კონფერენციები / საერთაშორისო, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

პირადი ნომერი:

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტი ვერ მოიძებნა

ლ. მეტრეველი. რეზოლუცია 13-25 საქართველო. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „მსოფლიო და გენდერი -3“, სტუ, თბილსი. 2015წ. .

მ. ზუბიაშვილი, ა.კანკაძე. ჯ. კანკაძე. ლ. კაკაურიძე. რეკლამა, როგორც ინფორმაციის წყარო. საქართველოს საავტომობილი საგზაო ინსტიტუტი. 2005წ. #2. გვ. 282-288. 1512-1003.

მ. ყიფიანი. რელიგიური ფაქტორი საქართველოში. ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და საქართველოს განვითარების კომპლექსური კვლევითი ცენტრის მიერ ორგანიზებული სამეცნიერო- საერთაშორისო კონფერენცია ,,ძირითადი რელიგიური კონფესიები და კავკასიის რეგიონალური უსაფრთხოების პრობლემური საკითხები . 2014წ. .

ზ. ბაიაშვილი, გულუა დ., , კაკუბავა რ., , ნიჟარაძე მ.. რთული სისტემების სტრუქტურული ოპტიმიზაციის ერთი ამოცანა.. საერთაშორისო კონფერენცია „ინფორმაციული და გამოთ-ვლითი ტექნილოგიები“. თეზისების კრებული. თბილისი,. 2010წ. 63-65.

ნ. რაზმაძე. რკინაბეტონის ნაკეთობების ბზარწარმოქმნის კვლევა ჰოლოგრაფიული ინტერფერომეტრიით. საერთაშორიო სამეცნიერო ტექნ. კონფერენცია , სტუ. 2001წ. ``საავტომობილო ტრანსპორტის ეფექტურობის ამაღლების გზები``.

ი. კვესელავა. რუსეთ-საქართველოს ომი (1802- წ. - 2008 წლის აგვისტო). მსოფლიო და კავკასია, სტუ, თბილისი. 2011წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის ,,მსოფლიო და კავკასია’’ კრებული.

ჯ. გახოკიძე. რუსეთთან ომი და ევროპასთან ურთიერთობის პერსპექტივები (თეზისები). საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, სტუ. წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალების კრებული, გვ.85-88..

ლ. იმნაიშვილი. ს.პედროლო, ი.ფრანგიშვილი. წყალმომარაგების სისტემების კომპლექსური ავტომატიზაციის ზოგიერთი საკითხი. აკადემიკოს ი.ფრანგიშვილის დაბადების 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი სერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა". თბილისი, 1-4 ნოემბერი, 2010 წ. მოხსენებათა თეზისები, გვ. 115-116. . . 2010წ. .

ნ. ფიფია. საარჩევნო პროცესში პოლიტიკური სუბიექტების დაცვის სამართლებრივი მექანიზმები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საერთაშორისო-სამეცნიერო კონფერენცია თემაზე: „სამართლის აქტუალური პრობლემები“. 2010წ. გვ. 230-241.

ნ. ფიფია. საარჩევნო სუბიექტები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საერთაშორისო-სამეცნიერო კონფერენცია თემაზე: „ბიზნესი და სამართალი". 2011წ. გვ. 198-206.

გ. ჩხიკვიშვილი. საბჭოთა კავშირის დაშლის პოლიტიკური გეოგრაფია. ხელისუფლება და საზოგადოება. 2015წ. .

ზ. გასიტაშვილი, დ. ვერულავა ,ა. ფრანგიშვილი, ი. ვერულავა. საგანგებო სიტუაციების მართვის სტრატეგიის აგების ბაზური მათემატიკური მოდელი. STU, Tbilisi 2000,. 2000წ. დიდი სისტემების მართვის XIV საერთაშორისო სიმპოზიუმი CONTROL’ 2000,.

G. Xelidze, გ. ყირმელაშვილი. სადაწნეო მილსადენებში ორ და სამფაზიანი ჰიდრონარევის ნაკადის წყვეტის შესწავლა და მისი თავიდან აცილების ღონისძიებები . მე-13 საერთასორისო კონფერენცია მყარ კომპონენტებიანი ნარევების ტრანსპორტირების საკითხებზე . 2006წ. .

ზ. გასიტაშვილი, ლ.იმნაიშვილი, ს.ზუმბურიძე. სათბობ-ენერგეტიკულ კომპლექსში საგანგებო სიტუაციების ეფექტურად მართვის ორგანიზაციული მოდელის დამუშავება.. სტუ. 0წ. ,,საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა", .

ლ. ხეცურიანი. სამართლის აქტუალური პრობლემები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2010წ. .

ხ. ირემაშვილი, გ.ბერძენაშვილი.. სამთო ღრმა წყალსაცავში წყალუხვობის დროს მიწის კაშხლის წარეცხვის რისკების შეფასებისა და პროგნოზირების მეთოდიკა.. VI საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია "წყალთა მეურნეობის, გარემოს დაცვის, არქიტექტურისა და მშენებლობის თანამედროვე პრობლემები" 22-25 სექტემბერი ... 2016წ. გვ.95-99. ISSN 1512-2344.

ხ. ირემაშვილი, გ.ბერძენაშვილი.. სამთო წყალსაცავში გადადინების მახასიათებლების გამოთვლის მეთოდიკა მცირეამპლიტუდიანი ტალღების თეორიის სასაზღვრო ამოცანების ამოხსნით მიღებული შედეგების მიხედვით.. VI საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია "წყალთა მეურნეობის, გარემოს დაცვის, არქიტექტურისა და მშენებლობის თანამედროვე პრობლემები" 22-25 სექტემბერი .. 2016წ. გვ.90-94. ISSN 1512-2344.

მ. ამირგულაშვილი. სამოქალაქო (ღია) საზოგადოება და დემოკრატია.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი და ღია დიპლომატიის ასოციაცია. 2009წ. "ხელისუფლება და საზოგადოება". გვ. 31-38..

ნ. აჩუაშვილი. სამოქალაქო ავიავიის განვითარების სათავეებთან. ახალი ტექნოლოგიები თანამედროვე მრეწველობაში; ს.ტ.უ.. 2010წ. საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენციის შრომები.გვ197;3გვ.

მ. ყიფიანი, ე. გვენეტაძე. სამტრედიის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარე სოფ.მუხაღრუა/მუხაყრუა ეკლესიების ისტორიიდან . სტუ-ს თეოლოგიის სასწავლო-სამეცნიერო ცენტრის ქართველოლოგიური საერთაშორისო კონფერენციის შრომები . 2011წ. წარსული მკვიდრი საძირკველია აწმყოსი, როგორც აწმყო მომავლისა, სტუ, თბ. 2011.