კონფერენციები / საერთაშორისო, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

პირადი ნომერი:

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტი ვერ მოიძებნა

ხ. ირემაშვილი, თ.გველესიანი. ზ.ციხელაშვილი.გ.ბერძენაშვილი.. მცურავი ტალღაჩამქრობის (დემფერის) მოქმედების მათემატიკური მოდელირების განხორციელების მეთოდიკის შესახებ.. V საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია "წყალთა მეურნეობის, გარემოს დაცვის, არქიტექტურისა და მშენებლობის თანამედროვე პრობლემები" 16-19 ივლისი, . 2015წ. გვ.40-44 ISSN 1512-2344.

ი. ღარიბაშვილი, მ.ჯავახიშვილი. მცხეთის ისტორიული ძეგლების მდგომარეობის ანალიზი და მათი სარეაბილიტაციო ღონისძიებები.. ჟურნალი ,,ქალი და XXI საუკუნე".. წ. .

ლ. მეტრეველი. ნაადრევი ქორწინება. მე-5 საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „მსოფლიო და კავკასია“, სტუ, თბილისი. 2016წ. .

ნ. კუციავა, თ. შაქარაშვილი, მ. ანდღულაძე. ნამუშევარი მოტორული ზეთების რეგენერაცია . საერთაშორისო კონფერენცია „ქალებიდა 21 საუკუნე“, თბილისი . 2011წ. გვ. 113–119.

ა. სურმავა, ლ. ინწკირველი, ლ. შავლიაშვილი. ნიადაგში მარილიანობის ცვლილების რიცხვითი მოდელირება შეტანილი სორბენტის გავლენის გათვალისწინებით . აკადემიკოს გივი სვანიძის დაბადებიდან 90 წლისთა¬ვისადმი მიძღ¬ვნი¬ლი საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია “ჰიდრმეტეოროლოგიისა და ეკოლოგიის აქტუალური პრობლემები”. 27 - 29 სექტემბრი. წ. ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები ტ. 117. .

ნ. კუციავა, ნათელა ხეცურიანი . ნორიოს ნავთობის (ჭაბურღილN200) ფიზიკურ-ქიმიური პარამეტრების დადგენა და მასში მიკროელემენტების განსაზღვრა.. 82-ე ია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2015წ. სტუ,თეზისების კრებული. გვ86.

ლ. მეტრეველი, ლ. ოსიძე. ომი და ქალები. მე-4 საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „მეორე მსოფლიო ომი და სამხრეთ კავკასია“, სტუ, თბილისი. 2016წ. .

კ. ხოშტარია, ი. მოდებაძე, ლ.კახელი. ოპტიკური სატრანსპორტო ქსელის აგების ზოგიერთი ასპექტები. . სტუ ი.. 2011წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, მართვის ავტომატიზებული სისტემები და ტექნოლოგიებ.

მ. ყიფიანი. პატარა ქვეყნის განვითარების საბაზისო სტრატეგია. სტუ-ს სოციალურ მეცნიერებათა დეპარტამენტის მიერ ორგანიზებული საერთაშორისო კონფერენცია თემაზე ,,მსოფლიო და კავკასია", სტუ, თბ.. 2015წ. .

ლ. ადეიშვილი. პატივის, ღირსების და პირადი საიდუმლოს დაცვა ძველი ქართული სამართლის მიხედვით. სამართლის აქტუალური პრობლემები, I საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2010წ. სამართლის აქტუალური პრობლემები.თბილისი 2010. 13-19 დეკემბერი. გვ.152-162.

ლ. მეტრეველი. პიროვნებათშორის ურთიერთმოქმედება დაძაბულ და კონფლიქტურ სიტუაციაში. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „განათლების მეცნიერებები“, სტუ, თბილისი. 2016წ. .

ლ. მეტრეველი. პოზიციური კომუნიკაცია. მე-4 საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „მსოფლიო და კავკასია“, სტუ, თბილისი. 2015წ. .

მ. ამირგულაშვილი. პოლიტიკა და მედიატექნოლოგიები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2010წ. "ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები". გვ. 349-353.

რ. მიშველაძე. პოლიტიკური იგნორირების მძევალი. . საერთაშორისო კონფერენცია ,,მსოფლიო და კავკასია’’. თბილისი, . 2015წ. .

მ. დარჩაშვილი. პოლიტიკური პარტიები ერთაშორისი ურთიერთობების შესახებ საქართველოში პირველი მსოფლიო ომის პერიოდში, . პირველი მსოფლიო ომი-100წ.,(სტუ). 2014წ. .

მ. ყიფიანი, ქ. ჯიჯეიშვილი. პოლიტიკური ძალადობის სოციალურ-პოლიტიკური ასპექტები. ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები-3-ის შრომები, საერთაშორისო-სამეცნიერო კონფერენცია, თბ. სტუ. 2012წ. ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები-3.

გ. ჯოლია, სეხნიაშვილი დალი. პოსტინდუსტრიული ეკონომიკა: იცვლება თუ არა სახელმწიფოს როლი?. "ეკონომიკური პოლიტიკა და ბიზნეს-პროცესების მართვა"/ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011წ. გვ. 53-56; .

ს. მიდელაშვილი. რა გზით ვიაროთ აფხაზეთისკენ?! (პოლიტიკურ-სამართლებრივი ასპექტები) . სამართლის აქტუალური პრობლემები - პირველი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, სტუ, ბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკულტეტის, სამართლის დეპარტამენტი, . 2014წ. .

ვ. დავითაია. რეალობა და არქიტექტურული სწავლების საკითხები. . სტუ-ს არქიტექტურის, ურბანისტიკის და დიზაინის ფაკულტეტის სამეცნიერო კონფერენცია. 2011.. წ. .

მ. ჩხაიძე, სვანიძე რ.. რეგენერაციული უბნის (რუ) სიგრძის ოპტიმიზაცია გადაცემის ციფრულ ბოჭკოვან-ოპტიკურ სისტემებში (გცბოს). საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011წ. „საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა.“ შრომები. გვ. 15-17..