კონფერენციები / საერთაშორისო, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2728 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

. Об одной задаче электроупругости для пиезокерамической толстой плиты.. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. გამოყენებითი ფიზიკის აქტუალური საკითხები. . 2011წ. საქართველო, თბილისი , 30 მარტი, 2011. .

Г. Чачанидзе. Об одной концепции проектирования реализации. Тезисы докладов VI Всесоюзной научно-технической школы "ИБД-90", Бакуриани. 1990წ. .

დ. ტაბატაძე. об одном методе расчета нелинейно-упругих круглых пластинок при болъших деформациах. საერთაშორისო კონფერენცია უწყვეტ ტანთა მექანიკის პრობლემები,შრომები. 2007წ. .

Н. Мчедлишвили, К.Местиашвили. Об одном методе решения задач линейного и квадратичного программирования.. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის “ინფორმაციული ტექნოლოგიები მართვაში”. 2007წ. თბილისი, სტუ .

О. Томарадзе, Харатишвили Н. Г. и др.. Об одном способе повышения скорости передачи цифровых сигналов. ГПИ. 1976წ. Тазисы докладов XХ республиканской научно-технической конференции 0,5 ст..

ტ. კვიციანი. Об устойчивости обвальной призменной массы естественного и искусственного откосов. Г.Т.У. წ. Сб. трудов междунар. симпозиума, посвященного проблемам тонкостенных систем. с.175-178..

შ. გაგოშიძე. Об устойчивости потоков воды в безнапорных кругло цилиндрических водоводах. სტუ-ს დაარსებიდან 90 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “21-ე საუკუნის მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების განვითარების ძირითადი პარადიგმები”. 2012წ. სტუ-ს საერთაშორისო სამეცნ. კონფერენციის შრომები, ტომი1, .

თ. სუხიაშვილი. Оперативное управление приемом, размещением и отпуском зерна отрасли заготовок. Республиканская научно-техническая конференция молодых ученых «Автоматизация и управление технологическими процессами», . 1974წ. Тезисы докладов , стр.36-37..

ზ. დანელია, მ.თოფურია. Определение глубины размыва у продольной берегозашитной стенки . ჰიდროტექნ. ნაგებობათა პროექტირენბის, მშენებლ. და ექსპლუატ. პრობლემ. მიძღვნილი საერთ. სიმპოზ. შრომები თბ. . 2000წ. გვ.136.

ზ. დანელია, მ.თოფურია. Определение коеффициента сжатия струи при набегании потока на продольную берегозашитной стенки . ჰიდროტექნ. ნაგებობათა პროექტირენბის, მშენებლ. და ექსპლუატ. პრობლემ. მიძღვნილი საერთ. სიმპოზ. შრომები თბ. . 2000წ. გვ.139.

Т. Шерозия. Определение пропускной способности интегральной системы сбора и передачи исходных данных методами теории массового обслуживания. ГПИ им В.И.Ленина. 1976წ. Тезисы докладов Всесоюзной конференции "Автоматизированные Системы Управления".

ზ. დანელია, მ.თოფურია, ვ.გალუმოვა. Определение ср. скоростей рек Грузии с помощью максималной скорости на вертикали динамической осию. Труд. межд. конф. по русл. просес., гидрав. тр. транс. гид. соор. и вопр. гидроэнерг. Тбилиси. . 2000წ. გვ.38.

ზ. დანელია, ვ.გალუმოვა, ნ.ქუთათელაძე. Определение устойчивого транзитного уклона в верхньего бьефа реки . ჰიდროტექნ. ნაგებობათა პროექტირენბის, მშენებლ. და ექსპლუატ. პრობლემ. მიძღვნილი საერთ. სიმპოზ. შრომები თბ. . 2000წ. გვ.145.

О. Чартвелишвили, М.Осипов. Оптимальное кодирование внутренних состаяний конечного автомата. მართვის ავტომატიზირებული სისტემები და თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიები, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცა "მართვის ავტომატიზებული სისტემები და თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიები მოხსენებათა თეზისები" ,6გვ.

М.Осипов. Оптимальное кодирование внутренних состаяний конечного автомата. მართვის ავტომატიზირებული სისტემები და თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიები, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის. 2011წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცა "მართვის ავტომატიზებული სისტემები და თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიები მოხსენებათა თეზისები" ,6გვ.

И. Хомерики. Оптимизация организации информационного обслуживания в равномерно распределенных вычислительных сетях. Труды международного симпозиума "Информация, автоматизация, управление". Тбилиси. 2000წ. .

Л. Чоликидзе, გ. ჟღენტი. Оптимизация параметров делителя напражения ро критертю серийнопригодности. საერთაშორისო საიუბილეო სამეცნიერო კონფერენცია “21-ე საუკუნის მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების განვითარების ძირითადი პარადიგმები”, სტუ. 2012წ. .

О. Намичейшвили, А. Прангишвили, Г. Жгенти, Л. Чоликидзе. Оптимизация параметров делителя напряжения по критерию серийнопригодности. Международная научная конференция «Основные парадигмы развития науки и технологий 21-го века», посвящённая 90-летию со дня основания Грузинского технического университета, 19-21 сентября 2012 года, Тбилиси, Грузия. 2012წ. Труды международной научной конференции «Основные парадигмы развития науки и технологий 21-го века», посвящённой 90-летию со дня основания Грузинского технического университета, 19-21 сентября 2012 года, Тбилиси.-Тбилиси: издательский дом «Технический университет», 2012.-с.???-???..

Т. Мегрелидзе, Гегешидзе м., Хведелидзе М.. Оптимизация процесса экстракции биологически активных веществ из чайного шрота. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, საქართველოს სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტი, საქართველოს საინჟინრო აკადემია. 2009წ. შრომათა კრებული. გვ. 262-265.

Т. Саанишвили, Т.П.Саанишвили. Н.В.Кавлашвили, П.Д.Ставрианиди, О.С.Лабадзе, Л.Л.Гварамадзе, . ОПТОТИРТСТОРНЫЙ ЦИФРОВОЙ КАЛИБРАТОР НАПРЯЖЕНИЯ. . Международная научная конференция «ИНФОРМАЦИОННЫЕ И КОМПЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, МОДЕЛИРОВАНИЕ, УПРАВЛЕНИЕ» посвящённое 85 летию со дня рождения академика И.В.Прангишвили. . 2015წ. Труды. Грузия. Тбилиси 3-5 ноября, 2015 г., с.277-281..