კონფერენციები / საერთაშორისო, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2728 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ხ. ხარხელაური, ალ.სიჭინავა. „საქართველოში განხორციელებული პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების დინამიკა და სტრუქტურა“, . საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის „ეკონომიკური პოლიტიკა და ბიზნეს-პროცესების მართვა“ . 2011წ. მოხსენებათა კრებული. თბ., სტუ. 2011 წ., გვ. 352-356..

მ. მეტრეველი. „საქართველოში ტურიზმის მდგრადი განვითარების ძირითადი მიმართულებები“. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „გლობალიზაცია და ბიზნესის თანამედროვე გამოწვევები“. 2017წ. მოხსენებათა კრებული, ტომი 1, 132-137.

ლ. ბერიძე. „საწარმოს საინვესტიციო მენეჯმენტის სრულყოფის საკითხები". სტუ. 2011წ. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია: „ეკონომიკური პოლიტიკა და ბიზნეს-პროცესების მართვა". საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის გამომც. გვ. 144-147.

ნ. გომართელი. „სახელმწიფოსა და რელიგიის საკითხები დასავლეთ ევროპის პოლიტიკურ მოღვაწეთა ტრაქტატებში“. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ხელისუფლება და საზოგადოება“. . 2012წ. .

ნ. ხარაძე. „საჯარო მოხელეთა ანაზღაურების სისტემა საქართველოში“. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ღია დიპლომატიის ასოციაცია. 2013წ. „ხელისუფლება და საზოგადოება“.

ნ. ხარაძე. „საჯარო სამსახურის საზრისის განვითარების ისტორია დემოკრატიულ სახელმწიფოში“. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ღია დიპლომატიის ასოციაცია. 2015წ. „ხელისუფლება და საზოგადოება“, #4(36), ტომიII, გვ:32-45.

ნ. ხარაძე. „საჯარო სამსახურში მიღების თავისებურებანი". საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ღია დიპლომატიის ასოციაცია. 2011წ. „ხელისუფლება და საზოგადოება“; #4(20), ტომი II, გვ:32-40..

ლ. გრიგალაშვილი. „საჯარო სექტორის ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტიზაციის საკითხები“ . მეორე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია - ,,ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები: გუშინ, დღეს, ხვალ“. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი (ქ. თბილისი). 2014წ. .

ქ. სალუქვაძე. „სოფლის თემიდან ქალაქის საზოგადოებად ტრანსფორმაციის სოციალური საკითხები“ (დასავლეთის მაგალითი). სტუ-ს სამეცნიერო კონფერენცია არქიტექტურისა და ქალქთმშენებლობის თანამედროვე პრობლემები.. 2015წ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი #5 2015.

ლ. ბერიძე. „სოციალურ-ეკონომიკური და დემოგრაფიული პრობლემების რეგულირების გზები საქართველოში". სტუ. 2011წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის „მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისი და საქართველო~ მასალები ჟ. ”სოციალური ეკონომიკა”, №1(13) გვ. 456-459. .

მ. თოფჩიშვილი. „სურსათის სამომხმარებლო ბაზარზე ფალსიფიკაციისა და უვნებლობის ასპექტები“. . საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „გლობალიზაცია და ბიზნესის თანამედროვე გამოწვევები“, სტუ, 19-20 მაისი, 2017.. 2017წ. .

ჰ. კუპრაშვილი. „ტერმინები უშიშროება (security) და უსაფრთხოება (safety) და მათი გამოყენების საკითხი“. საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია „მართვის ავტომატიზებული სისტემები და თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიები“. 2011წ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. შრომები. მართვის ავტომატიზებული სისტემები. თბილისი. #1, გვ. 227-229.

ს. მიდელაშვილი, ნონა ლომიძე. „ტერორიზმის როლი აგრესიული სეპარატიზმის ჩამოყალიბებაში (საქართველოს მაგალითზე)”.. საერთაშორისო კონფერენცია – მსოფლიო და კავკასია. სტუ-ს ბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკულტეტი, სოციალურ მეცნიერებათა დეპარტამენტი. 2013წ. .

მ. ბაქანიძე, თ. ბაქანიძე. „ტურიზმი, როგორც ეკონომიკური და სოციალური ფენომენი“. „გლობალიზაცია და ბიზნესის თანამედროვე გამოწვევები“. 2017წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „გლობალიზაცია და ბიზნესის თანამედროვე გამოწვევები“.გვ 29-31.

მ. ჭელიძე, ს. ქურასბედიანი. „უკანონო შემოსავლების ლეგალიზაციის აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ“. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „გლობალიზაცია და ბიზნესის თანამედროვე გამოწვევები“. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2017წ. კონფერენციის კრებული. გვ. 377-381.

ნ. ასათიანი. „ფერმწერი თეატრში“ . სტუ. 2013წ. სამეცნიერო ჟურნალი „ხელისუფლება და საზოგადოება“.

მ. დარჩაშვილი. „ქალათა პოლიტიკური მონაწილეობის საკითხი საქართველოში“. საერთაშორისო კონფერენცია „მსოფლიო და გენდერი“, . 2015წ. .

ქ. კვესელავა. „ქართველი ქალი და ქართული სამოსი. „გენდერი და თანამედროვეობა“ „საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი“. 2012წ. საქართველო. თბილისი. სტუ. „თეზისი“გვ. .

მ. ბაქანიძე, ა. ედიბერიძე. „ქვეყნის კონკურენტუნარიანობის პრობლემატიკა საერთაშორისო ბაზარზე“. ყოველწლიური საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ხელისუფლება და საზოგადოება“. 2014წ. თეზისების კრებული, გვ.30.

შ. გელაშვილი, მ. მილაშვილი. „ქუჩის ხელოვნური განათების არქიტექტურულ-მხატვრული მნიშვნელობა თანამედროვე ქალაქების მაგალითზე“.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი – ბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკულტეტი.. 2016წ. სოციალურ მეცნიერებათა დეპარტამენტი. სოციალურ მეცნიერებათა აკადემია. საერთაშორისო კონფერენცია – „მსოფლიო და კავკასია“. განათლება, კომუნიკაცია, თანამედროვე ტექნოლოგიები, არქიტექტურა, ტექნიკის ისტორია – სექცია VII. .