კონფერენციები / საერთაშორისო, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

პირადი ნომერი:

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტი ვერ მოიძებნა

ბ. გვასალია, ი. ყავრელიშვილი. სპერციალური დანიშნულების კონსტრუქციების ოპტიმალური დაპროექტება. "ინფორმაციული ტექნოლოგიები მართვაში"_საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2007წ. გვ. 246–249.

მ. ყიფიანი. სტამბულის კათოლიკური ეკლესია ქართველი ემიგრანტების საიმედო თავშესაფარი. სამხრეთ კავკასიის კათოლიკური სამოციქულო ადმინისტრაციის ,,LATON RITE"-ეს მიერ ორგანიზებული საერთაშორისო კონფერენცია ,,ქართული კათოლიკური მონასტრები სტამბულში. 2015წ. .

ზ. გასიტაშვილი, მიტროპოლიტი ანანია ჯაფარიძე, არჩილ ფრანგიშვილი და სხვა. სულიერი და მატერიალური ერთი სუმსტანციაა. სტუ, თბილისი 2005. 2005წ. "მეცნიერება და რელიგია". მოხსაენებების კრებული.

რ. ცხვედაძე, ი. ღუდუშაური. სწორკუთხედის ფორმის თხელი ფილის ღუნვაზე გაანგარიშების ზოგიერთი ამოცანის ზუსტი გადაწყვეტა.ეტა.. ჰიდროტექნიკურ ნაგებობათა პროექტირების მშენებლობისა და ექსპლოტეციის პრობლემებისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სიმპოზიუმის . წ. შრომები.

ნ. ბახსოლიანი. ტერმინი ”კავკასია” ბერძნულენოვან ტექსტებში. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ”მსოფლიო და კავკასია”, ბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკულტეტი. 2011წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, 111-112.

ზ. მიქაძე, შ. ნაჭყებია. ტექნიკურ მოწყობილობათა საიმედოობის ამაღლების ერთი მეთოდის შესახებ. სტუ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "ინფორმაციული ტექნოლოგიები 2008". 2008წ. მოხსენებათა კრებული, გვ. 151-153.თბილისი, ISBN 978-9941-14-191-1.

თ. მენაბდე, რ. ჟვანია, ნ. ერემეიშვილი. ტექნოლოგიური უსაფრთხოება და კიბერდანაშაული. . სტუ. 2016წ. საერთაშორისო-სამეცნიერო კონფერენცია - კომპიუტინგი-ინფორმატიკა, განათლების მეცნიერებები, მასწავლებლის განათლება. . მოხსენებათა თეზისები, გვ. 125-132.

მ. ზუბიაშვილი. ტვირთის გასაზიდვის ეკონომიკური ხერხები.. საქ. მეც. აკადემიის პ. გუგუშვილის სახელობის ეკონომიკის ინსტიტუტი.. 2002წ. გვ. 87-88. 99940-709-0-8.

გ. ჯოლია. უმაღლესი განათლება ინტერნეტ-ტექნოლოგიების პირობებში. სტუ, მე-4 საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია "ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები: გუშინ, დღეს, ხვალ". 2016წ. .

რ. მიშველაძე. უმაღლესი განათლების ზოგიერთი პრობლემა, . საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, თბილისი,. 2016წ. .

ნ. ბოჭორიშვილი, ა.ნევეროვი, ი.ბოჭორიშვილი, ნ.ბოჭორიშვილი. უსაფრთხო მანძილის გაანგარიშება ასფეთქებელი სამუშაოების წარმოებისას. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი,საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია .ახალი ტექნოლოგიები თანამედროვე მრეწველობასი. წ. 3 გვ. .

მ. ყიფიანი. ფარული ოკუპაცია და ერის კულტურული ტრადიციები (საქართველო XVII საუკუნის ისტორიულ კონტექსტში). აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლებისა და კულტურის სამინისტროს მიერ ორგანიზებული საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია თემაზე ,,კულტურული მემკვიდრეობა ოკუპაციის პირობებში". 2015წ. .

მ. ამირგულაშვილი. ფემინიზმის სოციალუ-პოლიტიკური შედეგები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2012წ. "მსოფლიო და გენდერი". გვ. 23-27.

ი. კალანდია. ფილოსოფიის განვითარება საქართველოში.. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „მსოფლიო და კავკასია“, სტუ, თბილისი, . 2016წ. .

ი. ფრანგიშვილი. ფირმების საბრუნავი კაპიტალი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. . 2011წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები.საქართველოს ეკონომისტთა ასოციაცია ჟურნალი ``სოციალური ეკონომიკა``მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისი და საქართველო. სპეციალური ნომერი 1(13)გვ.2.

თ. კვაჭაძე. ფუძის დეფორმაციის გაანგარიშება შემთხვევითი ძებნის მეთოდით და ოპტიმალური პარამეტრების განსაზღვრა. სტუ, "ქალი და XXI საუკუნე". 2011წ. სტუ, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, გვ. 104–107.

შ. გაგოშიძე, მ. კოდუა, რურუა ლაშა. ქალაქ ფოთის წარეცხილი სანაპირო ზოლის აღდგენის ღონისძიებათა შესახებ. მე-6 საერთ. კონფ. ,,წყალთა მეურნეობის, გარემოს დაცვის, არქიტექტურისა და მშენ. თანამედრ. პრობლემები. 22-25 სექტემბერი, . 2016წ. მოხსენებათა კრებული, გვ.11-16.

მ. ყიფიანი. ქალები-მშვიდობის მშენებლები. სტუ ,,მსოფლიო და გენდერი". 2012წ. .

მ. ყიფიანი. ქალთა სახეები ჟან შარდენის ,,მოგზაურობის\" მიხედვით. ხელისუფლება და საზოგადოება. 2010წ. ხელისუფლება და საზოგადოება.

თ. ბერიძე, რ. ქინქლაძე. ქალი ბიზნესში თუ ოჯახში?!. სტუ, საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია. 2011წ. გვ. 222-224.