კონფერენციები / საერთაშორისო, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2728 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

О. Шония, Харебава Т.В. Адресационный подход к выбору опер-ого календарного плана . სამეცნიერო შრომები საერთაშორისო კონფერენციის «მართვის ავტომატიზებული სისტემები», სტუ, თბილისი, с. 121-123 . 1996წ. .

Т. Бондаренко. Актуализация художественного наследия А. Белого как двуединый механизм репродуцирования и порождения. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 0წ. Вербальные коммуникативные технологии, 2008, გვ. 91-94.

გ. ყიფიანი, Цхведадзе Р, , , Паилодзе Н. Алгоритм расчета трехслойной пастины с разрезами. Сборник докладов международной научной конференции ,,Информационные технологии 2008” Тбилиси . წ. გვ.242-244.

Ш. Андгуладзе, თ. შარაშიძე, ტ. ლაღიძე, ლ.გვერდწითელი. Анализ водоемкости экономики и индекса эксплуатации водных ресурсов Грузии. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2010წ. საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია ,,გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება”. ISSN 978-9941-14-868-2 გვ.363-367 .

ლ. გვერდწითელი, Шарашидзе Т., Лагидзе Т., Андгуладзе Ш. Анализ водоемкости экономики и индекса эксплуатации водных ресурсов Грузии. . Грузинский технический университет, Международная научно-техническая конференция «Устойчивое развитие и охрана окружающей среды». Труды издательский дом «Технический университет». Тбилиси. 2010წ. с. 363-367.

М. , საღინაძე ივანე. Анализ основных данных ветровых и волновых режимов Потийского побережья Черного моря. მე-5 საერთ. კონფ. ,,წყალთა მეურნეობის,გარემოს დაცვის, არქიტექტურისა და მშენებლობის თანამედროვე პრობლემები.. 2015წ. მოხსენებათა კრებული. გვ.244-248.

Н. Джалябова. Анализ причин негативного состояния среды помещений. . Международная техническая конфернция «Устойчивое развитие и охрана окружающей среды».. 2010წ. Труды Международной технической конфернции «Устойчивое развитие и охрана окружающей среды», стр. 215-218.

გ. გურეშიძე, გ. გურეშიძე. Анализ развития трещин в стеновой панели с усоверщенствованным армированием с позиций механики разрушения. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია, საქართველოს საინჟინრო აკადემია, სამშენებლო ფაკულტეტი, სამშენებლო კონსტრუქციების კათედრა. წ. "მშენებლობა და ოცდამეერთე საუკუნე".

მ. სირაძე, И.Г.Бердзенишвили, В. Эрохин . Безгрунтовые эмали для труб . საქ. კერამიკოსთა ასოციაციის მე-2 საერთ. კონფერენცია. 2009წ. თბილისი. 2(20) .

И. Бердзенишвили, В.В. Ерохин, М.Г. Сирадзе. Безгрунтовые эмали для труб. საქართველოს კერამიკოსთა ასოციაციის მე-2 საერთაშორისო კონფერენცია/ საქართველოს კერამიკოსთა ასოციაცია, სტუ. 2009წ. Ceramics, 1-2(20-21), стр.118-121.

ჯ. გრიგალაშვილი. ВВЭР-440 ტიპის ატომური ენერგობლოკის ორთქლის გენერატორის რეგულატორის არამკაფიო მართვა . აკადემიკოს ივერი ფრანგიშვილის დაბადებიდან 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა”. 2010წ. მოხსენება, თბილისი, სტუ, 2010.

მ. წიქარიშვილი, С.И.БЛИАДЗЕ. Вейвлет-преобразозания и их некоторие применения. международная научная конференция проблеми механики сборник докладов. წ. .

რ. ქუთათელაძე. вербалъная комуникация в бизнесе и менеджменте. სტუ. . 2008წ. ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები, გვ. 400-405.

Н. Джалябова, В.Радзиевский, Д.Радзиевский. Вербальное описание изображений и сцен в диалоговой информационной системе.. საერთაშორისო კონფერენცია ”ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები. . 2008წ. საერთაშორისო კონფერენცია ”ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები. გვ.183-187.

. Вербальные модели знаний в задачах управления сложными системами Материалы международной научной конференции Вербальные коммуникативные технологии Тбилиси, 2010.. министерство просвещения и науки грузинский техническиий университет. 2010წ. издательский дом технический университет.

Т. Бондаренко. Вербальные и невербальные средства как инструмент познания душевной жизни героя . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 0წ. Вербальные коммуникативные технологии, 2016, გვ. 28-31.

В. Радзиевский, Д. Радзиевский. Вербальные модели знаний в задачах управления сложными системами. Международная научная конференция Вербальные коммуникативные технологии. Министерство просвещения и науки Грузинский Техническиий университет. 2010წ. Материалы международной научной конференции Вербальные коммуникативные технологии. Издательский дом Технический университет. Тбилиси.

ო. ლაბაძე, Лабадзе Т.С, . Взаимоиндуктивная полусферическая трёхкоординатная многосекционная система одновременного контроля угловых перемещения и скорости.. Международная научная конференциа посвященная 80 летию со дня рождения академика И.В. Прангишвили. «Информационные и компьютерные технологии, моделирование, управление. Секция: «проблемы управление». Грузинский технический университет. . 2011წ. Издательский дом «Технический университет», стр. 117-120.

З. Микадзе, Т. Чумбуридзе. Влиание способа контроля работосрособности на вероятностные характеристики времени простоя резервированной технической системы. აკადემიკოს თ. ლოლაძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. სტუ.. 2011წ. ინოვაციური ტექნოლოგიები და მასალები. სამეცნიერო შრომების კრებული. ISBN978-9941-20-011-3.

М. Турдзеладзе, გ. თათარაშვილი. Влияние влагосодержания бетона на уровень интенсивного трещинообразования при сжатии. II международная научно-техническая конференсия «Архитектура и Строительство – Актуальные Провлемы», Ереван, Джермук, 1 – 3 октября 2010. 2010წ. .