კონფერენციები / საერთაშორისო, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2671 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

T. Bzhalava, P. Kervalishvili, V. Kvintradze, G. Chixladze. Studying Characteriscitics of Bio-Nano-Objects in Application for Environment Monitoring. International conference “Tbilisi-Spring-2014” , “Nuclear radiation nanosensors and nanosensory systems”. 2014წ. Publishing House “Technical University”, ISBN 978-9941-20-415-9,Programme & Abstracts, pp.74-76.

G. Chixladze, T.Bzhalava, P.Kervalishvili, V.Kvintradze. Studying Characteristics of Bio-Nano-Objects in Application for Environment Monitoring. International Conference “Tbilisi Spring-2014”, “Nuclear radiation nano-sensors & nano¬sensory systems”,GTU, Tbilisi, Georgia. 2014წ. Collection of reports, pp. 74-76,.

M. Zoraniani. Stylistic Deviation as an Unexpected Irregularity in Language. სტუ-ს ბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკულტეტის საერთ. სამეც. კონფერენცია – “ხელისუფლება და საზოგადოება – 2013”. სტუ, თბილისი. 2014წ. სამეცნიერო ჟურნალი “Scripta Manent”, №1(21), pp. 37-40.

Z. Karumidze, M. Turdzeladze. Super-plasticizers in technology of manufaqturing of energy-saving aeratet-sandvich articles. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2014წ. Seismics-2014 Seismic resistance and rehabilitation of buildings 29-30 May, Tbilisi, 2014 p112-116.

T. Minashvili, G.Benemanskaya M.Lapushkin S.N.Timoshnev G.N. Iluridze. Synchrotron photoemission studies of surface electronic structure of III-nitride semiconductors. Georgian Technical University NANOSENSORY SYSTEMS AND NANOMATERIALS. PROGRAMS & ABSTRACTS. . 2013წ. June 6-9, Tbilisi, Georgia, pp. 90-91.

T. Minashvili, G.V.BenemanskayaP.A.Dementev S.a.Kukushkin M.N.Lapushki, G.N.Iluridze P.J.Kervalishvili A.V.Gigineishvili. Synchrotron-based study of electronic structure of Ba/SiC(111) interface. The international Scientific Conference Dedicated to Academician I.Prangishvilis 85th Anniversary “Information and Computer Technologies, Modelling, Control”. Proceedings. Tbilisi, Georgia. 2015წ. November 3-5, Georgian Technical University, p.p 606-611.

T. Minashvili, Benemanskaya, G. Iluridze, A. Gigineishvili P. Kervalishvili G.Frank- -Kamenetskaya. Syncjrotron-radiation photoemission study of thr Ba atomic layer deposition on multiferroic BiFeO3. 4the international Conference “Nanotechnologies” Georgian Technical University. . 2016წ. October 24-27, Tbilisi, Georgia, p.21.

B. Meparishvili. Synergy based Approach to Social Systems Modeling. საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია „მართვის ავტომატიზებული სისტემები და თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგ.“, . 2011წ. თბილისი, სტუ, 22-23 მაისი, 71-72 gv..

B. Meparishvili, P. Kervalishvili. Synergy, Entropy and Sustainable Development. ISTC , I საერთაშორისო კონფერენცია თანამედროვე-ობის ძირითადი ეკოლოგიური პრობლემები და კავკასია, თბილისი, . 2010წ. 4-6 ივლისი ISSN1512-0686, 169-173 gv..

რ. კლდიაშვილი, T.Tsivtsivadze, N.Chigogidze, R.Schiladze, G.Sulakvelidze. Syntesis phsicochemical proerties and biological activity of new sulfurcontaining organic ligands. 2-nd international Conference on organic chemisty Advancesin in Retorocyclic chemistry. 2011წ. Tbilisi.

M. Tsintsadze, M.Tsintsadze N.Tabuashvili N.Kilasonia. Synthesis and IR absorption speqtra of mixed-ligand coordination compounda of copper (II), manganese (II), cobalt (II) and nikel (II) with orto-amino-4-methylpyridine and paradimethy;aminobenzaldehyde izonicotinoylhydrazine . International Conference of Young Scientists. “Chemistry Today – 2013”, May 17-19. 2013წ. Georgian Technical University. Tbilisi, Georgia.

N. Gegeshidze, M.Tsintsadze N.Tabuashvili N.Kilasonia. Synthesis and IR absorption speqtra of mixed-ligand coordination compounda of copper (II), manganese (II), cobalt (II) and nikel (II) with orto-amino-4-methylpyridine and paradimethy;aminobenzaldehyde izonicotinoylhydrazine. International Conference of Young Scientists “Chemistry Today – 2013”Georgian Technical University Tbilisi, Georgia. 2013წ. .

G. Gaprindashvli, N. Malazonia, T. Grigolia, S. Sanadze. Synthesis of blass stained-glass window and fusion technique of enamel. Second Internatinal Conference for Students and Yong Scientists on materials Processing science. . 2012წ. Programme and book manuscripts, Tbilisi, p.184-187.

ნ. ღონღაძე, L. Talakvadze. Synthesis of New Potential Biologicaly Avtive Analogues of Melatonine and β-Carboline. 2-nd International Conference on The Organic Chemistry, “Advances in Heterocyclic Chemistry. წ. “Advances in Heterocyclic Chemistry. 2011. p.106..

ლ. თალაკვაძე, L. Talakvadze. Synthesis of New Potential Biologicaly Avtive Analogues of Melatonine and β-Carboline. 2-nd International Conference on The Organic Chemistry, “Advances in Heterocyclic Chemistry. . წ. Organic Chemistry, “Advances in Heterocyclic Chemistry. Georgia. 2011. p.106..

ლ. თალაკვაძე, T. Revazishvili, J. Lagidze. Synthesis of Some New Nitrogen-, Sulphur- and Phosphor-organic Compounds and Their Biological Activity.. 2-nd International Conference on The Organic Chemistry, “Advances in Heterocyclic Chemistry. Tbilisi. Georgia. 2011. p. 75.. წ. Georgia. 2011. p. 75..

B. Meparishvili, G. Janelidze. System Thinking: Its Transformation from Systemology to Systemosophy. The International Scientific Conference Devoted to the 90-th anniversary of Georgian Technical University “Basic Paradigms in Science and Technology Development for the 21-th Ceentury”. II Transactions. . 2012წ. Tbilisi, Georgia, September 19-21, 426-432 p..

მ. მესხია. TbilisSi vaWrobasa da sameurneo dawesebulebebze dawesebuli osmaluri gadasaxadebi 1728 wlis Tbilisis vilaieTis didi daTris mixedviT. '' msoflio da kavkasia'' / GTU biznes-inJineringis fakultetis sazogadoebri mecnierebaTa departamenti. წ. saerTaSoriso konferenciis masalebi ''msoflio da kavkasia'', 107-108.

რ. ჟვანია, თამარ მენაბდე. TECHNICAL REALISATION OF PROCEDURES THAT CALIBRATES THE METERS OF NATURAL GAS CONSUMPTION. GTU. 2016წ. .

თ. მენაბდე. TECHNICAL REALISATION OF PROCEDURES THAT CALIBRATES THE METERS OF NATURAL GAS CONSUMPTION. Kiev, PDMU. 2016წ. XXVII International Conference.