კონფერენციები / საერთაშორისო, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2669 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

Д. Горгидзе, Г. С. Джавахадзе, В. О. Бурджанадзе. Об одной задаче планирования производства. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა" თბილისი. 2010წ. საგამომცემლო სახლი"ტექნიკური სახლი" გვ.104.

С. Хуцишвили, Джавахадзе Г., Горгидзе Д., Бурджанадзе В. Об одной задаче планирования производства.. საქ. ტექნიკური უნივერსიტეტი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები , მოდელირება, მართვა". 2010წ. მოხსენებათა თეზისები გვ 104-105.

О. Шония, Цхведадзе В. К., Гогишвили З. Г.. Об одной задаче реорганизации программного комплекса в АСУ. Тезисы докладов XIХ научно-технической конференции профессорско-преподавательского состава ВТУЗ-ов Закавказских республик, посвященной 60-летию Великой Октябрьской социалистической революции, Тбилиси, . 1977წ. с. 132.

ლ. ქვარცხავა, დ. გორგიძე. Об одной задаче электроупругости для пиезокерамической толстой плиты.. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. გამოყენებითი ფიზიკის აქტუალური საკითხები. . 2011წ. საქართველო, თბილისი , 30 მარტი, 2011..

. Об одной задаче электроупругости для пиезокерамической толстой плиты.. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. გამოყენებითი ფიზიკის აქტუალური საკითხები. . 2011წ. საქართველო, თბილისი , 30 მარტი, 2011. .

Г. Чачанидзе. Об одной концепции проектирования реализации. Тезисы докладов VI Всесоюзной научно-технической школы "ИБД-90", Бакуриани. 1990წ. .

დ. ტაბატაძე. об одном методе расчета нелинейно-упругих круглых пластинок при болъших деформациах. საერთაშორისო კონფერენცია უწყვეტ ტანთა მექანიკის პრობლემები,შრომები. 2007წ. .

Н. Мчедлишвили, К.Местиашвили. Об одном методе решения задач линейного и квадратичного программирования.. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის “ინფორმაციული ტექნოლოგიები მართვაში”. 2007წ. თბილისი, სტუ .

О. Томарадзе, Харатишвили Н. Г. и др.. Об одном способе повышения скорости передачи цифровых сигналов. ГПИ. 1976წ. Тазисы докладов XХ республиканской научно-технической конференции 0,5 ст..

ტ. კვიციანი. Об устойчивости обвальной призменной массы естественного и искусственного откосов. Г.Т.У. წ. Сб. трудов междунар. симпозиума, посвященного проблемам тонкостенных систем. с.175-178..

შ. გაგოშიძე. Об устойчивости потоков воды в безнапорных кругло цилиндрических водоводах. სტუ-ს დაარსებიდან 90 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “21-ე საუკუნის მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების განვითარების ძირითადი პარადიგმები”. 2012წ. სტუ-ს საერთაშორისო სამეცნ. კონფერენციის შრომები, ტომი1, .

თ. სუხიაშვილი. Оперативное управление приемом, размещением и отпуском зерна отрасли заготовок. Республиканская научно-техническая конференция молодых ученых «Автоматизация и управление технологическими процессами», . 1974წ. Тезисы докладов , стр.36-37..

ზ. დანელია, მ.თოფურია. Определение глубины размыва у продольной берегозашитной стенки . ჰიდროტექნ. ნაგებობათა პროექტირენბის, მშენებლ. და ექსპლუატ. პრობლემ. მიძღვნილი საერთ. სიმპოზ. შრომები თბ. . 2000წ. გვ.136.

ზ. დანელია, მ.თოფურია. Определение коеффициента сжатия струи при набегании потока на продольную берегозашитной стенки . ჰიდროტექნ. ნაგებობათა პროექტირენბის, მშენებლ. და ექსპლუატ. პრობლემ. მიძღვნილი საერთ. სიმპოზ. შრომები თბ. . 2000წ. გვ.139.

Т. Шерозия. Определение пропускной способности интегральной системы сбора и передачи исходных данных методами теории массового обслуживания. ГПИ им В.И.Ленина. 1976წ. Тезисы докладов Всесоюзной конференции "Автоматизированные Системы Управления".

ზ. დანელია, მ.თოფურია, ვ.გალუმოვა. Определение ср. скоростей рек Грузии с помощью максималной скорости на вертикали динамической осию. Труд. межд. конф. по русл. просес., гидрав. тр. транс. гид. соор. и вопр. гидроэнерг. Тбилиси. . 2000წ. გვ.38.

ზ. დანელია, ვ.გალუმოვა, ნ.ქუთათელაძე. Определение устойчивого транзитного уклона в верхньего бьефа реки . ჰიდროტექნ. ნაგებობათა პროექტირენბის, მშენებლ. და ექსპლუატ. პრობლემ. მიძღვნილი საერთ. სიმპოზ. შრომები თბ. . 2000წ. გვ.145.

О. Чартвелишвили, М.Осипов. Оптимальное кодирование внутренних состаяний конечного автомата. მართვის ავტომატიზირებული სისტემები და თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიები, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცა "მართვის ავტომატიზებული სისტემები და თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიები მოხსენებათა თეზისები" ,6გვ.

М.Осипов. Оптимальное кодирование внутренних состаяний конечного автомата. მართვის ავტომატიზირებული სისტემები და თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიები, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის. 2011წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცა "მართვის ავტომატიზებული სისტემები და თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიები მოხსენებათა თეზისები" ,6გვ.

И. Хомерики. Оптимизация организации информационного обслуживания в равномерно распределенных вычислительных сетях. Труды международного симпозиума "Информация, автоматизация, управление". Тбилиси. 2000წ. .