართველოლოგიური საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2011წ. ქართველოლოგიური საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის შრომები. თეოლოგიის სასწავლო სამეცნიერო ცენტრი. თბ. 2011 გვ. 61-69.

მ. დარჩაშვილი. მიხაკო წერეთელი სამხრეთ კავკასიის ტერიტორიული მოწყობის შესახებ,. საერთაშორისო კონფერენცია კრებული „მსოფლიო და კავკასია“ . 2013წ. .

მ. დარჩაშვილი. მიხაკო წერეთელი საქართველოს საგარეო პოლიტიკური კურსის შესახებ. საერთაშორისო კონფერენცია „ხელისუფლება და საზოგადოება“,. 2015წ. .

გ. ჯოლია, ჯოლია ნინო. მოლაპარაკება, როგორც ვერბალური კომუნიკაციის აქტიური ფორმა. . ”ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები”/ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, საქართველოსგანათლების მეცნიერებათა აკადემია. 2008წ. გვ. 405-408. ISBN 978-9941-14-161-4.

მ. ბაქრაძე, ბექა ერაძე, გელა ხარაბაძე. მონოპოლიური ბიზნესები – ადგილობრივი საინვესტიციო რესურსების ფორმირების შემაფერხებელი ფაქტორი. სტუდენტთა 84–ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2017წ. თეზისების კრებული.

ი. კვესელავა. მსოფლიო ახალი წესრიგი და საქართველოს გეოპოლიტიკური ფუნქციის საკითხი. მსოფლიო ახალი წესრიგი და კავკასია, სტუ, თბილისი. 2009წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის ,,მსოფლიო ახალი წესრიგი და კავკასია’’ კრებული.

თ. ბერიძე, რ. ქინქლაძე. მსოფლიო გამოცდილება საქართველოს პოლიტიკურ-ეკონომიკური მოწყობისათვის (თეზისები). საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "მსოფლიო და კავკასია", სტუ, საზოგადოებრივ მეცნიერებათა დეპარტამენტი. 2011წ. გვ. 150-152.

ი. კვესელავა. მსოფლიო გლობალიზაციის პარადიგმები. საერთაშორისო სამეცბიერო კონფერენცია ,,გლობალიზმი და საერთაშორისო წესრიგი’’. 2003წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის ,,გლობალიზმი და საერთაშორისო წესრიგი’’ კრებული.

ზ. მიქაძე, ზ. გასიტაშვილი, კ. ოდიშარია, თ. ჭუმბურიძე. მსოფლიო დონის საგანმანათლებლო სისტემის შექმნა, როგორც ქვეყნის მდგრადი განვითარების ერთერთი ძირითადი ფაქტორი. აკადემიკოს ი. ფრანგიშვილის დაბადების 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. სტუ. . 2010წ. "საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა. შრომები. გვ. 334-342. ISBN 978-9941-14-942-9..

გ. ჯოლია, სეხნიაშვილი დალი. მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისი და ეკონომიკური განვითარების პერსპექტივები. "მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისი და საქართველო"/ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, საქართველოს ეკონომისტთა ასოციაცია, ჟურნალი ”სოციალური ეკონომიკა”. 2011წ. კონფერენციის მასალები. გვ. 78-8; ISSN 1987-7471.

მ. ლოსაბერიძე. მუდმივი სიჩქარით მოძრავი შტამპებით გამოწვეული დრეკადი ნახევარსიბრტყის შეშფოთება. თხელკედლიანი სივრცითი სისტემების პრობლემებისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სიმპოზიუმის შრომები. საქ. ტექნიკური უნივერსიტეტი თბილისი 4-5.07, 2001. გვ.149-153.. 2001წ. საქ. ტექნიკური უნივერსიტეტი თბილისი გვ.14. 9-153. 4-5.07, 2001.

ზ. გასიტაშვილი, ა.ფრანგიშვილი, მ. ხართიშვილი, ს. პროკოპიევი. მუნიციპალური წარმონაქმნის სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების ინდიკატორული მაჩვენებლების , მუნიციპალური ფინანსების, არასაცხოვრებელი უძრავი ქონების და მიწათსარგებლობის ინფორმაციული სისტემა. სტუ. 2008წ. "ინფორმაციული ტექნოლოგიები 2008".

მ. წვერავა, გ. ლომინეიშვილი, ლ. გვასალია. მცირეაზოტიანი სასუქის მიღება აგროპერლიტის ბაზაზე. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის შრომები ,,ინოვაციური ტექნოლოგიები და თანამედროვე მასალები”. 2010წ. 330-332.