კონფერენციები / საერთაშორისო, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

პირადი ნომერი:

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტი ვერ მოიძებნა

ი. გორჯოლაძე, ნ. გორჯოლაძე. ცხრილით მოცემული ორცვლადიანი ფუნქციის ანალიზური სახის დადგენის მათემატიკური მოდელების მეთოდი. სტუ–ს 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი პროფესორ– მასწავლებელთა ღია საიუბილეო სამეცნიერო– ტექნიკური კონფერენცია. წ. ISSN 99928-902-4-X. გვ.214, თბილისი.

ი. გორჯოლაძე, ნ. გორჯოლაძე. ცხრილით მოცემული ორცვლადიანი ფუნქციის ერთცვლადიან ფუნქციათა ნამრავლების ჯამის სახის მათემტიკური მოდელი . სტუ–ს 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი პროფესორ–მასწავლებელთა საიუბილეო სამეცნიერო–ტექნიკური კონფერენცია. წ. ISSN 99928-902-4-X, გვ. 213, თბილისი..

თ. მუსელიანი, ლებანიძე ნინო, პოტაპოვი ალექსანდრე. ძაბვის მიხედვით ტრანსფორმატორული საზომი ბოგირების მაქსიმალური მგრძნობიარობის განსაზღვრისათვის კომპიუტერული პროგრამის დამუშავება. აკად.თ.ლოლაძის ხსონისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2011წ. ინოვაციური ტექნოლოგიები და მასალები, გვ.105–111.

ნ. ბერიშვილი, მ.მუხიგულაშვილი. ძვრის მოდულის თეორიული და ექსპერიმენტული გაანგარიშების ახლებური ხერხი. სტუდენტთა 79-ე ღია საერთაშორისო კონფერენცია. წ. დასკვნით ეტაპში გამარჯვებული სტუდენტების ნაშრომთა თეზისების კრებული.

მ. ყიფიანი. ძიებანი საქართველო-თურქეთის კულტურული ურთიერთობისათვის. სტუ-ს ევროპული სწავლების სამეცნიერო კვლევების მიერ ორგანიზებული, თურქეთი, სტამბული. 2015წ. .

ზ. ციხელაშვილი, ლ. კლიმიაშვილი, თ.გველესიანი. წყლის,როგორც სასურსათო ნედლეულის დაბინძურების ხარისხის დესკრიფციული მოდელირება. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის "სურსათის უვნებლობის პრობლემები" შრომათა კრებული, თბილისი,2009, 7 გვ.

გ. იაშვილი, ბ. შერაზადაშვილი. ხარისხის მართვის საკითხები საჯარო სფეროში. სტუ. პირველი საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია – IEC 2013. 2013წ. ,,გუშინ, დღეს, ხვალ".

ო. ტომარაძე, ი. ჩხეიძე, ლ. ტოკაძე. ხმაურშემცველი სიგნალებიდან ხელშეშლის აღმოფხვრისათვის კომპიტერული ტექნოლოგიების გამოყენების საკითხები. სტუ. 2013წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. გამოყენებითი ფიზიკის აქტუალური საკითხები .

მ. ჩიქავა. ჯანსაღი კვების როლი კუჭ–ნაწლავის ტრაქტის დაავადებათა პრევენციაში. . საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია: ’’ქალი და XXI საუკუნე’’. / სტუ–ს ქალთა ასოციაცია, საქართველოს პროფესიონალ ქალთა ასოციაცია . 2011წ. გვ. 183–187. .

ლ. ჩხეიძე, ჯვარელია ნინო, მაჭავარიანი ნანა. ჯანსაღი საწარმოო გარემო-ჯანსაღი ქალი - ჯანსაღი თაობა. ქალი და XXI საუკუნე. 2011წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია.შრომები."ტექნიკური უნივერსიტეტი".გვ.170-172.

ზ. გედენიძე, კ. კამკამიძე, ი. გაბრიჩიძე. ჰიდროელექტროსადგურებში უქმი წყალსაშვის გამარტივებული კონსტრუქციის მართვა კომპიუტერული სისტემით. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის "ინფორმაციული ტექნოლოგიები მართვაში". წ. ინფორმაციული ტექნოლოგიები მართვაში" მოხსენებათა კრებული გვ.338-340.

ს. დადუნაშვილი. ‎Определение структуры многоуровневой «встроенной системы. Information Technologies 2008‎. 2008წ. Proceedings of the international scientific conference “Information Technologies 2008”, Tbilisi ‎‎2008. p. 252-256‎.

მ. დარჩაშვილი. “1991 წლის 31 მარტის რეფერენდუმი საქართველოში”, . საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, “ხელისუფლება და საზოგადოება” . 2011წ. .

ჯ. გაბელია. “თანამედროვე ქართული კანონმდებლობის პრობლემატიკა”.. IV საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია . 2016წ. .

ე. ალავერდოვი. “ისლამი და პოლიტიკა”. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, “ხელისუფლება და საზოგადოება”. 2012წ. .

ე. ალავერდოვი. “ისლამის ფაქტორი თანამედროვე რუსეთში”. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “მსოფლიო და კავკასია”. 2011წ. .

ე. შამანაძე. “მსოფლიო და კავკასია“. სტუ-ს ბიზნეს ინჟინერინგის ფაკ-ის, სოციალურ მეცნიერებათა დეპარტამენტის და საქართველოს სოციალურ მეცნიერებათა აკადემია, მეოთხე საერთაშორისო კონფერენცია. 2015წ. გვ. 86-89.თბილისი.

ჯ. გაბელია. “მსოფლიო და კავკასია” . მეხუთე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2016წ. .

ჯ. გაბელია. “ნარკოტიკის ლეგალიზაცია –გამოსავალი თუ ჩიხი”. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საერთაშორისო სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენცია . 2016წ. .

ჯ. გაბელია. “პრობლემები და სიახლეები საქართველოს კანონმდებლობაში”. მე-3 საერთაშორისო კონფერენცია. 2016წ. .