კონფერენციები / საერთაშორისო, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2713 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ლ. თალაკვაძე, T. Revazishvili, J. Lagidze. Synthesis of Some New Nitrogen-, Sulphur- and Phosphor-organic Compounds and Their Biological Activity.. 2-nd International Conference on The Organic Chemistry, “Advances in Heterocyclic Chemistry. Tbilisi. Georgia. 2011. p. 75.. წ. Georgia. 2011. p. 75..

B. Meparishvili, G. Janelidze. System Thinking: Its Transformation from Systemology to Systemosophy. The International Scientific Conference Devoted to the 90-th anniversary of Georgian Technical University “Basic Paradigms in Science and Technology Development for the 21-th Ceentury”. II Transactions. . 2012წ. Tbilisi, Georgia, September 19-21, 426-432 p..

მ. მესხია. TbilisSi vaWrobasa da sameurneo dawesebulebebze dawesebuli osmaluri gadasaxadebi 1728 wlis Tbilisis vilaieTis didi daTris mixedviT. '' msoflio da kavkasia'' / GTU biznes-inJineringis fakultetis sazogadoebri mecnierebaTa departamenti. წ. saerTaSoriso konferenciis masalebi ''msoflio da kavkasia'', 107-108.

რ. ჟვანია, თამარ მენაბდე. TECHNICAL REALISATION OF PROCEDURES THAT CALIBRATES THE METERS OF NATURAL GAS CONSUMPTION. GTU. 2016წ. .

თ. მენაბდე. TECHNICAL REALISATION OF PROCEDURES THAT CALIBRATES THE METERS OF NATURAL GAS CONSUMPTION. Kiev, PDMU. 2016წ. XXVII International Conference.

N. Lomsadze. Text Typology. The Definition of Technical Text and its Characteristics”.. სტუდენტთა 79-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2011წ. თბილისი, საგამომცემლო სახლი “ტექნიკური უნივერსიტეტი”, გვ. 73.

N. Bochorishvili. Text Typology. The Definition of Technical Text and its Characteristics”.. სტუდენტთა 79-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2011წ. თბილისი, საგამომცემლო სახლი “ტექნიკური უნივერსიტეტი”, გვ.73.

O. Kartvelishvili, M.KartveliSvili. The new metod statistical data collection for network flow analysis. "ინფორმაციული ტექნოლოგიები 2008", ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2008წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის "ინფორმაციული ტექნოლოგიები 2008" მოხსენებათა კრებული,6გვ.

N. Shavlakadze. The approximate solution of a contact problem for compound elastic plate.. Inter. Scientific-Technical Conference " The problems of building mechanics", GTU.. 2010წ. No. 2(17).

G. Chixladze, K.Kotetishvili, K.Kapanadze. The Behavior of Nano-particles in Magnetic Fluida and its Influence on the Magnetization. Nuclear Radiation Nano-sensors and Nanosensory Systems Nato International conference, GTU,, Tbilisi, Georgia. 2014წ. Collection of reports, pp.62-65,.

O. Shonia, T. Kaishauri,, K. Odisharia. The Concept of Construction of Uniform Automated System of Penitentiary Establishment and Ensuring its Informational Security. Informational and Communication Technologies – Theory and Practice: Proceedings of the International Scientific Conference ICTMC-2010 Devoted to the 80th Anniversary of I.V. Prangishvili, Nova Science Publishers. 2010წ. .

დ. თავხელიძე, ზ.საბაშვილი. The device for plasma-mechanical drilling of hard rocks. . სტუ-ს დაარსებიდან 90 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის შრომათა კრებული ტ.I . 2012წ. .

ნ. ბოჭორიშვილი, ნ. მაჭავარიანი, Neverovi A., Bochorishvili I.. The Dffinition of safe distance during the under-water explosion of charges. Articles for international scientific technical conference new technologies in modepn industry. წ. .

V. Gogichaishvili, R. Esiava. The energetic spectrum of the electron in the spherical nanoparticle. International Conference: Nuclear Radiation Nanosensors and Nanosensory Systems; The NATO Science for Peace and Security. Tbilisi, GTU. . 2014წ. Programme&Abstracts; P. 140 -141..

Z. Lobjanidze, G. Chakhaia, Sh. Kupreishvili, N. Kvashilava, გოგილავა სოფიო, გიორგაძე ნ., ოქრიაშვილი ოთარ. THE FUNDAMENTAL RESEARCH OF DRINKING WELL WATER POLLUTION. VII INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND TECHNICAL CONFERENCE „MODERN PROBLEMS OF WATER MANAGEMENT, ENVIRONMENTAL PROTECTION, ARCHITECTURE AND CONSTRUCTION“ COLLECTED PARERS . 2017წ. pp. 17-20 August 25-27,.

G. Gavardashvili, Chakhaia G., Diakonize R., Tsulukize L., Supatashvili T.. The Investigation of the Black Sea Coastal Zone Within the Boundaries of Georgia. 2nd International Scientific-Technical Conference ,,The Modern Problems of Environmental Pritection, Archtect and Construction”. . 2012წ. Tbilisi-Kobuleti, Georgia, pp. 23-29..

D. Zarnadze. The Least squares method for the Harmonic Oscillator Operator in Schwatz space . GTU. 2015წ. 21-23 March, 2015..

ს. დადუნაშვილი. The model of creating innovation by inventor‎. CONTROL'2000‎. 2000წ. Proceedings of the XIV International symposium "CONTROL'2000", Tbilisi, 2000, p.85-92.‎.

დ. ბლუაშვილი, Benashvili K, Makadze D,Mindiashvili G, Bluashvili V. The new data about the Mushuristskali gold occurrence (Upper Svaneti). . Power of Geology is the Precondition for Regeneration of Economics, Book Of Abstracts; 4rd International Scientific-Practicaol Conference on up-to-date problems of Geology. 29-30 May, 2018- Tbilisi. 2018წ. .

I. Lagvilava, N. Obolashvili, A. Avakyan, M. Kharadze, Sh. Kenchadze.. The Novel Bis-Piridone Containing Fluorescent Probes With Active Thiocyanate Groups. Second International Conference Of Young Chemists “ICYC-2012”, Georgian Technical Universiti, Tbilisi, Georgia . 2012წ. April 21-23, p.111-112..