კონფერენციები / საერთაშორისო, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

პირადი ნომერი:

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტი ვერ მოიძებნა

მ. ბაქრაძე. სამშენებლო ბიზნესის ეფექტური განვითარების გზები საქართველოში. სტუდენტთა 84–ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2017წ. თეზისების კრებული.

ე. გვენეტაძე, მ. ყიფიანი. სამხრეთ ოსური ირედენტიზმი და ზოგიერთი ეკონომიკური საკითხი. მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისი და საქართველო. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011წ. სოციალური ეკონომიკ XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები სპეციალური ნომერი (1). სპეციალური ნომერი. #1(13.

მ. ყიფიანი, ეპიფანე გვენეტაძე. სამხრეთ-ოსური ირედენტიზმი და ზოგიერთი ეკონომიკური საკითხი. სტუ-ს საქართველოს ეკონომისტთა ასოციაცია. 2011წ. მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისი და საქართველო, 518-520 გვ;.

თ. მენაბდე, ნ. ერემეიშვილი, ი. გარსევანიშვილი. სანიმუშო და დასამოწმებელი საზომი საშუალებების ცდომილების ზღვრული მნიშვნელობის ოპტიმალური თანაფარდობის განსაზღვრა. . სტუ. 2016წ. საერთაშორისო-სამეცნიერო კონფერენცია - კომპიუტინგი-ინფორმატიკა, განათლების მეცნიერებები, მასწავ-ლებლის განათლება. მოხსენებათა თეზისები, გვ. 75-80.

ლ. ქრისტესიაშვილი, ზამბახიძე ლერი. სართულების ტერასულად ცვალებადობის გავლენა ნაგებობის სეისმომედეგობაზე. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2012წ. სტუდენტთა მე-80 ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, თეზისების კრებული, .

ნ. თოფურია. სატრანსპორტო ამოცანების გადაჭრის ეფექტურობის ამაღლება პერსონალური კომპიუტერის გამოყენებით . საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია ``საავტომობილო ტრანსპორტის ეფექტურობის ამაღლების გზები`` . 1999წ. შრომები გვ.3.

მ. ზუბიაშვილი, ბ. სოსელია.. საქართველო სოციალ-ეკონომიკური კრიზისის ფონზე.. "სოციალური ეკონომიკა 21-ე საუკუნის აქტუალური პრობლემები". 2011წ. #1(13) გვ. 151-153. 1987-7471.

მ. დარჩაშვილი. საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკედებლობის გამოცხადების სათავეებთან: სვლა ევროპისკენ, . მეხუთე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „მსოფლიო და კავკასია“, . 2016წ. .

ვ. სონღულაშვილი. საქართველოს სახელმწიფოსა და ეკლესიის დამოკიდებულება რელიგიური და ეთნიკური უმცირესობებისადმი XI-XII საუკუნეების საქართველოში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2013წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის „მსოფლიო და კავკასია“ მასალები.

ნ. კუციავა, ე. ჩხიკვაძე. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ქალთა ასოციაციის მოღვაწეობა . საერთაშორისო კონფერენცია „ქალები და 21 საუკუნე“, თბილისი . 2011წ. გვ. 226–230.

თ. ბეჟოშვილი. საქართველოში ბიზნესის განვითარების სამართლებრივი ასპექტები. II საერთაშორისო კონფერენცია ,,ბიზნესი და სამართალი’’, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011წ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, გვ. 68-75.

ხ. წიქარიშვილი, ნ. გელოვანი, თ. ცინცაძე, ი. მეტრეველი, დ. ღუღუნიშვილი. საქართველოში გავრცელებული ქონდარის (SATUREJA LAXIFLORA C. KOCH) კვლევა. სტუ სამეცნიერო შრომების კრებული. (აკად. თ. ლოლაძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 24-27 ოქტომბერი. საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“ . 2011წ. საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“ გვ. 306-310.

ნ. დარსაველიძე. საწარმოთა ეკონომიკური სტატეგიის ჩამოყალიბება ეკონომიკური წარმატებულობის შეფასების საფუძველზე. ახალი ტექნოლოგიები თანამედროვე მრეწველობაში. სტუ. 2010წ. საგამომცემლო სახლი " ტექნიკური უნივერსიტეტი". გვ.278-280.

გ. ხვიჩია, მ. ხუბუტია. საჭრისში გადასული ხახუნის სითბოს შესახებ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2010წ. საერთაშორისო სამეცნიერო ტექნიკური კონფერენციის შრომები. ახალი ტექნოლოგიები თანამედროვე მრეწველობაში. გვ 212-215.

D. Tsutskiridze, ე. ალავერდოვი. სახალხო დიპლომატიის როლი ოკუპაციის პირობებში. აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლებისა და კულტურის სამინისტრო, "კულტურული მემკვიდრეობა ოკუპაციის პირობებში". 2015წ. სამეცნიერო კომფერენციის მასალები, გვ. 108-114.

მ. ამირგულაშვილი. სახელმწიფოს და კერძო სექტორის პარტნიორობა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011წ. ბიზნესი და სამართალი". გვ. 91-95..

მ. ამირგულაშვილი, ქ. მდინარაძე. სახელმწიფოს როლის მოდიფიკაცია ეკონომიკის გლობალიზაციის პირობებში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2015წ. მესამე საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია - IEC-2015 "ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები:გუშინ, დღეს ხვალ".

ნ. ბახსოლიანი, ნანა ხაზარაძე თანაავტორი. სახელმწიფოს უსაფრთხოების დაცვის ძველახლოაღმოსავლური მოდელის რეკონსტრუქციისათვის. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ”ხელისუფლება და საზოგადოება”, ბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკულტეტი, ღია დიპლომატიის ასოციაცია, ჟურნალი ”ხელისუფლება და საზოგადოება. 2011წ. .

ი. მოდებაძე, გ. მურჯიკნელი, ლ. ლაზარიკაშვილი. სიგნალებით დაკავებული ბინალური ციფრული არხის შეცდომების კონტროლის მოწყობილობის დამუშავება. . ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011წ. მართვის ავტომატიზებული სისტემები და თანამედროვე ტექნოლოგიები,.1გვ..

მ. ყიფიანი. სოციალური კონფლიქტის არსი, როგორც ფენომენი. საერთაშორისო კონფერენცია ,,ეროვნული და საერთაშორისო უსაფრთხოება და თანამედროვე მსოფლიოს გამოწვევები", პოლონეთი, ვარშავა (მონაწილეობა სკაიპით) 2015 . 2015წ. .