კონფერენციები / საერთაშორისო, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2674 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

О. Шония. Применение ППП при построении схемы системы водоснабжения. Тезисы докладов республиканской конференции молодых ученых, специалистов и работников производства „Наука–практике“, Тбилиси, . 1984წ. с. 339-340.

თ. სუხიაშვილი. Применение ситуационного метода в диспетчерском управлении строительно-монтажными работами. 19 научно-технической конференции профессорско-преподавательского состава втуз-ов Закавказских республик, . 1977წ. Тезисы докладов, стр.151-152..

ი. გაბისონია. Проблема защиты прав налогоплательщиков и ее решение с учетом адаптации с правом Европеиского Союза.. МАТЕР I АЛИ Всеукраинскоi рауково-практичноi конференцii.. 2016წ. .

Силагадзе Г.C, Шецирули Л.Д. . Проблемы доказательств правильности программ. The international scientific conference devoted to the 80th anniversary of academician I.V.Prangishvili “Information and Computer technologies, Modelling, control”.. წ. Book of abstracts. Tbilisi, Georgia, November 1-4, 2010. ISBN 978-994-14-855-2. pp. 77-78.

ვ. ხარიტონაშვილი. Проблемы эксплуатации ,,праворульных автомобилей”. “Проблемы механики сплошных сред”. ГТУ. Тбилиси. . წ. .

Ш. Андгуладзе, Кордзадзе А.А., Деметрашвили Д.И., Чанкотадзе А.К.. Прогноз распространения нефтяного пятна в Восточном Черномории. Georgian Technical University. 2014წ. Resource-reproducting, Low-waste and Environmental Technologies for Exploitation of Mineral Resources.

გ. ყიფიანი. Програмное обеспечение проблемно-ориентированного комплекса для автоматизированной технологии исследований в инфракрасной влагометрии. Сборник докладов международной научной конференции «информационные технологии в управлении» Тбилиси, ГТУ,. წ. Том 1 . с. 254-257 IშBN 978-999940-954-0-7 (ორივე ნაწილი), IშBN 978-999940-954-1-4 (პირველი ნაწილი).

Т. Дадиани. Промежуточная валентность в тонких плен¬ках некоторых анти¬монидов РЗЭ. . 1988წ. Материалы IV Между-на¬род¬ного Советско-Запад¬ногерманского семинара «Исследование соединений на основе редкоземельных элементов». Сухуми, Тбилиси, 1-3 октября 1987 г., с. 167-172, 1988 .

N. Butxuzi, გორშკოვი თეიმურაზი, თედორაძე რეზო. пути развития контеинерных перевозок в евразийском пространствие. სატრანსპორტო ხიდი ევროპა-აზია. 2014წ. ,,ტექნიკური უნივერსიტეტი" 297-299.

О. Шония, Шерозия Т.А.. Разработка адаптированной модели оптимизационного управления технологической системы очистки. Тезисы докладов VI научно-технической школы “Интеллектуальные банки данных”, п. Бакуриани . 1990წ. с. 42-43.

თ. სუხიაშვილი. Разработка иерархических структур данных в СУБД «СПЕКТР» на примере подсистемы «Работа над письмами трудящихся». Тезисы докладов Республиканской научно-технической конференции «Методы разработки и опыт зксплуатации АСУ», Тбилиси, . 1986წ. Тезисы докладов , стр.16-17.

მ. კაშიბაძე, Сургуладзе Г.,Шониа О.. Разработка инструментальних средств защиты целостности баз данных и знаний в распределенных системах. Тбилиси .ГТУ. 1993წ. Тез.Докл Межд.Конф.ГТУ,. 0,1.

თ. სუხიაშვილი. Разработка модели адаптации семиотической системы принятия решений распределения сырьевых ресурсов в отрасли заготовок ГССР. Тезисы докладов первой научно-технической конференции молодых ученых и аспирантов ГПИ,. 1983წ. Тезисы докладов , стр.25-26..

თ. სუხიაშვილი. Разработка описаний статических отношений ситуационной модели управления. 19 научно-технической конференции профессорско-преподавательского состава втуз-ов Закавказских республик, Тбилиси .. 1977წ. Тезисы докладов , стр.154-155..

Д. Эристави, Бибилури Н.Ш.,, Чхубианишвили Н.Г.,, Андгуладзе Ш.Н.,, Гогишвили А.Р.,, Куциава Н.А.,, Кавтарадзе М.Л.. Разработка приборов для обеззараживания питьевой воды ионами серебра и определение влияния коллоидного серебра на основные неорганические анионы в питьевой воде г. Тбилиси . Грузинский Технический Университет, Международная Научно-Техническая Конференция “Устойчивое Развитие и Охрана Окружающей Среды . 2010წ. Труды. Изд. Дом “Технический Университет”. Тбилиси. с. 48-51. .

Ш. Андгуладзе, ნ. ბიბილური, ნ. ჩხუბიანიშვილი, დ. ერისთავი, ა. გოგიშვილი, ნ. კუციავა, მ. ქავთარაძე. Разработка приборов для обеззараживания питьевой воды ионами серебра и определение влияния коллоидного серебра на основные неорганические анионы в питьевой воде г. Тбилиси . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2010წ. საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია ,,გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება”. ISSN 978-9941-14-868-2 გვ.48-51.

ნ. კუციავა, Бибилури Н.Ш., Чхубианишвили Н.Г., Андгуладзе Ш.К., Эристави Д.В., Гогишвили А.Р., Кавтарадзе М.Л. Разработка приборов для обеззараживания питьевой воды ионами серебра и определение влияния коллоидного серебра на основные неорганические анионы в питьевой воде г. Тбилиси . Грузинский технический университет, Международная научно-техническая конференция «Устойчивое развитие и охрана окружающей среды». Труды изд. дом «Технический университет», Тбилиси . 2010წ. с. 48-51.

Д. Эристави, Чхубианишвили Н.Г., Бибилури Н.Ш., Гогишвили А.Р., Андгуладзе Ш.Н., Чичинадзе Л.М.. Разработка приборов для обработки питьевой воды, придающих ей стерильность и Бактерицидность. Грузинский технический университет. Труды международной научно-технической конференции “Новые технологии в современной промышленности . 2010წ. 29-30.Тбилиси. с. 176-178..

В. Радзиевский, Д. Радзиевский. Распознавание и оценка экологического состояния атмосферного воздуха на основе данных экомониторинга. Международная научная конференция "Информационные технологии в управлении". Министерство просвещения и науки Грузии. Грузинский Технический университет. 2007წ. Материалы международной научной конференции "Информационные технологии в управлении". Министерство просвещения и науки Грузии Грузинский Технический университет. Издательский дом "Технический университет". Том I, стр. 270 - 274.

თ. სუხიაშვილი. Распознавание конфликтных ситуации в ситуационных моделях управления. Т21 Республиканской научно-технической конференции профессорско-преподавательского состава Грузинского политехнического института, Тбилиси .. 1978წ. Тезисы докладов , стр.31-32..