კონფერენციები / საერთაშორისო, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2728 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

Ш. Андгуладзе, Д. Эристави, М. Кавтарадзе, Г. Мчедлишвили. Некоторые характеристики кислых каръерных вод Маднеульского месторождения. საერთაშოსრისო სამეცნიერო კონფერენცია "გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება" სტუ. 2010წ. გვ. 405-408.

Д. Эристави, Андгуладзе Ш.Н., Мчедлишвили Г.С.,, Церодзе Х.О.,, Квиникадзе Т.Д.,, Бутулашвили Т.Л.,, Кавтарадзе М.Л.. Некоторые Характеристики кислых карьерных вод Маднеульского местарождения . Грузинский Технический Университет, Международная Научно-Техническая Конференция “Устойчивое Развитие и Охрана Окружающей Среды . 2010წ. Труды. Изд. Дом “Технический Университет”. Тбилиси. с. 405-408. .

Ш. Андгуладзе, დ. ერისთავი, გ. მჭედლიშვილი, ხ. წეროძე, თ. ბუტულაშვილი, მ. ქავთარაძე. Некоторые характеристики кислых карьерных вод Маднеульского месторождения. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2010წ. საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია ,,გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება”. ISSN 978-9941-14-868-2 გვ.405-408 .

რ. კლდიაშვილი, Т.Цивцивадзе, Н.Чигогидзе, Р.Схиладзе, Г.Сулаквелидзе, Е.Чигогидзе. Новые консерванты и стабилизаторы для Хлебопекарной промишленности. Международная практическая Конференция Иновационние технологии и зашита окружаюшей среды. 2012წ. Тбилиси.

Рачвелишвили Н., Саруханишвили А. О возможности расчета Δ H0f,298 и S0298 ряда боратов. საერთაშორისო-სამეცნიერო კონფერენცია ,,ინოვაციური ტექნოლოგიები და მასალები”. თბილისი. 2011წ. სამეცნიერო შრომების კრებული,გვ.23-31.

В. Горделадзе, А. Саруханишвили, Н. Рачвелишвили. О возмозности расчёта и и ряда боратов. Сб. Науч. Тр. Межд. НК “Инновационные техн. и материалы” . 2011წ. ТУ, Тбилиси, с. 23-31.

Р. Самхарадзе, Кевхишвили М., Гачечиладзе Л.. О вопросе построения интеллектуальной оболочки дистанционного обучения и тестирования. XIV Международный Симпозиум Управление Большими Системами. Труды Симпозиума - Информатизация, Автоматизация, Управление.. 2000წ. Труды Симпозиума - Информатизация, Автоматизация, Управление.

ლ. გაჩეჩილაძე, СамхарадзеР.,Кевхишвили М.. О вопросе построения инткллектуальной оболочки дистанционного обучения и тестирования. . 2000წ. XIV Международный Симпозиум Управление Большими Системами. Труды Симпозиума – Информатизация, Автоматизация, Управление.

ლ. ქობულაშვილი, Климиашвили Л. Д, Нацвлишвили Н. В. О выявлении факторов изменяющих качество экологической чистоты водной продукции” . Грузинский политехнический университет. 2009წ. Международная научная конференция “Проблемы безопасности продовольствия”. .

თ. ყიფიანი. О некоторых свойствах функций с доминирующей смещанной производной. Тезисы докладов ХХ Республиканской научно-технической конферен-ции проф.-преподаватель-ского состава ГПИ им. В.И. Ленина. 1976წ. с. 225-226.

Кипиани Т.Г. О некоторых свойствах функций с доминирующей смещанной производной. Тезисы докладов ХХ Республиканской научно-технической конферен-ции проф.-преподаватель-ского состава ГПИ им. В.И. Ленина. 1976წ. c. 225-226.

Л. Гачечиладзе, Абдушелишвили Г, Донадзе М. О прикладном аспекте одной задачи вариационного исчисления. Грузинский технический университет. 2007წ. Сборник докладов международной научной конференции “Информационные технологии в управлении”. Том I. 229-234 с. ISBN 978-99940-954-1-4..

О. Шония, Васин А.А.. О проектировании водоочистной системы предприятия. Тезисы докладов I Международной конференции „Обучение САПР в инженерных ВУЗ-ах“, Тбилиси,. 1987წ. с. 37-38.

ნ. ჯოჯუა, რ. ხუროძე, რ. კაკუბავა, ვ. ადამია. О простое некоторых резервырованных систем. აკადემიკოს ი. ფრანგიშვილის 80 წლის იუბილესადმი მიძღვნილი კონფერენცია „საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა“. . 2011წ. ტექნიკური უნივერსიტეტი, ISBN 978-9941-14-942-9, გვ.397-400.

О. Габедава, Г. Нарешелашвили. Об алгоритме принятия решений в технических системах управленияю. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. საერთაშორისო კონფერენცია. . 2001წ. სტუ, სამეცნიერო შრომები №4 (437). 67-68 გვ..

ნ. ჯოჯუა, ზ. ჯოჯუა. Об одной задаче неполного функционального резервирования. "ინფორმაციული ტექნოლოგიები 2008" . 2008წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის "ინფორმაციული ტექნოლოგიები 2008" მოხსენებათა კრებული.

Д. Горгидзе, Г. С. Джавахадзе, В. О. Бурджанадзе. Об одной задаче планирования производства. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა" თბილისი. 2010წ. საგამომცემლო სახლი"ტექნიკური სახლი" გვ.104.

С. Хуцишвили, Джавахадзе Г., Горгидзе Д., Бурджанадзе В. Об одной задаче планирования производства.. საქ. ტექნიკური უნივერსიტეტი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები , მოდელირება, მართვა". 2010წ. მოხსენებათა თეზისები გვ 104-105.

О. Шония, Цхведадзе В. К., Гогишвили З. Г.. Об одной задаче реорганизации программного комплекса в АСУ. Тезисы докладов XIХ научно-технической конференции профессорско-преподавательского состава ВТУЗ-ов Закавказских республик, посвященной 60-летию Великой Октябрьской социалистической революции, Тбилиси, . 1977წ. с. 132.

ლ. ქვარცხავა, დ. გორგიძე. Об одной задаче электроупругости для пиезокерамической толстой плиты.. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. გამოყენებითი ფიზიკის აქტუალური საკითხები. . 2011წ. საქართველო, თბილისი , 30 მარტი, 2011..