კონფერენციები / საერთაშორისო, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2728 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

А. Бежанишвили. Еще раз о тангенциальном резании горных пород. . Международная научно-техническая инженерная конференция ,,Инновационное развитие горнодобывающей отрасли" Кривой Рог, 14 декабря . 2016წ. .

О. Шония, Харебава Т.В., Нарешелашвили Г.Г.. Задача определения оптимальных режимов биологической очистки. Тезисы докладов рес-публиканской научно-техни-ческой конференции „Методы разработки и опыт внедрения АСУ“, Тбилиси, . 1986წ. с. 76-77.

Д. Горгидзе, Джавахадзе Г.С.; Горгидзе И.А., Бурджанадзе В.О. Задачи ресурсного планирования комплексов работ. Грузинский технический университет. 2007წ. Сборник докладов Международной Научной Конференции «Информационные Технологии в Управлении», том II, Тбилиси,.

А. Прангишвили, Т. Обгадзе. Затухающее ячеистое течение Бенара в вязкой несжимаемой жидкости. Международная конференция «Проблемы механики сплошных сред», Труды ГТУ, Тбилиси. 2007წ. ст.6.

Н. Берая, Е. Бочоридзе. Изучение свойств А- и Е-оптимальности четырехкомпонентных симплексных планов в условиях ошибок эксперимента. Международная научно-техническая конференция «Автоматизированные системы управления и современные информационные технологии", Тбилиси, Грузинский технический университет. 2011წ. Тбилиси:Грузинский технический университет. Труды автоматизированных систем управления, 1(10), с. 82-85.

В. Радзиевский, Д. Радзиевский. Интеллектуальная система оценки участка окружающей среды по заданным критериям с целью принятия решений. Международная конференция, посвящённая 80-летию И. Прангишвили "Информационные и коммуникационные технологии, моделирование, управление" . 2010წ. Грузинский Технический университет, Грузия, Тбилиси.

. Интеллектуальная система ранней диагностики заболеваний на основе компьютерного анализа электронных изображений эритроцитов. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “ინფორმაციული ტექნოლოგიები მართვაში“/საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2007წ. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის “ინფორმაციული ტექნოლოგიები მართვაში” მოხსენებათა კრებული. თბილისი. I ტომი. გვ. 265 – 269.

Н. Джалябова, В.Радзиевский, М.Хачидзе, Д.Радзиевский , И.Гуревич, О.Сольвети . Интеллектуальная система ранней диагностики заболеваний на основе компьютерного анализа электронных изображений эритроцитов. . Международная научная конфернция «Информационные технологии в управлении». . 2007წ. Сборник докладов. Международная научная конфернция «Информационные технологии в управлении». ст. 265-269 .

Н. Джалябова, В.Радзиевский, Н.Ломашвили. Интеллектуальные системы со знанием в задачах диагностики состояния сложных систем и выбора решений (на примере медицины).. Международная научная конференция “Проблемы управления и энергетики” (Тбилиси, Грузия, 27.09-1.10 2004). PCPE. 2004წ. Труды международной научной кон¬ференции “Проблемы управ¬ления и энергетики”,стр.156-160.

М. Микеладзе, В. Радзиевский, Н. Джалябова, П. Карчава, Г. Бесиашвили, Д. Радзиевский. Интеллектуальный анализ данных в задачах медицинской диагностики. Международная научная конференция «Информационные и компьютерные технологии, моделирование, управление», посвященная 85-летию со дня рождения акад. И. В. Прангишвили. 2015წ. Труды Международной научной конференции «Информационные и компьютерные технологии, моделирование, управление», посвященной 85-летию со дня рождения акад. И. В. Прангишвили, с.116-122.

Г. Чикоидзе. Интерактивный режим корректировки морфологического генератора. Материалы международной научной конференции «Вербальные коммуникативные технологии», изд. “teqnikuri universiteti”. 2008წ. стр. 190-196.

ს. გოგოლაძე, მედეა თევდორაძე, მარინა გედევანიშვილი, მღებრიშვილი. Информационные технологии и банковские риски. საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია ”მართვის ავტომატიზებული სისტემები და თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიები”, საქართველო, თბილისი, სტუ, 20-22 მაისი 2011, მოხსენებების თეზისები. 2011წ. საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია ”მართვის ავტომატიზებული სისტემები და თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიები”, საქართველო, თბილისი, სტუ, 20-22 მაისი 2011, მოხსენებების თეზისები გვ 259-263.

В. Радзиевский, Н. Джалябова, Н. Ломашвили. Использование знаний в задачах диагностики состояния больших систем с целью принятия решений (на примере медицины). XIV Международный симпозиум Управление большими системами CONTROL'2000. 2000წ. Грузинский Технический университет, стр. 156 – 160. Грузия, Тбилиси.

ზ. ლაზარაშვილი. Использование металотканных фильтровальных материалов впищевой прмишленности. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია“ კვების მრეწველობის ტექნოლოგიური პროცესების და მოწყობილობების პრობლემები“. 2015წ. "ტექნიკური უნივერსიტეტი", თბილისი, გვ. 162-165.

. Использование природного сырья для получения декорпораторов радионуклидов. საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია ”გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება” . 2009წ. ტექნიკური უნივერსიტეტი, კონფერენციის შრომები, თბილისი, გვ. 218-221.

ლ. გაჩეჩილაძე, СамхарадзеР., А. Габараш-вили. Использование сетей Петри в продукционных системах. Грузинcкий Техничеcкий Универcитет. 2004წ. Сборник докладов Международной научной конференции «Проблемы управления и энергетики».

Р. Самхарадзе, А. Габарашвили, Л. Гачечиладзе. Использование сетей Петри в продукционных системах. Международная научная конференция «Проблемы управ-ления и энергетики».. 2004წ. Сборник докладов Международной научной конференции «Проблемы управ-ления и энергетики». № 8, С.178-180.

Н. Кереселидзе. Исследование теплового режима пусковых реостатов тяговых двигателей. სტუ. 2013წ. "ბიზნეს ინჟინერინგი" IEC , 4, 161-163 გვ..

Н. Берая, Е. Бочоридзе. Исследование влияния погрешностей средств измерения на свойства, связанные с точностью предсказания значений отклика с помощью построенной модели для симплексных планов третьего порядка. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დაარსებიდან 90 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „21-ე საუკუნის მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების განვითარების ძირითადი პარადიგმები“, თბილისი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2012წ. თბილისი:საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დაარსებიდან 90 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის შრომები „21-ე საუკუნის მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების განვითარების ძირითადი პარადიგმები“, გვ.107-112.

Н. Берая, Е. Гварамия. Исследование изменения свойства D-оптимальности некоторых из ротатабельных планов третьего порядка для трех переменных при наличии ошибок эксперимента. Международная научно-техническая конференция «Автоматизированные системы управления и современные информационные технологии", Тбилиси, Грузинский технический университет. 2011წ. Тбилиси:Грузинский технический университет. Труды автоматизированных систем управления, 1(10), с. 86-88.