კონფერენციები / საერთაშორისო, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

პირადი ნომერი:

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტი ვერ მოიძებნა

ი. გაბისონია. "საგადასახადო რეფორმის სამართლებრივი ასპექტები". "საქართველოს ტექნიკლური უბნივერსიტეტი,საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია,სამართლის აქტუალური პრობლემები". 2010წ. გვ.108-116.

ი. გაბისონია. "საგადასახადო საიდუმლოება". ტექნიკურ უნივერსიტეტის სტუდენტთა 79-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია,. 2011წ. .

ი. გაბისონია. "საგადასახადო სამართალდარღვევისა და დანაშაულის პრევენციული ღონისძიებები". სტუ,საუნივერსიტეტთაშორისო საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია,კრიმინოლოგიის განვითარების პერსპექტივები საქართველოში. 2011წ. .

ი. გაბისონია. "სამართლის აქტუალირი პრობლემები,პირველი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები,სახდელის დაკისრების პრობლემა ადმინისტრაციულ სამართლდარღვევათ კოდექსში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2014წ. .

ნ. ლომიძე. ''საერთაშორისო ტერორიზმი და კავკასიის უსაფრთხოების პრობლემები'. "მსოფლიო და კავკასია" სტუ-ს საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2011წ. თბილისი 2011 მსოფლიო და კავკასია, გვ.82-84.

ი. კეცხოველი. ,,საქართველო გლობალიზაციის თანამედროვე არეალში”. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, საერთაშორისო კონფერენციაში ,,მსოფლიო და კავკასია”, თბილისი. 2011წ. .

მ. დარჩაშვილი. .ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობის საკითხი თანამედროვე ქართულ სინამდვილეში (2016 წელი), . საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ხელისუფლება და საზოგადოება“. 2016წ. .

გ. წანაწყენიშვილი. 1920-30-იანი წლების მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლები თბილისში და მათი როლი თანამედროვე ურბანულ პროცესებში. სტუ, პროფ. ირაკლი ციციშვილის სახელობის II სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია (ურბანული კონფლიქტი საქართველოში და მის გარეთ) . 2003წ. კავკასიის მაცნე (სპეციალური გამოცემა 2), ISSN 1512-0619,136-139 .

გ. წანაწყენიშვილი. 1930-50-იანი წლების მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებში გაცოცხლებული კლასიკური და ეროვნული არქიტექტურული ელემენტები და მათი როლი თანამედროვე საცხოვრებლის პროექტირებაში (თბილისის მაგალითზე). სტუ, პროფ. ირაკლი ციციშვილის სახელობის IIIსამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია (ქართული არქიტექტურის შესწავლის საკითხები). 2004წ. კავკასიის მაცნე (სპეციალური გამოცემა 3), ISSN 1512-0619,44-50 .

ს. ხიზანიშვილი. 9. კონფლიქტის პრობლემის ფილოსოფიური ასპექტები. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, მსოფლიო ახალი წესრიგი და კავკასია . 2009წ. საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“.

M. Chikava. ACCESS TO SCIENTIFIC DATA IN PREVENTIVE MEDICINE.. ’’International Cooperation for Sustainable Development through Science and Technology’’ / NATO. 2011წ. გვ. 35-36..

R. Samkharadze, Aivazov V.. Application flow in a context of dynamic routing process. International Scientific-Technical Conference “Automated control systems and modern information technologies”. GTU, Tbilisi, Georgia.. 2011წ. “Automated control systems and modern information technologies”, p. 140.

რ. სამხარაძე, M.Kalabegishvili, K.Chxikvadze, Z.Menagarishvili. Arch Dam Foundation Strength Problems. Proceedings of scientific conference. Georgian Technical university. 2012წ. .

Z. Gogua, P.Kervalishvili, G.Kantidze. Calculation of specific heat of solid substansec according to interatomic cnemical bonding.. Georgian Tecnical Univrsity . 2007წ. Abstracts of international conferense "Spin electronics:Novel phisical phenomenon and materials".Tbilisi. p.78...

N. Beraia, E. Gvaramia. Comparative analysis of certain characteristics of rotatability and close-to-rotatability third-rank plans with two variables in the presence of errors of measurement instruments. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დაარსებიდან 90 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „21-ე საუკუნის მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების განვითარების ძირითადი პარადიგმები“, თბილისი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2012წ. თბილისი:საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დაარსებიდან 90 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის შრომები „21-ე საუკუნის მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების განვითარების ძირითადი პარადიგმები“, გვ.279-283.

Z. Gogua, A.Gigineishvili, G.Kantidze, G.Iluridze, G.Rtveliashvili. Dependence between the energy-gap width and shallow impurities in semiconductors with tetrahedral simmetry.. Modern issues of applied phisics. 2011წ. Proseedigs.p.(45-48).Tbilisi..

ნ. მახვილაძე, ო.შატბერაშვილი, ლ.ჩობანიანი, ვ.მაღრაძე, ფ.წოწკოლაური. Development of Bibliometric Tools and their Adaptation to the Study of Georgian Scientific Products. საერთაშორისო კონფერენცია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2010წ. Information and Computer Technologies, Modeling, Control.

გ. გოგია, გ. გოგია. Development of plasma device for recycling hzardous industrial and military eastes. Articles for International Scientific Technical Conference ``New Technologies in modern Industry``, GTU. წ. pp. 173-176.

Z. Gogua, P.Kervalishvili, G.Kantidze. Dispersion of electrons by ionizid admixtures in two-dimensional sistems.. Georgian Tecnical Univrsity . 2007წ. Abstracts of international conferense "Spin electronics:Novel phisical phenomenon and materials".Tbilisi. p.60-61..

ზ. ციხელაშვილი, ლ. კლიმიაშვილი. Evaluation and prediktion of the pollution water sources in the unitid state monitiring sistem. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2003წ. ჟ."Georgian Engineering News" №3,თბილისი,2003, 3 გვ.