კონფერენციები / საერთაშორისო, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2711 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

Р. Самхарадзе, Кевхишвили М., Гачечиладзе Л.. О вопросе построения интеллектуальной оболочки дистанционного обучения и тестирования. XIV Международный Симпозиум Управление Большими Системами. Труды Симпозиума - Информатизация, Автоматизация, Управление.. 2000წ. Труды Симпозиума - Информатизация, Автоматизация, Управление.

ლ. გაჩეჩილაძე, СамхарадзеР.,Кевхишвили М.. О вопросе построения инткллектуальной оболочки дистанционного обучения и тестирования. . 2000წ. XIV Международный Симпозиум Управление Большими Системами. Труды Симпозиума – Информатизация, Автоматизация, Управление.

ლ. ქობულაშვილი, Климиашвили Л. Д, Нацвлишвили Н. В. О выявлении факторов изменяющих качество экологической чистоты водной продукции” . Грузинский политехнический университет. 2009წ. Международная научная конференция “Проблемы безопасности продовольствия”. .

თ. ყიფიანი. О некоторых свойствах функций с доминирующей смещанной производной. Тезисы докладов ХХ Республиканской научно-технической конферен-ции проф.-преподаватель-ского состава ГПИ им. В.И. Ленина. 1976წ. с. 225-226.

Кипиани Т.Г. О некоторых свойствах функций с доминирующей смещанной производной. Тезисы докладов ХХ Республиканской научно-технической конферен-ции проф.-преподаватель-ского состава ГПИ им. В.И. Ленина. 1976წ. c. 225-226.

Л. Гачечиладзе, Абдушелишвили Г, Донадзе М. О прикладном аспекте одной задачи вариационного исчисления. Грузинский технический университет. 2007წ. Сборник докладов международной научной конференции “Информационные технологии в управлении”. Том I. 229-234 с. ISBN 978-99940-954-1-4..

О. Шония, Васин А.А.. О проектировании водоочистной системы предприятия. Тезисы докладов I Международной конференции „Обучение САПР в инженерных ВУЗ-ах“, Тбилиси,. 1987წ. с. 37-38.

ნ. ჯოჯუა, რ. ხუროძე, რ. კაკუბავა, ვ. ადამია. О простое некоторых резервырованных систем. აკადემიკოს ი. ფრანგიშვილის 80 წლის იუბილესადმი მიძღვნილი კონფერენცია „საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა“. . 2011წ. ტექნიკური უნივერსიტეტი, ISBN 978-9941-14-942-9, გვ.397-400.

О. Габедава, Г. Нарешелашвили. Об алгоритме принятия решений в технических системах управленияю. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. საერთაშორისო კონფერენცია. . 2001წ. სტუ, სამეცნიერო შრომები №4 (437). 67-68 გვ..

ნ. ჯოჯუა, ზ. ჯოჯუა. Об одной задаче неполного функционального резервирования. "ინფორმაციული ტექნოლოგიები 2008" . 2008წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის "ინფორმაციული ტექნოლოგიები 2008" მოხსენებათა კრებული.

Д. Горгидзе, Г. С. Джавахадзе, В. О. Бурджанадзе. Об одной задаче планирования производства. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა" თბილისი. 2010წ. საგამომცემლო სახლი"ტექნიკური სახლი" გვ.104.

С. Хуцишвили, Джавахадзе Г., Горгидзе Д., Бурджанадзе В. Об одной задаче планирования производства.. საქ. ტექნიკური უნივერსიტეტი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები , მოდელირება, მართვა". 2010წ. მოხსენებათა თეზისები გვ 104-105.

О. Шония, Цхведадзе В. К., Гогишвили З. Г.. Об одной задаче реорганизации программного комплекса в АСУ. Тезисы докладов XIХ научно-технической конференции профессорско-преподавательского состава ВТУЗ-ов Закавказских республик, посвященной 60-летию Великой Октябрьской социалистической революции, Тбилиси, . 1977წ. с. 132.

ლ. ქვარცხავა, დ. გორგიძე. Об одной задаче электроупругости для пиезокерамической толстой плиты.. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. გამოყენებითი ფიზიკის აქტუალური საკითხები. . 2011წ. საქართველო, თბილისი , 30 მარტი, 2011..

. Об одной задаче электроупругости для пиезокерамической толстой плиты.. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. გამოყენებითი ფიზიკის აქტუალური საკითხები. . 2011წ. საქართველო, თბილისი , 30 მარტი, 2011. .

Г. Чачанидзе. Об одной концепции проектирования реализации. Тезисы докладов VI Всесоюзной научно-технической школы "ИБД-90", Бакуриани. 1990წ. .

დ. ტაბატაძე. об одном методе расчета нелинейно-упругих круглых пластинок при болъших деформациах. საერთაშორისო კონფერენცია უწყვეტ ტანთა მექანიკის პრობლემები,შრომები. 2007წ. .

Н. Мчедлишвили, К.Местиашвили. Об одном методе решения задач линейного и квадратичного программирования.. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის “ინფორმაციული ტექნოლოგიები მართვაში”. 2007წ. თბილისი, სტუ .

О. Томарадзе, Харатишвили Н. Г. и др.. Об одном способе повышения скорости передачи цифровых сигналов. ГПИ. 1976წ. Тазисы докладов XХ республиканской научно-технической конференции 0,5 ст..

ტ. კვიციანი. Об устойчивости обвальной призменной массы естественного и искусственного откосов. Г.Т.У. წ. Сб. трудов междунар. симпозиума, посвященного проблемам тонкостенных систем. с.175-178..