კონფერენციები / საერთაშორისო, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2711 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

М. Микеладзе, М. Хачидзе. Модифицированный концептуально-вероятностный метод формирования правил для медицинских экспертных систем. Международный симпозиум "Управление большими системами" - CONTROL'2000. 2000წ. Труды XIV международного симпозиума "Управление большими системами" – CONTROL'2000, с. 162-163.

М. Хачидзе. Модифицированный концептуально-вероятностный метод формирования правил для медицинских экспертных систем. XIV международный симпозиум "Управление большими системами" – CONTROL'2000. 2000წ. Труды XIV международного симпозиума "Управление большими системами" – CONTROL'2000, с. 162-163.

თ. სტურუა, ლ. თედეშვილი. Мультимедийные технологии в образовании. პირველი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები: გუშინ, დღეს, ხვალ“ 17-18 ოქტომბერი 2013წ.. 2013წ. .

ვ. ხარიტონაშვილი, В.Церцвадзе. Надежность в эксплуатации дорожно-стройтельной. ,,Информационные технологии 2008”. Сб. тр. ГТУ. Тбилиси. . წ. .

ზ. დანელია, ი.ქადარია. Насосоперехватыващая способность донных отверствий. Труд. межд. конф. по русл. просес., гидрав. тр. транс. гид. соор. и вопр. гидроэнергетики Тбилиси. . 2000წ. გვ.122.

З. Чарбадзе. научные основы современного мониторинга окружающей среды. მე-5 საერთშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2015წ. გვ.318-321.

Г. Чачанидзе, Г. Енделадзе. Некоторые аспекты представления знаний в экспертных системах. Тезисы докладов VI Всесоюзной научно-технической школы "ИБД-90", Бакуриани. 1990წ. .

О. Томарадзе, Хоштария К. А.. Некоторые вопросы построения ситсм двоичного кодирования-декодирования ТВ сигналов. ГПИ. 1974წ. Тазисы докладов XV111 республиканской научно-технической конференции 0,5 ст..

Н. Кереселидзе, Н. Дзаганиа. Некоторые вопросы технологических процессов в производстве электрических машин. სტუ. 2013წ. "ბიზნეს ინჟინერინგი" IEC , 4, 158-160 გვ..

Z. Charbadze, G. Chitishvili.. Некоторые данные о скоростях дождевых капель.. THE III INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE. 2006წ. “USE OF THE WATER RESOURCES AND ITS INTERNATIONAL MANAGEMENT IN GLOBALIZATION PROCESSES” Baku, p.p.206-209, 6-7 July, .

ა. ლებანიძე, Д.РамиШвили, М.Марджанишвили, Ш.Марджанишвили. Некоторые предложения для составления новых норм "строительства в сейсмических районах". Грузинский технический университет. წ. Доклады, "Стройтельство и ХХ век I " 1162 ст..

ა. ლებანიძე, Д.РамиШвили, М.Марджанишвили. Некоторые предложения для составления новых норм ,,строительство в сейсмических районах,,. Республиканская открытая научная конференция "Сроительство и двадцать первый век". წ. тезисы докладов, 35ст..

Т. Бжалава, Маилашвили Т.Г., Тварадзе К.З.. Некоторые результаты исследования дифракционных характеристик радиально-неоднородного цилиндра. Всесоюзная научно-техн. Конференция - "Теория и применение эл. маг. волн миллиметрового диапазона". 1991წ. Тбилиси ГТУ. 13-15 ноябрь,ст. 26-27.

ხ. წეროძე, Ш. Андгуладзе, Д. Эристави, М. Кавтарадзе, Г. Мчедлишвили. Некоторые характеристики кислых каръерных вод Маднеульского месторождения. საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია. გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება.სტუ. 2010წ. გვ. 405-408.

Ш. Андгуладзе, Д. Эристави, М. Кавтарадзе, Г. Мчедлишвили. Некоторые характеристики кислых каръерных вод Маднеульского месторождения. საერთაშოსრისო სამეცნიერო კონფერენცია "გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება" სტუ. 2010წ. გვ. 405-408.

Д. Эристави, Андгуладзе Ш.Н., Мчедлишвили Г.С.,, Церодзе Х.О.,, Квиникадзе Т.Д.,, Бутулашвили Т.Л.,, Кавтарадзе М.Л.. Некоторые Характеристики кислых карьерных вод Маднеульского местарождения . Грузинский Технический Университет, Международная Научно-Техническая Конференция “Устойчивое Развитие и Охрана Окружающей Среды . 2010წ. Труды. Изд. Дом “Технический Университет”. Тбилиси. с. 405-408. .

Ш. Андгуладзе, დ. ერისთავი, გ. მჭედლიშვილი, ხ. წეროძე, თ. ბუტულაშვილი, მ. ქავთარაძე. Некоторые характеристики кислых карьерных вод Маднеульского месторождения. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2010წ. საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია ,,გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება”. ISSN 978-9941-14-868-2 გვ.405-408 .

რ. კლდიაშვილი, Т.Цивцивадзе, Н.Чигогидзе, Р.Схиладзе, Г.Сулаквелидзе, Е.Чигогидзе. Новые консерванты и стабилизаторы для Хлебопекарной промишленности. Международная практическая Конференция Иновационние технологии и зашита окружаюшей среды. 2012წ. Тбилиси.

Рачвелишвили Н., Саруханишвили А. О возможности расчета Δ H0f,298 и S0298 ряда боратов. საერთაშორისო-სამეცნიერო კონფერენცია ,,ინოვაციური ტექნოლოგიები და მასალები”. თბილისი. 2011წ. სამეცნიერო შრომების კრებული,გვ.23-31.

В. Горделадзе, А. Саруханишвили, Н. Рачвелишвили. О возмозности расчёта и и ряда боратов. Сб. Науч. Тр. Межд. НК “Инновационные техн. и материалы” . 2011წ. ТУ, Тбилиси, с. 23-31.