კონფერენციები / საერთაშორისო, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

პირადი ნომერი:

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტი ვერ მოიძებნა

მ. მაცაბერიძე. PROBLEMS OF DESIGN AND CONSTRUCTION OF MODERN MEDICAL MEANS. GTU, National Academy of Science, Georgian Academy of Engineering . წ. The International Scientific Conference Devoted to the 80-th anniversary of academician I.V.Prangishvili “INFORMATION AND COMPUTER TECHNOLOGIES, MODELLING, CONTROL”, p. 119; Georgia, Tbilisi, November 1-4, 2010. .

ხ. ირემაშვილი, T.Gvelesiani A. Akhmedov G.Berdzenashvili. RIVER FLOW VELOCITIES DISTRIBUTION AT THE TRANSVERSAL COST-PROTECTING STRUCTURE ZONE.. V საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია "წყალთა მეურნეობის, გარემოს დაცვის, არქიტექტურისა და მშენებლობის თანამედროვე პრობლემები" 16-19 ივლისი, .. 2015წ. გვ.45-48. ISSN 1512-2344.

ზ. გასიტაშვილი, R.Odishvili, Z. Matsaberidze. Strategic planning and new information technologies in the analysis of political, economic and social problems. STU, Tbilisi . 2000წ. The XIV Internacional Simposium large Systems Control – CONTROL’ 2000.

რ. ჟვანია, თამარ მენაბდე. TECHNICAL REALISATION OF PROCEDURES THAT CALIBRATES THE METERS OF NATURAL GAS CONSUMPTION. GTU. 2016წ. .

თ. მენაბდე. TECHNICAL REALISATION OF PROCEDURES THAT CALIBRATES THE METERS OF NATURAL GAS CONSUMPTION. Kiev, PDMU. 2016წ. XXVII International Conference.

ნ. შავლაყაძე. The approximate solution of a contact problem for compound elastic plate.. Inter. Scientific-Technical Conference " The problems of building mechanics", GTU.. 2010წ. No. 2(17).

ნ. ბოჭორიშვილი, ნ. მაჭავარიანი, Neverovi A., Bochorishvili I.. The Dffinition of safe distance during the under-water explosion of charges. Articles for international scientific technical conference new technologies in modepn industry. წ. .

ს. დადუნაშვილი. The model of creating innovation by inventor‎. CONTROL'2000‎. 2000წ. Proceedings of the XIV International symposium "CONTROL'2000", Tbilisi, 2000, p.85-92.‎.

მ. მაცაბერიძე. The use of secondary raw materials and natural resources, human and technical progress in the service. International Conference: Substances in Natural Resources and Use the New Approach. 2011წ. Tbilisi on 1-2 November 2011, pp.8-12;.

L. Jikidze, V. Tsutskiridze. Unsteady rotation problem of the motion infinite porous plate with the falling stream of the conductive fluid with account of magnetic field and heat transfer in case of variable electric conductivity. The international scientific conference dedicated to the 90-th anniversary of GEORGIAN TECHNICAL UNIVERSITY. Basic Paradigms in Science and Technology Development for the 21-st Century . 2012წ. The international scientific conference dedicated to the 90-th anniversary of GEORGIAN TECHNICAL UNIVERSITY. TRANSACTIONS II, pp.56-60 .

M. Kurdadze, Z. Gasitashvili. Usage of packet of simulation modeling (anylogic) for studying computer network. სტუ. საქ. საინჟინრო აკადემია, რუსეთის მეც. აკად-იის მართვის პრობლემების ინსტ.საერთ. საინჯ. აკად. 2015წ. აკადემიკოს ივერი ფრანგიშვილის დაბადების 85-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია " საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები , მოდელირება, მართვა. შრომები.

მ. დარჩაშვილი. "საქართველოს უახლესი ისტორიის ეროვნულ-სახელმწიფოებრივი მშენებლობის პროცესები". . 2011წ. .

მ. დარჩაშვილი. "ქართული ენის როლი საქართველოს სახელმწიფოებრივი აღმშენებლობის საქმეში". სტუ,თეოლოგიის კათედრა. 2011წ. .

გ. აბაშიძე. ` საერთაშორისო კონფერენცია- სამართლის აქტუალური პრობლემები~, `სისხლისსამართლებრივი დევნა გამოძიების სტადიაზე. . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, . 2010წ. კონფერენციის მასალები...

მ. დარჩაშვილი. «ივანე ჯავახიშვილი საქართველოში ქალთა უფლებრივი მდგომარეობის შესახებ», . საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "გენდერი და მსოფლიო" (სტუ). 2012წ. .

გ. ყიფიანი, Цхведадзе Р, , , Паилодзе Н. Алгоритм расчета трехслойной пастины с разрезами. Сборник докладов международной научной конференции ,,Информационные технологии 2008” Тбилиси . წ. გვ.242-244.

М. , საღინაძე ივანე. Анализ основных данных ветровых и волновых режимов Потийского побережья Черного моря. მე-5 საერთ. კონფ. ,,წყალთა მეურნეობის,გარემოს დაცვის, არქიტექტურისა და მშენებლობის თანამედროვე პრობლემები.. 2015წ. მოხსენებათა კრებული. გვ.244-248.

З. Микадзе, Т. Чумбуридзе. Влиание способа контроля работосрособности на вероятностные характеристики времени простоя резервированной технической системы. აკადემიკოს თ. ლოლაძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. სტუ.. 2011წ. ინოვაციური ტექნოლოგიები და მასალები. სამეცნიერო შრომების კრებული. ISBN978-9941-20-011-3.

М. Тофуриа, К.Григалашвили. В.Галумова. Вопроси моделирования динамически устойчивых потоков. Труд. межд. конф. по русл. просес., гидрав. тр. транс. гид. соор. и вопр. гидроэнерг. . 2000წ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი გვ.32-34.

ი. კეცხოველი. Государство и когнитный компонент этнической идентичности. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი. 2016წ. .