კონფერენციები / საერთაშორისო, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2719 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ლ. ბალანჩივაძე, მ.ჭანტურია. zalvaTa cvlilebebis albaTuri bunebis gamokvleva rkinabetonis statikurad urkvev konstruqciebSi betonis cocvadobis deformaciis maxasiaTebeli mrudebis abaTuri bunebis gaTvaliswinebiT. სტუ, საქ. მეცნიერებათა აკადემია , საქართველოს საინჟინრო აკადემია. 2005წ. .

ლ. ჩახვაშვილი. "Altium Designer" - ახალი თაობის თანამედროვე აპარატურის ავტომატიზებული პროექტირების კომპლექსური სისტემა. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "გამოყენებითი ფიზიკის აქტუალური საკითხები". 2011წ. .

ნ. ნოზაძე. "ზოგიერთი გეომეტრიული ამოცანის ამოხსნა მაღლივნიშნულებიანი გეგმილების მეთოდით“. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2010წ. სტუდენტთა 78-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია.

მ. დარჩაშვილი. "საქართველოს უახლესი ისტორიის ეროვნულ-სახელმწიფოებრივი მშენებლობის პროცესები". . 2011წ. .

მ. ჯავახიშვილი, გ. სალუქვაძე. "ქალაქებისა და დასახლებული ადგილების მდგრადი განვითარება". საერთაშორისო სამეცნიერო ტექნიკური კონფერენცია გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება. 2010წ. საერთაშორისო სამეცნიერო ტექნიკური კონფერენცია გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება. შრომები (გვ.161-163).

მ. ჯავახიშვილი. "ქალაქის გარემოს ეკოლოგიური და არქიტექტურუ-მხატვრული საკითხები". სტუ-ს 78-ე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2010წ. სტუ-ს 78-ე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის თეზისების კრებული (გვ.56).

მ. დარჩაშვილი. "ქართული ენის როლი საქართველოს სახელმწიფოებრივი აღმშენებლობის საქმეში". სტუ,თეოლოგიის კათედრა. 2011წ. .

გ. აბაშიძე. ` საერთაშორისო კონფერენცია- სამართლის აქტუალური პრობლემები~, `სისხლისსამართლებრივი დევნა გამოძიების სტადიაზე. . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, . 2010წ. კონფერენციის მასალები...

მ. შენგელია, Мацаберидзе Л. Г.. «Дифракция волн Н10 на индуктивном стержне в главном плече тройника». Тезисы докладов –Всесоюзная научно-техническая конференция – «Теория и применение электромагнитных волн миллиметрового диапазона» 1991 г. Тбилиси. 0წ. 2.

მ. შენგელია, Кекелия Г. В. Кеванишвили Г. Ш.. «К теории Е-плоскностного тройника». Тезисы докладов XXV республиканского профессорского-преподавательского состава вузов 1989г. Тбилиси. 0წ. .

Ж. Вардзелашвили. «Эпатажная лексика» в политическом дискурсе (лингвопрагматический анализ). სტუ,«Вербальные коммуникативные технологии-2014». 2014წ. Материалы IV Международной конференции «Вербальные коммуникативные технологии-2014». Тбилиси, ГТУ. გვ. 79-85.

მ. დარჩაშვილი. «ივანე ჯავახიშვილი საქართველოში ქალთა უფლებრივი მდგომარეობის შესახებ», . საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "გენდერი და მსოფლიო" (სტუ). 2012წ. .

გ. ბელთაძე. ε-Равновесия в играх со строго ранжированными критериями. აკადემიკოს ი. ფრანგიშვილის დაბადების 85 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა“ . 2015წ. მოხსენებათა თეზისები, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი,გვ. 451-455 .

О. Шония, Почовян С.М.. Автоматизация принятия решений при технической подготовке дискретного производства. სამეცნიერო შრომები საერთაშორისო კონფერენციის «მართვის ავტომატიზებული სისტემები», სტუ, თბილისი, გვ. 111-112 . 1996წ. .

О. Шония, Почовян С.М.. Автоматизация процедур принятия решений в дискретном производстве. სამეცნიერო შრომები საერთაშორისო კონფერენციის «მართვის ავტომატიზებული სისტემები», სტუ, თბილისი,გვ. 191-192 . 1996წ. .

თ. სუხიაშვილი. Автоматизированная обработка писем трудящихся. Тезисы докладов Республиканской научно-технической конференции «Методы разработки и опыт зксплуатации АСУ», Тбилиси, .,. 1986წ. Тезисы докладов, стр.8..

И. Абуладзе, З. Гаситашвили. АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ЭФФЕКТИВНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ. აკადემიკოს ი.ფრანგიშვილის დაბადების 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია: საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2010წ. გვ.85-87,ISBN 978-9941-14-942-9.

О. Шония, Харебава Т.В. Адресационный подход к выбору опер-ого календарного плана . სამეცნიერო შრომები საერთაშორისო კონფერენციის «მართვის ავტომატიზებული სისტემები», სტუ, თბილისი, с. 121-123 . 1996წ. .

Т. Бондаренко. Актуализация художественного наследия А. Белого как двуединый механизм репродуцирования и порождения. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 0წ. Вербальные коммуникативные технологии, 2008, გვ. 91-94.

გ. ყიფიანი, Цхведадзе Р, , , Паилодзе Н. Алгоритм расчета трехслойной пастины с разрезами. Сборник докладов международной научной конференции ,,Информационные технологии 2008” Тбилиси . წ. გვ.242-244.