კონფერენციები / საერთაშორისო, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2699 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

Т. Буркадзе, Беридзе Дж.. Особенности расчета сетей передачи данных. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ”საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა”; მოხსენებათა თეზისები. 2010წ. საქართველო, თბილისი, გვ.79-80.

Д. Эристави, М.К. Гугешидзе, А.В.Саруханишвили. Оценка минералогического состава мартеновских и доменных шлаков руставского АО “Грузинская сталь . ГТУ. Труды международной научно-технической конференции “Новые технологии в современной промышленности . 2010წ. 29-30. Тбилиси 2010г. с. 104-106..

З. Гаситашвили, Б.Чхенкели А.Прангишвили и др.. Оценка и прогнозирование качества систем водоснабжения. ГТУ, Тбилиси 2000 г.. 2000წ. XIV международный симпозиум управления большими системами.

Джалябова Н. ОЦЕНКА И РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ СРЕДЫ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ И ОФИСАХ С ЦЕЛЬЮ УМЕНЬШЕНИЯ ЕЁ НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА.. საქართველოს თექნიკური უნივერსიტეტი. 2007წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “ინფორმაციული ტექნოლოგიები მართვაში“, მოხსენებათა კრებული, თბილისი, გვ.275-280.

М. Гугешидзе, Д Еристави, А Саруханишвили. Оценка минералогического состава мартеновских и доменных шлаков руставского АО «Грузинская сталь. საერთაშორისო სამეცნიერო ტექნიკური კონფერენცია. (სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტი). 2010წ. "ახალი ტექნოლოგიები თანამედროვე მრეწველობაში" გვ 104-106.

ვ. ხარიტონაშვილი. Оценка экологической безопасности сцепленя. Конф.посв.10-летию грузинского автомобильного дорожного института. Тбилиси.. . წ. .

ბ. გოდერძიშვილი, ბერიძე ლ.. оценки погрешностей финансовых потоков инвестиционных проектов критерий инвестиционных проектовэ критерий инвестиций. . . 2008წ. ხელისუფლება და საზოგადოება # 4(8) . გვ. 161-172..

Ш. Андгуладзе, Т. Ломия, М. Чанкотадзе, М. Мшвилдадзе. Очистка кислых карьерных вод от ионов тяжелых металлов. ჩამომსხმელთა და მასალათმცოდნეთა პირველი საერთაშორისონკონგრესი. 2006წ. საქართველოს ტექნიკყრი უნივერსიტეტი .

ვ. ლოლაძე. Перистальтический эффект в процессе массопереноса при ускоренном насыщении бетонов термопластичным материалом. გამოყენებითი ფიზიკის აქტუალური საკითხები. სტუ.. წ. .

К. Чурадзе, Папелашвили Д. О., Вашакидзе Д. А.. Перспектива освоения подземного пространства.. Труды Международной научно-технической конференции по охране труда,горному делу,экологии и геологии, Тбилиси: 2000,с 16-18... 2000წ. Труды Международной научно-технической конференции по охране труда,горному делу,экологии и геологии, Тбилиси: 2000,с 16-18..

БУТУЛАШВИЛИ Т. Л.. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ГОРНОЙ ПРОМИШЛЕННОСТИ ГРУЗИИ, РЕСУРСОВОСПРОИЗВО–ДЯЩИЕ, МАЛООТХОДНЫЕ И ПРИРОДООХРАННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОСВОЕНИЯ НЕДР. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ხალხთა მეგობრობის რუსეთის უნივერსიტეტი . 2014წ. მე-13 საერთაშორისო კონფერენცია, საქართველო, თბილისი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, 2014 წელი, 15-21 სექტემბერი. გვ.46-48.

რ. კლდიაშვილი, Т.Цивцивадзе, Н.Чигогидзе, Р.Схиладзе, Г.Сулаквелидзе. пишевое и медикобиологическое значение некоторих персрективних растительних култур. Международная практическая Конференция. 2011წ. Кутаиси.

Н. Берая, И. Зедгинидзе. Планирование эксперимента при учете погрешностей средств измерения. Международная научная конференция «Информационные технологии в управлении», Тбилиси, Технический университет. 2007წ. Тбилиси:Технический университет. Сборник докладов международной научной конференции «Информационные технологии в управлении», т.II, с.328-334.

О. Томарадзе, Хоштария К.А.. Повышения скорости передачи цифровых потоков путем использования кодов корреляционными связями высоких порядков. ГПИ. 0წ. Тазисы докладов XХ республиканской научно-технической конференции .проф-соско преподавательского состава.

ლ. ჯიქიძე, ვ. ცუცქირიძე. Подобные нестационарные течения проводящей жидкости между двумя бесконечными пористыми дисками с учетом слабого магнитного поля и теплопередачи . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.სამშენებლო ფაკულტეტი. 2010წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია–სამშენებლო მექანიკის პრობლემები.თბილისი.

Б. Гогичаишвили, О. Ш. Микадзе. Получение барийсодержащих комплесных сплавов из отходов химического и металлургического произдвоства. Сб. докл. IУ Международ-ной научнотех-нической конферен-ции `Проблемы сварки и смежных технологий~ 5-7 октября Тбилиси,1999 . 1999წ. .

ს. ლომინაძე. Понимание как основа эффективной социальной коммуникации. Вербальные коммуникативные технологии.Технический университет. წ. Материалы международной научной конференции.Вербальные коммуникативные технологии..

ზ. დანელია, თ.ამბროლაძე. Поперечная форма русла на повороте. Труд. межд. конф. по русл. просес., гидрав. тр. транс. гид. соор. и вопр. гидроэнерг. Тбилиси. . 2000წ. გვ.11.

Х. Бардавелидзе, Бардавелидзе А.Ш.. Постановка задачи векторной оптимизации процесса сублимационной сушки. Труды Международной научно-технической конференции. Грузинский Технический Университет. 2001წ. №4(437). -Тбилиси: ГТУ, стр. 44-46.

ს. გრიგალაშვილი. Постмодернийстская Европа -Высокомерие континента. საერთაშორისო კონფერენცია-,,მსოფლიო და კავკასია''. 2017წ. .